Eseti állásfoglalások

A photoexpress.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 18/2010. (XI. 25.) sz. Állásfoglalása

A photoexpress.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(835/2010. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 835/2010. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2010. november 25-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 A photoexpress.hu domain delegálására vonatkozó igény az E.N.S. Zrt. számára teljesíthetõ.

 

Indokolás: 

A photoexpress.hu domain nevet az E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zárkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2010. július 31-én. Az igénylés ellen az Expressz Magyarország Média Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban „Panaszos”) élt kifogással a dr. Kádár Kata Ügyvédi Iroda útján, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

Panaszos kifogásában elõadta, hogy több mint 20 éve Magyarország területén felelõs az Expressz lapok kiadásáért, illetve az ehhez kapcsolódó hirdetési tevékenység szervezéséért, melyhez jelenleg már online felület is tartozik. Panaszos továbbá hangsúlyozta, hogy hirdetési termékeit mindenkor az „Expressz”, vagy az „Expressz” szót tartalmazó megjelöléssel ellátva hozta forgalomba. Ebbõl következõen a fogyasztók az „expressz” szóból képzett megjelölésekrõl, illetve domainekrõl az Expresszre asszociálnak. Ezen kívül Panaszos kifejtette, hogy az Expressz szó védjegy (lsz: 166.680) vonatkozásában védjegyoltalommal rendelkezik.  

Panaszos hivatkozik a Védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban „Vt.”) 12.§-ára, melynek értelmében a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. Továbbá ugyanezen § (2) b) pontjára, mely alapján védjegybitorlást vél megállapítani Panaszolt részérõl. Panaszos az elõbbiek alapján a „photoexpress.hu” domain név iránti igényt a Domainregisztrációs Szabályzat (továbbiakban „DRSZ”) 2.2.2 pont a) és c) alpontjaiba ütközõnek, azaz jogellenesnek illetve megtévesztõnek vélte, és kérte az igény elutasítását, továbbá a Panaszos domain névre vonatkozó igényének teljesíthetõségét.

A Panaszos szerint a delegáltatni kért domain név használata a Panaszolt részérõl jogellenes és megtévesztõ lenne, mivel a fogyasztók azt hihetik, hogy a delegálni kívánt „photoexpress.hu” domain is az Expresszhez tartozik. Ezáltal a domain inkább kapcsolatot teremt az Expressz lapokkal, ahelyett, hogy megkülönböztetõ képességgel rendelkezne.

A Panaszolt válaszában kifejtette, hogy Panaszos kifogását nem tartja megalapozottnak, a következõk alapján. Az igényelt védjegy az „express” szót nem magyar nyelvi szóalakjában tartalmazza (photoexpress.hu), továbbá a Panaszos az említett megjelölést üzleti gyakorlatában sem jelenleg, sem korábban nem alkalmazta. Továbbá a Panaszolt szerint az „express” megjelöléshez társított „photo” szó egyértelmû megkülönböztetõ képességgel látja el a megjelölést, és kizárja az összetévesztés veszélyét.

Ugyanakkor a Panaszolt utalt arra, hogy az „express” szó (jelzõ) jelentése általánosan ismert, mely a termék vagy szolgáltatás gyors elkészítését hivatott jelölni, jelen esetben a gyors és megbízható fotó kidolgozási szolgáltatást, minthogy a Panaszolt saját elõadása szerint fotó-kidolgozással kapcsolatos oldalt kíván a név alatt mûködtetni. Mivel a Panaszos sem korábban, sem jelenleg nem végzett ill. végez ilyen jellegû tevékenységet, így egymással versengõ szolgáltatásokról sem lehet szó, az összetévesztés veszélyét ez a körülmény is kizárja.

A továbbiakban a Panaszolt felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy Panaszos kifogásában szereplõ, 166680 lajstromszámú „Expressz” szó védjegy a Magyar Szabadalmi Hivatal (továbbiakban „MSZH”) PIPACS nevû adatbázisa alapján érvénytelen. Ezen kívül Panaszolt arra is hivatkozott, hogy jelenleg is több olyan delegált domain létezik, amely tartalmazza az „express” és az „expressz” szavakat (pl. fotoexpress.hu, fotoexpressz.hu ebexexpress.hu, ebexpressz.hu, sexshopexpress.hu, sexshpexpressz.hu), valamint hivatkozott a fentiekkel kapcsolatos korábbi egyedi TT állásfoglalásokra.

A Tanácsadó Testület azt vizsgálta, hogy mennyiben jogellenes vagy megtévesztõ a domain delegálása, ezen belül különösen azt, hogy mennyiben sértené a Panaszos védjegyjogait.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszos által említett, 166680 lajstromszámú, „expressz” szó védjegy az MSZH online adatbázisa alapján nem érvényes. E védjegy egyébként fontos lehetett volna az ügy szempontjából, mivel annak árujegyzékében jelenleg szerepel a „fényképészet” mint szolgáltatás (a lajstromban 42. áruosztályba sorolva a Nizzai Osztályozás hetedik kiadásának megfelelõen, jelenleg 41. osztály), továbbá a védjegy jelenleg is megújítható, mégsem tudta a TT figyelembe venni a döntése során, mivel a Panaszos nem támasztotta alá, hogy a védjegyoltalmat megújította, vagyis a védjegyoltalom érvényes. E körben megjegyzendõ: a Panaszos saját hivatkozása szerint a hirdetési piacon érdekelt vállalkozás, a fényképészetre és ehhez hasonló tevékenységre (pl. fotó-kidolgozás, védjegyjogi szempontból „anyagmegmunkálás”, 40. áruosztály) egyébként sem hivatkozott.

Panaszos azonban jogosultja többek között a következõ, kilenc darab, színes ábrás védjegynek is, melyek tartalmazzák az expressz kifejezést: „expressz” (lsz: 196725) „expressz autó 1.5 m alatt” (lsz: 196720), „expressz autó-motor” (lsz: 196728), „expressz haszonjármû” (lsz: 196724), „expressz hirdetési napilap” (lsz: 196718), „expressz ingatlan” (lsz: 196731), „expressz napilap” (lsz: 196726), „expressz.hu” (lsz: 196733).

A TT már több ízben megállapította: önmagában az „expressz” védjegy nem jogosítja fel arra a Panaszost, hogy minden, a szóösszetételt tartalmazó kifejezés delegálását megakadályozza (ld. e tekintetben a „cegesingatlanexpressz.hu” regisztrációjával kapcsolatosan – ugyancsak jelen ügy Panaszosa által – bejelentett kifogások tárgyában született 01/2010. (I. 15.) sz. állásfoglalás, illetve a „shoppingexpress.hu” és a „shoppingexpressz.hu” regisztrációjával kapcsolatos 14/2010. (IX. 9.) sz. állásfoglalás). Bizonyos karakterláncok kisajátítása nem engedhetõ meg, és ha egyébként az így képzett karakterláncok elkülöníthetõk, akkor azok megtévesztésre sem alkalmasak. A Tanácsadó Testület egyetért a Panaszolttal abban, hogy az „express” illetve az „expressz” szavak a fogyasztók tudatában nem feltétlenül kapcsolódnak össze a Panaszos szolgáltatásaival, ez a megjelölés egyéb tevékenységekkel kapcsolatban is általánosan használatos.

A jogellenességgel kapcsolatban a Tanácsadó Testület megjegyzi, hogy a Panaszos által idézett Vt. 12. § b) bekezdése alapján a védjegyjogosult azzal szemben léphet fel, aki engedélye nélkül használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk ill. szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy mind a megjelölés, mind a Panaszolt elõadása arra utal: amennyiben a domain alatt gazdasági tevékenységet végeznek majd, az valószínûleg fotó kidolgozási szolgáltatáshoz kapcsolódik, így semmi nem utal olyan körülményre, amely miatt a fogyasztók majd összetéveszthetik a Panaszos megjelölésével, amelyhez a rendelkezésre álló információk alapján nem tartozik ilyen jellegû tevékenység. A Tanácsadó Testület megállapította, hogy nem áll rendelkezésére olyan adat, amely valószínûsítené, hogy a Panaszos valamint a Panaszolt versenytársak lennének, mivel az érintett szolgáltatások különböznek.

A domain delegálhatósága szempontjából – esetenként egyedileg vizsgálandó – döntõ kérdés, hogy a Panaszos tematikusan nyújt-e olyan szolgáltatásokat az „expressz” kifejezéssel (utótaggal) bõvítve, melyek a védjegyoltalmi körbe tartoznak, vagy attól függetlenül esetleg megalapozzák a Panaszos jogos érdekét a névhez mint kereskedelmi névhez. Ha a két vállalkozás más fogyasztói kört céloz meg és teljes mértékben elhatárolható, egymással nem versengõ szolgáltatásokat foglal magában, akkor általában nem vélelmezhetõ a jogellenesség.

A Tanácsadó Testület nem ért egyet Panaszos azon megállapításával, mely szerint a fogyasztók a kifogásolt domainrõl a Panaszos védjegyoltalma alatt álló „expressz” domainekre asszociálhatnak, és ezáltal a Panaszolt olyan látogatókat szerezhet, akik az Expressz által nyújtott szolgáltatást kívánták igénybe venni. A szolgáltatások között fennálló, fentebb leírt különbségek miatt nem valószínûsíthetõ, hogy a hirdetési szolgáltatások fogyasztói tévedésbe esnének a domain használata miatt, a fotózással kapcsolatos szolgáltatások fogyasztói pedig nem is relevánsak jelen ügyben. A Testület szerint a „photoexpress.hu” megjelölés esetében a „photo” szó egyébként is segít abban, hogy a fogyasztók beazonosítsák a szolgáltatást. Ennek megfelelõen a Tanácsadó Testület a Panaszos által hivatkozott megtévesztõ jelleget sem tartotta megállapíthatónak.

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület megállapította, hogy az E.N.S. Zrt. által választott photoexpress.hu domainnév részére delegálásra kerülhet.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2010. november 25.

 A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.