Eseti állásfoglalások

A nagyteteny.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (617/2002. sz. ügy)

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 09/2002. (X.16.) sz. Állásfoglalása

A nagyteteny.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (617/2002. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 617/2002. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási
Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2002. október 16-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye
nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ

jelen eseti Állásfoglalást.

 

A nagyteteny.hu domain számára nem
delegálható.

 

Indokolás:

A 617/2002. sz. ügyben, a Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzata emelt kifogást,
nak a nagyteteny.hu domain név vonatkozásában benyújtott
igénye (regisztrátor: TVNET Kft) ellen, illetve kérte a Tanácsadó Testület (TT) elé utalást.

A által, a nagyteteny.hu domain név
vonatkozásában benyújtott prioritás nélküli igénylés 2002. szeptember 5-én került nyilvántartásba. A Budafok-Tétény
Budapest XXII. ker. Önkormányzata 2002. szeptember 18-án élt kifogással, amelyben ugyan
saját részére nem kérte a delegálást azonban kérte a ‘név használatának megakadályozását a jogtalan kérelmezõ
részére’, valamint, hogy jogait érvényesíthesse. Hivatkozott a Domai
nregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek (a továbbiakban: Irányelvek) 3.4.a. pontjára, mely szerint közvetlenül a
.hu közdomain alá történõ delegálás esetén magyarországi települések neveit csak a helyi önkormányzat választhatja.

Elõadta továbbá, hogy a Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzatának képviselõ testülete
13/1999. (05. 28.) Ötr. számú rendelete szabályozta a Budapest XXII. kerületi közigazgatási megjelölés vagy név
felvételét és használatát.

A hivatkozott rendelet 1.§ /1/-a szerint a rendelet hatálya kiterjed a
jogi személyekre és a jogi személyiség nélküli szervezetekre. A /2/ bekezdés szerint – többek között – a Nagytétény
(Tétény, Tétény-Promontor stb.) megjelölés illetve név használata, vagy annak bármilyen szóösszetételben történõ
szerepeltetése a Képviselõ testület engedélyéhez kötött.

A kifogással kapcsolatban igénylõ írásban
nyilatkozott álláspontjáról. Véleménye szerint, a hivatkozott rendeletet is figyelembe véve az Önkormányzat kifogása
nem megalapozott. A rendelet hatálya ugyanis a természetes személyekre nem terjed ki, egyébként is õ az igényelt
domaint gazdasági célokra nem kívánja használni.

A továbbiakban kifejtette, hogy az Irányelvek 12.1. pontja a jelen esetben nem érvényesülhet, mert a
magyarországi települések neveit csak a helyi önkormányzatok választhatják. A
Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat csak a XXII. kerület egészét tekintve nevezhetõ helyi
önkormányzatnak, ugyanis az 1990. évi LXV. törvény 6. §-a a ‘települési önkormányzat’ fogalmát a község, város, fõváros és kerületei önkormányzatai gyûjtõfogalomként nevesíti.
Nagytétény 1950. óta nem önálló település, hanem Budapest fõváros XXII. kerületének része, vagyis településrész, és
nem rendelkezik önálló önkormányzattal.


utalt még a TT 65/2000. sz. állásfoglalására is mely megemlíti, hogy a ‘település
fogalmát (…) nem a szó köznapi jelentése szerint kell megragadni, hanem azt kell vizsgálni, hogy az adott
településen élõ választópolgárok (…) létrehoztak-e önkormányzatot’.

hivatkozott arra is, hogy a
‘Nagytétény’ településrésznév nem szerepel Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának nevében sem. Mindezekre
tekintettel a domain regisztrációs kérelmének teljesítését kérte.

A TT eljárása során megállapította, hogy a kifogást az Irányelvekben
megszabott határidõn belül nyújtotta be az Önkormányzat.

Bár az Önkormányzat a maga részére a domain regisztrációját nem kérte, ugyanakkor a TT hosszú idõ
óta követett álláspontja szerint a jogai védelmében föllépõ érdek

elt, a jogtalan használattól való eltiltást akkor is kérheti, ha a vitatott tárgyi domain regisztrációját magának
eközben nem igényli. Ebben az esetben a TT e helyzet fennállását észlelte, így a kifogást a továbbiakban érdemben
tárgyalta.

A TT eljárása során azt a kérdést tartotta alapvetõnek, hogy egy adott
Önkormányzatnak, az illetékessége területén található településnevek, korábbi településnevek vagy
településrész-nevek vonatkozásában fennáll-e rendelkezési joga?

Közismert, hogy a közigazgatási egységek változása során egyes
települések össze- vagy beolvadva más településekbe, saját különálló nevüket elveszítik, esetleg az addig önálló
települések közös, esetleg részben vagy egészben a korábbi nevet megõrzõ, összevont elnevezést kapnak.

Ugyanakkor az is közismert, hogy önmagában a közigazgatási elnevezés
hivatalos változása nem érinti a korábban elfogadott településnév mindennapi használatát, e nevet az adott területen
élõ személyek, választópolgárok továbbra is használják és nemcsak õk, hanem a településen kívül élõk is, a korábbi településnevet a továbbiakban is az adott földrajzi egység
megjelölésére használják.

Jogi szempontból kérdéses lehet az, hogy az ily módon, új név alatt létrejött Önkormányzat jogosult-e
rendelkezni a korábbi település(ek) nevével, vagy pusztán a közigazgatási elnevezés megváltozása miatt a korábbi
településnevek gazdátlanná válnak, azok mindenfajta jogi védelmet elvesztenek?

A TT álláspontja szerint önmagában az a tény, hogy valamely település más településbe beolvad vagy a
zzal összeolvad, és emiatt a korábbi megkülönböztetõ nevét hivatalos közigazgatási
elnevezésként elveszti vagy ez a név átalakul, nem teszi a korábbi településnevet jogi védelem nélkülivé. E névre,
nevekre vonatkozóan az adott területen illetékességgel és hatáskörrel bíró Önkormányzatot – függetlenül
attól, hogy ezen Önkormányzat közigazgatási neve mire változott vagy, hogy megnevezése tartalmazza-e az érintett
településnevet – megilleti a rendelkezési jog. Az Önkormányzat névhasználati, és az ezzel való rendelkezés joga tehát kiterjed a település nevére és a korábbi – immáron településrész-névvé
vált – településnevekre is, amely települések az adott közigazgatási egységen belül, a tárgyi Önkormányzat
illetékessége illetõleg hatásköre alá tartoznak.

E tekintetben az új Önkormányzat ellátja a korábbi település önkormányzati feladatait is, felel ezen
– immár településrésszé vált – közigazgatási egység jogainak védelméért, így a névviseléssel kapcsolatos jogok
védelméért is.

A TT-nek nem feladata az Önkormányzati rendelet elemzése, de felhívja a figyelmet arra, hogy
önmagában az a tény, hogy az önkormányzati rendelet hatálya magánszemélyekre nem terjed ki, nem jogosít fel bárkit
korlátlanul az adott településrészek létezõ és használt földrajzi megnevezésének
használatára. A TT álláspontja szerint a települést illetve a településrészt is megilleti nevének használata, amely
jog alapvetõen az adott területen közösségben élõ személyeket illetve az õket képviselõ Önkormányzatot illeti meg.
Amennyiben az adott területen élõ népesség illetve a jogait gyakorló helyi
önkormányzat az adott földrajzi név, településnév használatához másnak engedélyt nem ad, úgy ennek használata más
részérõl jogosulatlan használatot valósíthat meg.

A TT jelzi azt is, hogy ebben az esetben egy létezõ, közismert és a
mindennapi beszédben használt településnévnek, egy magánszemély által, domain névként való használata megtévesztõ is
lehet, hiszen ezen domain alatt nem az adott település illetve településrész vagy annak jogszerû önkormányzati fu
nkcióját ellátó szerv jelentkezik.

Ebbõl a szempontból közömbös az, hogy a település nevet az adott igénylõ késõbb gazdasági vagy nem
gazdasági tevékenység során hasznosítja-e, így önmagában az az igénylõi felvetés, hogy a domaint nem kívánja
gazdasági cél

ra hasznosítani a tárgyalt ügy szempontjából közömbös.

Nincs annak sem jogi jelentõsége, hogy az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed-e a természetes
személyekre, ugyanis a TT állásfoglalását nem az Önkormányzati rendeletre alapozta. Azt azonban hangsúlyozza a TT,
hogy a rendelet annak bizonyítéka, hogy a Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat igényt tart arra, hogy
nevének illetve a területén lévõ település-részek nevének igénybevételét szabályozza, e nevek használatát rendezze
illetve a névha

sználat tekintetében mint jogosult döntsön, a névhasználat bármely területén.

Jelen esetben a TT nem osztja igénylõ
álláspontját és vele szemben úgy véli, hogy Nagytétény lakosainak van önkormányzata, ez pedig a Budafok-Tétény
Budapest XXII. ker. Önkormányzata és ez a választópolgárok által létrehozott Önkormányzat jogszerûen jár el
településrészei nevének védelmében és õt a nagyteteny.hu domain név vonatkozásában a regisztrációs védelem
megilleti.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi
Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2002. október 16.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.