Eseti állásfoglalások

A naturalit.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 09/2014 (VIII. 27.) sz. Állásfoglalása

 

A naturalit.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(959/2014 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A naturalit.hu domain név az eredeti igénylõ Salgo-Technik Kft. részére nem delegálható.  

 

Indokolás

 

 

A naturalit.hu domain nevet (a továbbiakban: „Domain”) a Salgo-Technik Kft. (továbbiakban „Panaszolt”) igényelte 2014. július 23. napján. Az igény ellen a Styromagnesit Steirische Magnesitindustrie GmbH (a továbbiakban: Panaszos) élt jogi képviselõjén keresztül kifogással, amelyben kérte a Panaszos részére való delegálás megtagadását.

 

Panaszos kifogásában hivatkozott 982306 lajstromszámú „NATURALIT” nemzetközi szóvédjegyére, amely a Nizzai Megállapodás szerinti 19. és 37. áru- és szolgáltatási osztályokban Magyarországra is kiterjedõ védelmet biztosít részére. Panaszos hivatkozott a hatályos Domainregisztrációs Szabályzat (DSZ) 2.2.1. pontjára, és a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12.§-ra is. Panaszos elõadása szerint a kérdéses domain név a Panaszos védjegyétõl egyáltalán nem különbözik, és álláspontjuk szerint a Panaszolt minden valószínûség szerint a NATURALIT védjegy árujegyzékében szereplõ áruk forgalmazásával foglalkozik. A Panaszos az Európai Közösségek Bíróságának a gyakorlatára is hivatkozott, amely szerint harmadik személy a védjegyet nem használhatja olyan módon, hogy azt a képzetet keltse, hogy közte és a védjegyjogosult között kereskedelmi kapcsolat áll fenn, különösen azt a képzetet nem keltheti, mintha õ a gyári hálózat hivatalos tagja lenne, vagy, hogy az érintett vállalkozások között valamilyen különleges kapcsolat áll fenn (BMW, c-63/97). Álláspontja szerint a domain név használatával a Panaszolt gyaníthatóan védjegybitorlást követ el és így a domain igénylésük gyaníthatóan jogellenes és a DSZ 2.2.2.a) pontjába ütközik.

 

Panaszos véleménye szerint a domain név használattal a Panaszolt a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 2.§ általános tilalmazott magatartáson túlmenõen a 6.§ szerinti tilalmazott jellegbitorlást is megvalósítaná, mivel Panaszos álláspontja szerint a védjegyeik világszerte elért ismertségét (amelyet a Panaszos egyébként nem támasztott alá konkrétumokkal) jogtalanul és rosszhiszemûen használná ki. Panaszos külön hangsúlyozta, hogy a jogellenesség megítélését az átlagos internet felhasználó szemszögébõl vizsgálva objektív módon kell megítélni, hogy a domain név a körülmények alapján használatára nézve gyaníthatóan jogellenes-e.

 

Panaszos elõadása szerint a domain igényélés megtévesztõ is és így a DSZ 2.2.2.c) pontjába ütközik, mivel a domain használata megtévesztené az átlag fogyasztókat, akik a NATURALIT védjegy domain névben történõ használata kapcsán arra a téves következtetésre jutnának, hogy a domain név a Panaszoshoz kötõdik.

 

Panaszos a fentieken túlmenõen hivatkozott a Tanácsadó Testület 7/2000. (V.31.) sz. elvi állásfoglalásra, amely szerint a Vt. 12. és 27.§-ai alapján önmagában valamely domain név igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást. Panaszos hivatkozott továbbá a Tanácsadó Testület 8/2000. (VIII.9.) sz. állásfoglalásra, amely szerint elvárható a szerzõdni kívánótól, hogy eljárása során jóhiszemûen, tisztességesen cselekedjen, ne szolgáltasson megtévesztõ információt, ne nyújtson be olyan igénylést, mely – teljesítése esetén – más névkizárólagossági vagy egyéb jogának sérelmével járna.

 

Panaszolt érdemi nyilatkozatot nem tett. Az ügyben a Tanácsadó Testülethez címzett, 2014. augusztus 12-én keltezett nyilatkozatott tett a Naturalit GmbH., amely szerint a Panaszolt  Salgo-Technik Kft. az õ javukra eljárva kérelmezte az domain delegálását, így nem a Salgo-Technik Kft. az igénylõ, hanem a Naturalit GmbH. A Naturalit GmbH. ezen nyilatkozata szerint 2014. július 22-én adtak megbízást a Salgo-Technik Kft. részére. A Naturalit GmbH. csatolta a két cég között 2014. augusztus 04. napján kelt megbízási szerzõdést, amely az igénylés során nem került csatolásra és arra az eljárás adatai szerint utalás sem történt.

 

A Naturalit GmbH elõadása szerint tevékenységi köre teljes mértékben különbözik a Panaszos cégétõl, és az általa megjelölt védjegy osztályoktól, így nem sérti annak jogait. A Naturalit GmbH saját tevékenységi körének (élelmiszerek kereskedelme) igazolására mellékelte a társaság német nyelvû cégkivonatát és tagjegyzékét.

 

A Naturalit GmbH. hivatkozása szerint a „naturalit” szóra vonatkozóan folyamatban lévõ nemzetközi védjegy bejelentési eljárásban a bejegyzés alatt álló német nemzeti védjegye alapján a 29, 30, 32 és 43. osztályokra nyújtott be kérelmet, az erre vonatkozó dokumentumokat csatolta.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során elsõsorban azt vizsgálta, hogy ki tekinthetõ a domain igénylõjének. Az DSZ 1.2.2.1 pontja szerint az igénylés érvényességének elõfeltétele, hogy a domain-igénylõ az Igénylõlapon a valóságnak megfelelõen, formailag és tartalmilag helyesen, az összes kötelezõ adatot megadja, továbbá az adatokat és a nyilatkozatokat az Igénylõlapon aláírásával hitelesítse. A Salgo-Technik Kft. saját magát nevezte meg igénylõként az igénylõlapon. Az igényléskor nem merült fel adat arra vonatkozóan, hogy a Salgo-Technik Kft. meghatalmazottként járt volna el. A Naturalit GmbH által csatolt megbízási szerzõdés 2014. augusztus 04. napján kelt, azaz késõbbi, mint a domain igénylésének napja. A DSZ 1.2.2.2 pontja alapján a meghatalmazást az igényléskor kell csatolni. Mindezekre tekintettel az utólag csatolt és a bejelentést követõ keltezéssel ellátott megbízási szerzõdés nem alkalmas annak igazolására, hogy nem a Panaszos az igénylõ, hanem a Naturalit GmbH. Mindezekre tekintettel igénylõnek a Salgo-Technik Kft. tekinthetõ, amely nem terjesztett elõ védekezést.

 

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület megállapította, hogy Naturalit GmbH – megfelelõen igazolt meghatalmazás hiányában – a Panaszolt nevében nyilatkozat tételére nem volt jogosult.

 

A Panaszolt domain használattal kapcsolatos potenciális gazdasági tevékenységét is megvizsgálta a Tanácsadó Testület. A Panaszos hivatkozott védjegye alapvetõen építõanyagokra és építési szolgáltatásra vonatkozik. A Panaszolt cégnyilvántartás szerinti tevékenységi körei részben ehhez hasonlóak („Ipari gép, berendezés üzembe helyezése – Fõtevékenység; Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás; Egyéb speciális szaképítés m.n.s.”)

 

A fenti körülmények együttes mérlegelése alapján a Tanácsadó Testület arra a következtetésre jutott, hogy a natuaralit.hu domain névnek a Panaszolt általi használata gyaníthatóan sértené, illetve tisztességtelenül kihasználná 982306 lajstromszámú „NATURALIT” nemzetközi szóvédjegy megkülönböztetõ képességét, ezért igénylése a DSZ 2.2.2. a) és c) pontja szerint gyaníthatóan jogellenes, megtévesztõ.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a Panaszolt által választott naturalit.hu domain név a Panaszolt részére nem delegálható.

 

A Tanácsadó Testület felhívja a Panaszos figyelmét, hogy a DSZ 9.7. pontjára, amely alapján a Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásában csak abban a kérdésben foglal állást, hogy az adott domain az adott Igénylõ számára delegálható vagy nem delegálható. Amennyiben az eseti állásfoglalás alapján a feltételes használatba adott domain törlésére kerül sor, a törlés napjától számított 60 napig az adott domainre csak a Panaszos jogosult új igényt benyújtani, amennyiben az ilyen irányú szándékot a panasz benyújtásánál a Panaszos Regisztrátora a Nyilvántartásban jelezte.

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2014. 08. 27.

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

………………………………………………


dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár
Sk.