Eseti állásfoglalások

A net-aruhaz.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 26/2001. (V. 16.)
Állásfoglalása

A net-aruhaz.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatos igény teljesíthetõsége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 367/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
május 16-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

igénylése teljesíthetõ.

Indokolás:

1. A netaruhaz.hu és net-aruhaz.hu domain
nevek vonatkozásában a Banknet Kft., mint regisztrátor fordult
állásfoglalás kéréssel a Tanácsadó Testülethez. A Testület a Net Áruház
Kft. a netaruhaz.hu domain név vonatkozásában benyújtott igénylésével
kapcsolatosan 1/2000. (IV.5.) Elvi Állásfoglalásában (az Elvi
Állásfoglalás Melléklete) úgy találta, hogy az igényelt domain név
cégnévre alapozott prioritással az Igénylõt nem illeti meg, tekintettel
arra, hogy az igénylés benyújtásakor a cégbejegyzési eljárás még
folyamatban volt. Idõközben (2001. március 30.) a netaruhaz.hu domain
név regisztrátori döntés alapján a Netáruház Kft. javára használatba
adásra került. A net-aruhaz.hu domain nevet
regisztrátorán, a Déltáv Rt.-n keresztül kérte (2000. március 06.)
használatába adni. A kérdéses domain név vonatkozásában sorsolásra
került sor, melynek eredményeként a névhasználatra (több igénylõ közül)
õ szerzett jogot.

2.

A TT a rendelkezésére álló iratok alapján
megállapította, hogy a Netáruház Kft. a net-aruhaz.hu domain név
vonatkozásában igényt nem nyújtott be. A 2001. március 30.-án megtörtént
regisztráció ellenére a www.netaruhaz.hu URL alatt ténylegesen tartalom,
szolgáltatásnyújtás nem elérhetõ.

3.

A Tanácsadó Testület elsõdlegesen azt
vizsgálta, hogy a net-aruhaz.hu domain név részére
történõ használatba adása sérti-e a Netáruház Kft. névkizárólagossághoz
fûzõdõ jogait. E körben megállapította, hogy
igénylésének benyújtásakor a Netáruház Kft. bejegyzése még folyamatban
volt, jogi személykénti elismerésére csak ezt követõen került sor,
sorsolásos nyertessé nyilvánítása tehát a Netáruház Kft.
jogait nem sérthette. Ez – a Ptk. 77. § /4/ bekezdésében foglaltakkal
összhangban – a TT álláspontja szerint azt is jelenti, hogy a
névhasználati jogot jogszerûen szerezte meg.

4.

Ezt követõen a TT azt vizsgálta, hogy
lehet-e versenyjogi akadálya a domain név delegációjának. A
tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. törvény 6. § értelmében tilos az árut, szolgáltatást a
versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsõvel,
csomagolással, megjelöléssel vagy elnevezéssel elõállítani vagy
forgalomba hozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzõt
használni, amelyrõl a versenytársat, illetõleg annak áruját szokták
felismerni. A TT-nek nem áll rendelkezésére olyan információ, melynek
értelmében a Netáruház Kft.-t és piaci versenytársaknak
minõsíthetné: a netaruhaz.hu domain név 2001. március 30.-án került
kezelésbe adásra, de a domain név alatt jelen Állásfoglalás meghozatala
idõpontjában sem történik szolgáltatásnyújtás. A Tpvt. 6. §-ban
megfogalmazott versenyjogi névhasználati tilalom olyan névre vonatkozik,
amelyrõl a ‘versenytársat, vagy annak áruját szokták felismerni’. A
TT-nek nincs tudomása olyan áruról vagy szolgáltatásról, melyrõl a
kereskedelmi-gazdasági forgalomban az elterjedtség és közismertség
általánosabb fokát kifejezõ ‘szokták felismerni’ kifejezés közvetlen
összefüggésbe hozható lenne. Ennek hiányában pedig a domain név
részére történõ regisztrációja a Tpvt. 6. §-ba ütközõnek
sem minõsül.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 16..

 

A Tanácsadó Testület nevében:

  

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.