Eseti állásfoglalások

A novopyrin.hu domain név igénylése visszautasítása kapcsán bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 24/2000. (VIII. 30.)
Állásfoglalása

A novopyrin.hu domain név igénylése
visszautasítása kapcsán bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 320/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd
2000. augusztus 30.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti
szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A TT álláspontja szerint a Chinoin Rt. igénylése
(a névhasználati jog igazolása után) prioritásos igénynek minõsül,
teljesíthetõ.

Indokolás:

A Chinoin Rt igényét a domain névre korábban a
Regisztrátor elutasította, mivel 119032 szám alatt a domain névvel
azonos védjegyet már lajstromoztak, amelynek jogosultja az EGIS
Gyógyszergyár Rt.

A panaszos állítása szerint az EGIS a védjegyet
1999-ben a Chinoin Rt-re ruházta, a szerzõdés védjegylajstromba történõ
bejegyzése folyamatban van.

A TT álláspontja szerint nincs akadálya a domain név
Chinoin Rt részére történõ kiadásának, ha
az igénylõ a 8/2000 (VIII. 9.) Elvi Állásfoglalásban
foglaltak szerint az átruházási szerzõdés becsatolásával vagy más módon,
megfelelõen igazolja névhasználati, illetve a védjegy használatához való
jogosultságát.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. augusztus 30.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.