Eseti állásfoglalások

A nokia-mintabolt.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  18/2006. (IX. 07.) sz. Állásfoglalása

a nokia-mintabolt.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(716/2006. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 716/2006 számon bejelentett ügyet a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2006. szeptember 7-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

által az igényelt nokia-mintabolt.hu domain nem választható.

 

Indokolás:

 

A tárgyi ügyben a Keystone Kft. regisztrátor útján a Nokia  Corporation igényelte a Tanácsadó Testület eljárását. A panaszos kifogásában arra hivatkozott, hogy jogosultja a 126401 lajstromszámú NOKIA szóvédjegynek; a védjegyoltalom kiterjed a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozásáról szóló Nizzai Megállapodás szerinti 9. és 25. osztályba sorolt árukra. A társaság 2006. július 31-én szerzett tudomást arról, hogy – aki a panaszossal illetõleg annak leányvállalataival kapcsolatban nem áll – igénylést nyújtott be a tárgyi domain névre, anélkül, hogy elõzõleg a panaszostól a NOKIA védjegy használatára engedélyt kért és kapott volna. A panaszos szerint az igénylés a Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 2.2.2. pontjával ellentétes, amennyiben sérti az panaszosnak a védjegy kizárólagos használatához fûzõdõ jogait, illetõleg megtévesztõ, mivel a fogyasztó bármely „nokia” kezdetû szókapcsolat hallatán a panaszos társaságra asszociál. A jogellenesség kifejtése körében panaszos hivatkozik a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. §-ára, illetõleg 27. § (1) bekezdésére, valamint arra, hogy a NOKIA jóhírû védjegy. A panaszos érvelését a Tanácsadó Testület 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalására építi, amelyben a Testület kimondta, hogy önmagában valamely domain igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást, azaz jogellenes lehet, illetõleg azt, hogy domain delegálását a regisztrátornak meg kell tagadnia, ha a más védjegyével ütközõ domain igényléséhez nyilvánvalóan kapcsolódik a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A panaszos ezen túl, a megtévesztés tekintetében hivatkozik a Tanácsadó Testület 8/2000. (VIII. 9.) Elvi Állásfoglalásában foglaltakra, illetõleg a Ptk. 4. § (1) bekezdésében foglalt jóhiszemû és tisztességes joggyakorlás követelményeire. Panaszos kifejti álláspontját azzal kapcsolatban is, hogy ha a védjegyjogosult nem regisztrálja a maga számára a kérdéses domaint, az nem jelenti azt, hogy a domainre nem tart igényt: „nyilvánvalóan nem elvárható a védjegy vagy a szerzõi jog jogosultjától, hogy a rá jellemzõ szóelemmel (védjeggyel) létrehozható valamennyi szókapcsolatra, karaktersorra igényeljen és tartson fenn domain nevet, hiszen ez azt jelentené, hogy  a teljes szótárt le kellene védenie”. A fentiek alapján panaszos a kifogásnak a TT elé terjesztését kéri, ám a panaszban nem igényli a domain regisztrációját maga számára.

A panasszal kapcsolatos véleményében igénylõ kifejti, hogy a nevet egy betéti társaság megbízásából igényelte, amely Nokia-mintaboltot üzemeltet Magyarországon. Igénylõ úgy nyilatkozik, hogy a regisztrálást követõen a domain nevet ingyenesen a betéti társaságra kívánja átruházni. Igénylõ szerint „a Nokia Corporation és az általam említett Nokia mintabolt között régi és sikeres kapcsolat áll fent, ezért a Nokia védjegy használatát nem tartjuk jogosulatlannak”. Az oldalon csak a „Nokia által forgalmazott” termékek jelennének meg. Igénylõ utal arra is, hogy a nokiamintabolt.hu oldal is egy korlátolt felelõsségû társaság használatában van, és ezen az oldalon a szóban forgó társaság által mûködtetett mintaboltok elérhetõségei találhatók. Mindezek alapján igénylõ fenntartja igénylését.

A NOKIA megjelölés a Nokia Corporation mint jogosult számára lajstromozott védjegy; a 126401 lajstromszámú védjegy árujegyzékébe a nizzai osztályozás szerinti 9. és 25. áruosztályokba tartozó áruk és szolgáltatások tartoznak. A TT álláspontja szerint a megjelölés a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (Vt.) 12. § (2) bek. c) pontjának alkalmazásában belföldön jó hírnevet élvezõ védjegynek minõsül.

 

A Vt. 12. § (1) bekezdése szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplõkkel; olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; vagy a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplõkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét (Vt. 12. § (2) bek.). A törvény nem határozza meg kimerítõen a védjegyhasználat módjait, azokra csupán példálódzó felsorolást ad (Vt. 12. § (3) bek.). A TT 7/2000. (V. 31.) számú Elvi Állásfoglalásában tárgyalta azt a kérdést, hogy mennyiben valósulhat meg védjegyhasználat az Interneten folytatott tevékenységgel, s a használati módokról – szintén nem taxatív – felsorolást is adott: ‘[] a más védjegyével azonos vagy összetéveszthetõ domainnévnek a védjegyjogosult engedélye nélkül történõ üzleti célú használata a Vt. alapján tilos, azaz védjegybitorlást (Vt. 27. §) valósít meg. Különösen így van, ha a megjelölést az elektronikus kereskedelemhez kapcsolódó üzleti levelezésben vagy az interneten megvalósuló reklámozásban használják a védjegyjogosult engedélye nélkül. Hasonlóképpen védjegybitorlásnak minõsülhet, ha a versenytárs fogyasztóit az õ védjegyét tartalmazó domainnév jogosulatlan használatával kívánják „átcsábítani”. Nemkülönben védjegybitorlásnak számít, ha a jóhírnév védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét olyan módon kívánják tisztességtelenül kihasználni a gazdasági tevékenység körében, hogy a védjeggyel egyezõ vagy azzal összetéveszthetõ domainnév használatának megszüntetését, a domainnévrõl való lemondást vagy annak átruházását a védjegyjogosult vagy más által fizetendõ ellenértéktõl teszik függõvé’.

 

A TT rendelkezésére álló adatok alapján valószínûsíthetõ, hogy az igénylõ, illetõleg annak megbízója gazdasági tevékenység körében kívánja használni a domaint. Mivel belföldön jóhírnevet élvezõ védjegyrõl van szó, e használat ellen a védjegyjogosult a Vt. 12. § (2) bek. c) pontja alapján akkor is felléphet, ha a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplõkkel nem azonos ill. azokhoz nem hasonló árukkal, szolgáltatásokkal kapcsolatban használják, ha a megjelölés használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét.

 

A TT vizsgálta a Vt.-nek a védjegyoltalom korlátairól szóló rendelkezéseit is, és úgy találta, hogy a szóban forgó esetben nem alkalmazható a Vt. 15. § b) vagy c) pontja, mivel a használat nem az „üzleti tisztesség követelményeivel összhangban történne”.

 

A fenti okokból a TT álláspontja szerint a nokia-mintabolt.hu domain használata az igénylõ részérõl a Szabályzat 2.2.2 a) pontja alapján jelentéstartalmára és használatára nézve gyaníthatóan jogellenes illetõleg c) pontja alapján megtévesztõ lenne, így az igénylõ által a domain név nem választható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2006. szeptember 7.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.