Eseti állásfoglalások

A notebooklaptop.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 24/2016. (X. 04.)
sz. Állásfoglalása

 

A notebooklaptop.hu
domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1008/2016. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó
Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület
megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben
megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes
„igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

A
notebooklapto.hu
domain név az igénylõ Laptop Centrum Hungary Kft. részére delegálható.

 

 

Indokolás:

 

A
laptop-notebook.hu,
notebooklaptop.hu, illetve a laptopnotebook.hu
domain nevek
delegálását a Laptop Centrum Hungary Kft. („Panaszolt”) kérte 2016.
augusztus 23. napján, amely ellen a Laptop.hu Számítástechnikai, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. („Panaszos”)  nyújtott be kifogást, melyben
annak megállapítását kérte a Tanácsadó Testülettõl, hogy a hivatkozott domain
nevek Panaszolt részére nem delegálhatók.

 

 

A Panaszos kifejtette, hogy az
általa kifogásolt domain nevek (laptop-notebook.hu, notebooklaptop.hu, és a
laptopnotebook.hu
) Panaszolt részére történõ delegálása jogellenes és
megtévesztõ helyzethez vezetne, a Domain Regisztrációs Szabályzat („Szabályzat”
ill. „DRSZ”) 2.2.2. a) és c) pontjait sértené, mert a Panaszos a
„www.LAPTOP.hu” színes ábrás védjegy jogosultja, valamint ezt a megjelölést az
internetezõk, a fogyasztók és az ügyfelek/potenciális ügyfelek a Panaszossal és
a Panaszos szolgáltatásaival azonosítják.

 

A Panaszos által
csatolt védjegy lajstromszáma 200.255, és kifejezetten a 9., 35. és 37-es
áruosztályba sorolt termékekre, szolgáltatásokra terjed ki. Az elsõbbség
idõpontja 2009. szeptember 16. napja. A Panaszos – elõadása szerint – nem adott
engedélyt a Panaszoltnak a „laptop” betûkapcsolatot tartalmazó domain nevek
igénylésének benyújtására. A Panaszos a további jogi érvelésében elõadta és
részletesen levezette, hogy az igénylés álláspontja szerint miért jogellenes és
miért megtévesztõ.

 

A DRSZ 2.2.2 a)
pontjába ütközõ jogellenesség kapcsán a védjegy által biztosított kizárólagos
használati jogra hivatkozott. Ennek alátámasztására felhívta a Tanácsadó
Testület 7/2000. (V.31.) Elvi Állásfoglalásában foglaltakat („a lajstromozott
védjegyek domain névként való választhatóságáról”), az 1997. évi XI. tv. – a
védjegytörvény – védjegybitorlásra vonatkozó rendelkezéseit, ezen belül is
különösen az összetéveszthetõ megjelölések használatára vonatkozó rendelkezést,
valamint a Tanácsadó Testület 8/2000. (VIII.9.) Elvi Állásfoglalását is
(Ptk./jóhiszemû és tisztességes joggyakorlás követelménye). Kifejtette továbbá,
hogy a domain nevek Panaszolt általi megválasztása azon okból is jogellenes,
mert sértené a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 6. §-át (versenytárs
jellegzetes megjelölésének, árujelzõjének a használata, „jellegbitorlás”).

 

A DRSZ 2.2.2 c)
pontjába ütközõ megtévesztõ jelleggel kapcsolatosan Panaszos elõadta, hogy a
„www.LAPTOP.hu” megjelölés alatt elsõsorban számítástechnikai eszközök
(laptopok) online kereskedelmével foglalkozik. Álláspontja szerint a kifogásolt
domain nevek Igénylõ általi használata megtéveszti a fogyasztókat, hiszen õk a
szóösszetételben szereplõ megjelöléseket piackutatással bizonyított ismertség
alapján a Panaszoshoz, illetve a vele rivalizáló „
notebook.hu” domain név
alatti webáruházat üzemeltetõ gazdasági társasághoz kötik. Elõadása szerint a
saját domain nevében szereplõ „laptop” mint leíró, köznyelvi megjelölés a
domain névként történõ intenzív használat következtében egyedi azonosítóvá
vált, domain névként a fogyasztók azt Panaszos vállalkozásával kötik össze.

 

A Panaszos
hivatkozott még a „farvízen hajózás” (potyázás) versenyjogi kategóriájára és az
ezzel kapcsolatos tilalomra, tisztességtelennek is minõsítve ezzel a
névválasztást.

 

Bizonyítékként
elsõsorban egy 2011-es piackutatásra hivatkozott, melyet mellékelt.
Gondolatmenetében lényegében a „laptop.hu” kifejezés által szerzett
megkülönbözetõ képességgel érvelt, melyet az elmúlt 15 évben szerzett az
intenzív használat és a reklámozás által. A reklámozás a Panaszos szerint 2005.
óta többek közt a budapesti tömegközlekedési eszközökön valósul meg – erre
vonatkozóan bizonyítékot nem csatolt. Hivatkozott továbbá saját internetes
oldalának látogatottsági rangsorban elfoglalt helyére, és a Tanácsadó Testület
eseti állásfoglalására [15/2012. (V.22.), „laptops.hu”], amiben a TT – egy
elõzõ ügy kapcsán – az alábbi indoklást adta:

„a Panaszos
által mûködtetett laptop.hu weboldal közismertnek és nagy forgalmúnak
tekinthetõ, ezt bizonyítja a Panaszos által becsatolt KutatóCentrum által
készített felmérés is, amely a Panaszos logójának közismertségét alátámasztja.
A TT ennek tükrében úgy látja, hogy a jelenleg mûködõ web oldal címétõl csak
egy karakterben különbözõ domain név Panaszolt általi megszerzése folytán a
fogyasztók valóban összetéveszthetik a weboldalakat mûködtetõ cégeket, így az
igénylés a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.c.pontjába ütközik. A TT […]
megjegyzi, hogy a fennálló védjegy valóban nem akadályozhatja meg az azonos
területen mûködõ cégeket abban, hogy a laptop kifejezést üzleti tevékenységük
során, adott esetben domain nevükben használják, de ennek világosan
elkülöníthetõnek kell lennie a más domain tulajdonosok, esetleges versenytársak
által használt, az üzleti forgalomba bevezetett domain nevétõl. A konkrét
üggyel összefüggésben erre találni most is példát az interneten pl.
laptopdiszkont, laptopszalon stb., amely domainek alkalmazásával az azonos
területen mûködõ versenytársak is jogszerûen megjelenthetnek az internetes
felületeken.”

 

 

A Panaszolt
vitatta, hogy a domain használata megtévesztõ vagy jogellenes volna. Írásban
részletesen kifejtett elõadása szerint 2013 óta foglalkozik saját laptop
töltõinek online forgalmazásával a „laptoptolto.eu”, illetve 2016 elejétõl a
„laptopcentrum.hu” domain nevek alatt. Vállalkozása fõ termékprofilját a laptop
töltõk képezik, melyek állítása szerint nem szerepelnek Panaszos webáruházának
kínálatában, gazdasági tevékenysége csak részben kapcsolódik a Panaszos
termékeihez/szolgáltatásaihoz.

 

A Panaszolt a
jelen eljárás tárgyát képezõ, az igénylés elõtt törlés elõtti parkolásban lévõ
három domain név (laptop-notebook.hu, notebooklaptop.hu, és a
laptopnotebook.hu)
delegálását elérhetõvé válását követõen 2016. augusztus
23. napján kérte. Elõadása szerint a hivatkozott domain neveket korábban is
(2012-tõl) használták, Panaszos azonban eljárást mindezidáig nem kezdeményezett.

 

A Panaszos által
elõterjesztett kifogásra reflektálva Panaszolt elõadta, hogy a „laptop” szó nem
áll semmilyen jogi oltalom alatt, álláspontja szerint a Panaszos védjegye
színes ábrás kialakításával együtt tekinthetõ védjegynek, megkülönböztetésre a
szóeleme önmagában nem alkalmas. Hivatkozott a szó leíró jellegére és általános
használatára, továbbá a szabad piaci verseny alapelvére, mellyel nem
összeegyeztethetõ, ha közszavak (köznyelvi kifejezések) használatától elzárnak
piaci szereplõket.
A
Panaszolt szerint nincs védjegyjogi alapja, hogy a domain név használatát
megtiltsa a Panaszos, ezáltal védjegybitorlás nem valósul meg. Az azonos
területen üzleti tevékenységet folytató vállalkozásoknak elengedhetetlen a
„laptop” és „notebook” közszavak használata az eladásra kínált termékeik
azonosításához. E körben hivatkozik a védjegyek és a földrajzi árujelzõk
oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 15. § c) pontja által rögzített
használati korlátozás szabályára, mely szerint a védjegyjogosult nem tilthat
el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében – az üzleti tisztesség
követelményeivel összhangban – használja a védjegyet, ha az szükséges az áru
vagy a szolgáltatás rendeltetésének jelzésére, különösen tartozékok vagy
alkatrészek esetében.

 

A Panaszolt az
összetéveszthetõség kapcsán elõadta, hogy a vállalkozása által használt logó,
arculat, valamint a jogvita tárgyát képezõ domain nevek kapcsán használni
szándékozott arculat és logó minden tekintetben eltér a Panaszos védjegyétõl,
ami alapján kizártnak tartja az összetéveszthetõséget. A domain neve
tekintetében álláspontja szerint a „laptop” szón felül
szereplõ „notebook”
szó 8 karaktere elegendõ megkülönböztetõ erõvel rendelkezik. A Panaszolt e
körben hivatkozott a Tanácsadó Testület 15/2012 (V.22.) számú eseti
állásfoglalására, annak indoklására.

 

A Panaszolt
álláspontja szerint nem állja meg a helyét a Panaszosnak a Tpvt.-re vonatkozó
hivatkozása sem, mivel a „laptop” mint köznyelvi kifejezés egyáltalán nem
köthetõ kizárólag a Panaszos tevékenységéhez.

 

A felhozott
hivatkozások alapján a Panaszolt véleménye szerint az igényelt domain név,
jelentéstartalmára vagy használatára nézve nem jogellenes és nem megtévesztõ,
így sem jogszabálysértés, sem a DRSZ pontjaiba való ütközés nem állapítható
meg.

 

 

Tanácsadó
Testület (TT)
a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt kizáró okok
meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain, amely
jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes;
megbotránkozást vagy félelmet keltõ; vagy megtévesztõ.

 

A jogellenesség
kapcsán, a domain név és védjegy összetéveszthetõsége volt az egyik kérdés, a
másik pedig az, hogy alkalmazható-e a védjegyoltalom korlátaira vonatkozó
szabály [Vt. 15. § b): az áru vagy a szolgáltatás fajtájára vagy egyéb
jellemzõjére vonatkozó jelzés használata az üzleti tisztesség követelményeivel
összhangban].

 

Jelen esetben a
TT az eset összes körülményének alapos megfontolása után osztotta a Panaszolt
azon álláspontját, hogy a „laptop” kifejezés önmagában különösebb
megkülönböztetõ erõvel nem bíró közszónak tekinthetõ. Az egyedibb jellegû
domain nevekkel összevetve az ilyen közhasználatú kifejezéseken alapuló domain
nevek általánosságban csekély megkülönböztetõ erõt biztosíthatnak, a domain
használóinak számítaniuk kell arra, hogy pl. a „laptop” kifejezést számos
esetben más személyek is jogszerûen használhatják domain név részeként. A TT
ismételten utal a bírói gyakorlatra, mely szerint „egy általános ismert
és a forgalomban alkalmazott, akár magyar, akár idegen szó használatát nem
lehet a forgalomból kizárni azzal, hogy az egyéb megkülönböztetõ jegyekkel
együtt részét képezik egy oltalom alatt álló megjelölésnek” 
(ld.
BH1995. 567. „Akvaline”). (Ld. még: Legfelsõbb Bíróság Pfv.IV.21.301/2009/5.;
„telefonkönyv”-ügy.) 

 

Jelen esetben a
TT véleménye szerint a Panaszolt azzal, hogy az igényelt domainben szerepel az
általánosan elterjedt „laptop” kifejezés, nem követ el védjegybitorlást, és a
védjegybitorlás jövõbeni veszélyét sem lehet vélelmezni, mivel a Panaszolt
kifejezetten akként nyilatkozott, hogy a Panaszos ábrás védjegyét nem kívánja
használni, továbbá Panaszos arculatától teljesen eltérõ, egyedi megjelenésre
törekszik.

 

A  Panaszos
által is hivatkozott korábbi eseti állásfoglalás [15/2012. (V.22.),
„laptops.hu”] indoklásában a TT egyébiránt már rögzítette:

 

„A Tanácsadó
Testület (TT) számos vonatkozásban osztja a Panaszolt által elõadottakat, maga
is úgy véli, hogy a „laptop” szó leíró jellegû köznyelvi kifejezés,
megkülönböztetõ képessége csekély, védjegyjogi védelemre való alkalmassága
valóban vitatható. Nézete szerint a védjegy kizárólag az ábrás elemei miatt
lehetett védjegy, és a védjegy miatt senki sem tiltható el a Vt. 15. § szerint
attól, hogy áruja jellemzõjét, rendeltetését (pl. laptop-laptops) feltüntesse.

E tekintetben a
TT egyetért a Panaszolt érvelésével, és a bírói gyakorlatra hivatkozással
megállapítja, hogy „egy általános ismert és a forgalomban alkalmazott, akár
magyar, akár idegen szó használatát nem lehet … a forgalomból kizárni azzal,
hogy az egyéb megkülönböztetõ jegyekkel együtt részét képezik egy oltalom alatt
álló megjelölésnek”(Ld. BH1995. 567.) Jelen esetben tehát a TT véleménye
szerint, a Panaszolt azzal, hogy az igényelt domainben szerepel az általánosan
elterjedt „laptop” kifejezés, nem követett el védjegybitorlást illetve a
védjegybitorlás jövõbeni veszélyétõl sem kell tartani.”

 

Érvényesül tehát
a védjegytörvény korlátait meghatározó rendelkezés a jelen ügyben is [Vt. 15. §
b)]. (A felek által hivatkozott másik korlát – 15. § c) pont – a jelen ügyben
nem releváns, a használt megjelölés nem azonos a védjeggyel.)

 

Mivel a
Panaszolt állítása szerint Panaszossal nem tekinthetõk egymás versenytársainak,
e vonatkozásban a TT-nek az eset összes körülményeinek alapos mérlegelését
követõen kellett állást foglalnia. A Panaszolt nyilatkozata alapján – mely
szerint laptop-notebook tartozék webáruházat kíván üzemeltetni – egymás
versenytársainak tekinthetõk. Ennek következtében a jogellenes igénylés
gyanújának tisztázása érdekében a TT a versenytörvény szabályainak esetleges
sérelmét is megvizsgálta.

 

A TT – a felek
által hivatkozott versenyjogi szabályokra is figyelemmel – megállapítja, hogy a
Panaszos által mûködtetett „laptop.hu” weboldal közismertnek és nagy
forgalmúnak tekinthetõ, ezt bizonyítja a Panaszos által becsatolt KutatóCentrum
által készített felmérés is, amely a Panaszos logójának közismertségét
alátámasztja. A TT azonban kiemeli, hogy a Panaszos által hivatkozott
közvélemény-kutatási adatok a Panaszos ábrás védjegyének meghatározott
ismertségére vonatkoznak, így abból nem vonható le az a következtetés, hogy a
köznyelvi, leíró jellegû ’laptop’ szót az átlagos fogyasztók a Panaszossal
kapcsolnák össze – ellentétben a Panaszos okfejtésével. A Panaszos tehát nem
tudta kétséget kizáróan bizonyítani, hogy a közszóként egyébként gyakran
használt domain névvel bárki azonosítaná. A TT fokozottan vette figyelembe,
hogy a közszavak esetén, amilyen a „laptop” szó is, és olyan helyzetekben, ahol
egy termékkel kapcsolatos üzleti tevékenység számos vállalkozás érdekeltségébe
tartozik, nem engedhetõ meg, hogy egy vállalkozás elzárjon másokat az adott
üzleti tevékenység kulcsszavának domainként való használatától. Ilyen esetekben
a tisztességtelen verseny illetve megtévesztés lehetõségét a TT kiemelten
vizsgálja, de a jelen ügyben beavatkozásra okot nem talált, az igényelt domain
„first come first served” elve szerinti delegálásának akadályát nem látta.

 

E tekintetben a
TT tehát szintén a Panaszolt álláspontját osztotta, a „laptop” szón felül a
domain névben szereplõ „notebook” szó (továbbá a jellegzetes ábrás elemek
hiánya) Panaszos védjegyétõl mindhárom vitás domain nevet világosan elkülöníti.
Mivel a Panaszolt által igényelt domain a TT álláspontja szerint kellõ
megkülönböztetõ jelleggel bír, a megtévesztés lehetõsége sem áll fenn.

 

Fentiekre
tekintettel a Tanácsadó Testület nem látott olyan jogellenesség vagy
megtévesztés megalapozott gyanújára okot adó körülményt, amely a fenti domain
nevek delegálását akadályozná. Az igénylés nem ütközik sem a
Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.a, sem a 2.2.2.c. pontjába, ezért a laptop-notebook.hu
domain név delegálását a Panaszolt javára teljesíthetõnek látta.

 

 

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt)
teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2016. október
4.

 

A Tanácsadó Testület
nevében:

 

 

 

 

……………………………………………


dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár

Sk.