Eseti állásfoglalások

A netreporter.hu és netriporter.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatos igények teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 36/2001.
(VI.06.) Állásfoglalása

A netreporter.hu és netriporter.hu domain
nevek regisztrációjával kapcsolatos igények
teljesíthetõsége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt
324/2000. és 325/2000. ügyszámon iktatott
állásfoglalás kéréseket a
Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben
megtárgyalta, majd 2001. június 06.-i
ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával, ellenszavazat
nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen
eseti Állásfoglalást.

A kérdéses domain nevek
vonatkozásában és
igénylése teljesíthetõ.

Indokolás:

 

és 2000. június 21.-én nyújtottak be
igénylést a netriporter.hu és a netreporter.hu
domain nevek vonatkozásában. 2000. június
28.-án a MédiaComp Kft. a regisztrátornál
(InterNETX Consulting) panasszal élt: arra hivatkozott, hogy a
kérdéses domain nevek a MédiaComp
gyártásában készülõ ‘Jó reggelt,
Magyarország’ c. televíziós mûsorba ‘bevezetett
kifejezések’, valamint e nevek vonatkozásában
védjegyoltalmi eljárás van folyamatban. Az
InterNETX, mint regisztrátor a netriporter.hu domain névre
vonatkozott igényt 324/2000, a netreporter.hu domain névre
vonatkozó igényt 325/2000. ügyszám alatt a
MédiaComp panaszával együtt a TT elé
terjesztette.

A TT a rendelkezésére bocsátott
iratokat megvizsgálva a következõ álláspontra
helyezkedik: A delegálás
visszautasíthatósága a mû sajátos
címéhez, illetve a mûben szereplõ jellegzetes és
eredeti alak elnevezéséhez fûzõdõ
kizárólagos szerzõi jogok megsértése
esetén
t árgyában hozott 5/2000. (V. 24.) Elvi
Állásfoglalásában részletesen
kifejtettekkel összhangban a két kifejezés
vonatkozásában a MédiaComp Kft. szerzõi jogi
kizárólagosságra nem hivatkozhat. A szerzõi jog a
‘bevezetett kifejezés’ fogalmát, mint a jogi oltalmat
megalapozó indokot, nem ismeri, ugyanakkor a törvény
nagy pontossággal nevesíti azt a kört, mely
esetében a jogvédelemnek érvényesülnie
kell.

A folyamatban lévõ
védjegyeljárás – a TT A Magyar Szabadalmi
Hivatal által lajstromozott védjegyek, ill. a Magyar
Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott
védjegybejelentésben szereplõ megjelölések
domain névként való
választhatóságával kapcsolatos egyes
kérdések
tárgyában hozott 7/2000. (V.
31.) Elvi Állásfoglalásában
részletesen indokolt módon – elsõbbségi
igényt nem alapoz meg. A bejelentés napjának 2000.
április 7. napja minõsül. A csatolt iratok
kizárólag ezt a tényt erõsítik meg, s azt,
hogy a Magyar Szabadalmi Hivatal M0001950/1.
ügyiratszámú Értesítés és
Figyelmeztetésében a meg nem fizetett bejelentési
díj (110.000 Ft) lerovására
szólította fel.

A Tanácsadó Testület
felhívja a domain névre jelen
Állásfoglalás nyomán használati jogot
szerzõk figyelmét, hogy az elnevezés
védjegykénti – folyamatban lévõ –
lajstromozása esetén a védjegy
árujegyzékéhez hasonló árukkal,
szolgáltatásokkal összefüggésben a domain
nevet nem használhatják.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2001. június 06.

 

A Tanácsadó Testület
nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.