Eseti állásfoglalások

A parole.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 12/2012. (V. 08.) sz. Állásfoglalása

A parole.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(902/2012. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A parole.hu domain a Cetinje s.r.o. számára nem delegálható, a domain – szabályszerû igénylés esetén – a Parole Bt részére delegálható.

 

Indokolás:

 

A fenti domain névre a Cetinje s.r.o. („Panaszolt”) nyújtott be igénylést, amely ellen a Parole Bt („Panaszos”) nyújtott be kifogást és egyben kérte maga számára a domain delegálását.

A Panaszos véleménye szerint a szlovákiai székhelyû igénylõ eljárása során nem járt el a Domainregisztrácios Szabályzatban (DRSZ) elõírt gondossággal, mivel nem gyõzõdött meg arról, hogy a parole név szerepel a cégnyilvántartásban, ugyanis 1999. óta e név alatt a Panaszos, Parole Szolgáltató és Szervezõ Betéti Társaság (hivatalosan rövidítve: Parole Bt) található, amely – egyéb web lapok mellett – a parole-nyelviskola.hu internetes oldalt is mûködteti.

A „parole” szó a Panaszos évtizedes mûködése alatt, az üzleti életben országosan hirdetett és használt kifejezése, amely kifejezi a Panaszos üzleti filozófiáját is.

A Panaszos továbbá jogosultja a Magyar Szabadalmi Hivatal 185 756 lajstromszámú, a Magyar Köztársaság területére kiterjedõ oltalommal rendelkezõ „Parole NYELVISKOLA” színes ábrás védjegynek, amely kiterjed a 16. és 41. árujegyzékre. Mindezek alapján a Panaszos álláspontja szerint az igénylés jogszabályellenes és a DRSZ rendelkezéseibe ütközik ezért kérte a delegálás megtagadását és a domain részére történõ kiadását.

A Panaszolt nyilatkozatot nem tett.

A Tanácsadó Testület (TT) megállapítja, hogy a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 77.§. (4) bekezdése alapján a névviselési jog sérelmét jelenti különösen, ha valaki jogtalanul más nevét használja, vagy jogtalanul máséhoz hasonló nevet használ. A jelenlegi bírói gyakorlat értelmében a domain név az internetes szolgáltatások körében névhasználatot jelent.

A TT véleménye szerint, mivel a domain név a Parole Bt cégnevével azonos megjelölést tartalmaz, a domain Panaszoltnak történõ kiadása sértené a Panaszos névviseléséhez fûzõdõ jogait. A DRSZ értelmében a domain-igénylõ a domain név tekintetében nem választhat olyan megjelölést, amely más személy vagy szervezet névkizárólagossághoz fûzõdõ jogait sérti.

A TT  felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Védjegy törvény) 12.§ értelmében a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek, a megjelölés és a védjegy hasonlósága miatt.

Bár a Panaszolt nem tett nyilatkozatot, hogy az igényelt domaint milyen körben kívánja használni, e nyilatkozat hiányában a TT álláspontja szerint a domain igénylése a Védjegytörvény rendelkezéseibe ütközhet, és sértheti a Panaszos védjegyoltalomból származó jogait.

Az igényelt domain névnek, a Panaszos cégnevével illetve a panaszosi védjegy szóösszetételnek, a magyar nyelv szabályai szerint értelmezett domináns elsõ elemével való azonossága a fentiek alapján jogellenessé és megtévesztõvé teszi a domain igénylést, ezért az, a TT álláspontja szerint a DRSZ rendelkezéseibe ütközik, ezért a domain Cetinje s.r.o. számára nem delegálható, azt szabályszerû igénylés esetén a Parole Bt részére kell delegálni.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. május 8.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.