Eseti állásfoglalások

A mpar.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa

Tanácsadó Testülete

Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

 

A Tanácsadó Testület   14/2011 (VII. 28.) sz. Állásfoglalása

 

A mpar.hu  regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(855/2011. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 855/2011. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, 5 tag ‘igen’ szavazatával, elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A mpar.hu domain név a VIMPEX Kft javára delegálható.

 

Indokolás

 

Az mpar.hu domain nevet a VIMPEX Kft (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2011. május 25-én. Az igény ellen – jogi képviselõje útján – a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással, és kérte a delegálás megtagadását.

 

A Panaszos kifogásában elõadta, hogy a SPAR cégcsoporton belül az Internationale Spar Centrale B.V. (Amszterdam, Hollandia) a kizárólagos jogosultja az 565539 lajstromszámú „SPAR” színes, ábrás védjegynek. A hivatkozott védjegy oltalma számos áru és szolgáltatási osztályra (6-tól a 42-ig) kiterjed.

 

Véleménye szerint a Panaszolt igénylõ nem tett eleget a Szabályzat 2.2.1 pontjában foglalt elõzetes tájékozódási kötelezettségének, ugyanis sem a cégjegyzéket, sem a védjegyadatbázist nem ellenõrizte, igénye ezért a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.1 és 2.2.2. pontjaiba ütközik.

 

A Panaszos szerint Jogellenes továbbá az igénylés, mivel az a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. §-t sérti, és ezzel a Panaszolt a Vt. 27. § (1) bekezdése szerinti védjegybitorlást valósít meg. Nem tett továbbá eleget a Panaszolt, a Ptk 4. § (1) bekezdésbe foglalt, a jóhiszemû és tisztességes joggyakorlás követelményére vonatkozó alapelveknek sem.

 

Hivatkozott az ISZT Tanácsadó Testület 7/2000. (V.31.) Elvi Állásfoglalására is, mely szerint a Vt. 12.§ és 27.§ alapján, önmagában valamely domain igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást, ha a más védjegyével ütközõ domain igénylése a körülmények alapján, nyilvánvalóan párosul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándékkal.

 

Álláspontja szerint a jelen helyzetben egyértelmûen megállapítható a gazdasági tevékenység körében való használatra törekvés, tekintettel arra, hogy a SPAR megjelölés közismert Magyarországon, mint az országos kereskedelmi hálózatként mûködõ egyes egységek elnevezései. A SPAR megjelölést a fogyasztók egyértelmûen a Panaszos kiskereskedelmi tevékenységéhez kapcsolják és ezt a kapcsolatot erõsítik és támasztják alá a számos országos médiában (kereskedelmi televíziókban, napilapokban és magazinokban) megjelenõ reklámok is.

 

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft, a www.spar.hu internetes honlapot üzemelteti, ahol a társaságról információkat, akciókat, aktuális szórólapot és egyéb tájékoztató információt találhatnak a fogyasztók. Az igénylõ Vimpex Kft cégkivonatában, a tevékenységi körök között szerepel az élelmiszer kiskereskedelem, így a gazdasági tevékenység is megegyezik. A fentiekre tekintettel a fogyasztók számára megtévesztõ lenne, ha a jövõben a www.mpar.hu oldalon olyan, a Panaszos által ellenõrizhetetlen tartalom jelenhetne meg, amely a cím alapján egyértelmûen a Panaszos kereskedelmi hálózatára utal, annak ellenére, hogy a felek között nincs gazdasági vagy kereskedelmi kapcsolat.

 

A Panaszolt viszontválaszában rögzítette, hogy a mpar.hu domain névvel a VIMPEX Kft. nem áruházláncot üzemeltet, hanem mobiltelefonnal történõ parkolást készül bonyolítani, üzemeltetni. E tevékenységnek rövidítése a „mpar”’ szó.

 

A domain név választásakor körültekintõen járt el, ellenõrzési kötelezettségének eleget tett, és arra a megalapozott következtetésre jutott, hogy a névválasztással nem sérti mások jogait. A kifogást elõterjesztõnek a védjegy kizárólagos használatához fûzõdõ jogai nem sérülnek, nem sérülhetnek, tekintettel arra, hogy a névazonosság vagy hasonlóság nem áll fenn. A SPAR szó kimondható az írásmódjával majdnem azonosan egy szótaggal „spár”-ként, míg az „mpar” kiejtése kizárólag „empar”-ként, két szótaggal lehetséges.

 

A Panaszolt szilárd meggyõzõdése, hogy a „mpar” szó írásban egyértelmûen megkülönböztethetõ a „spar” szótól, ahogyan az „s” betû az „m” betûtõl, továbbá a www.mpar.hu használatakor sem a Spar áruház weboldala jelenik meg a felhasználó számára, ahogyan a www.spar.hu oldalon sem tud parkoló jegyet venni. Ezen túlmenõen „empar” szó hallatán kizárt, hogy bármely fogyasztó a SPAR áruházakra vagy termékeikre asszociáljon, így a kifogást benyújtó által felhívott 1997. XI. tv. 12.§ (2) bek. nem alapozza meg a kifogásban foglaltakat.

 

A VIMPEX Kft tevékenységei között valóban szerepel az élelmiszer kiskereskedelem, azonban ettõl még nem folytat a SPAR áruházakkal azonos vagy hasonló gazdasági tevékenységet. A VIMPEX Kft fõtevékenysége ugyanis a „Saját tulajdonú ingatlan adásvétele”’. (?)

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Panaszos „spar” kifejezése illetve a VIMPEX Kft által igényelt „mpar” nem azonos, nem hasonló, nem összetéveszthetõ, különösen nem hangzásában, Az érintett áruk, szolgáltatások ugyancsak nem azonosak, nem hasonlók.

 

A VIMPEX Kft álláspontja alapján a Panaszost nem illetik olyan jogok, amelyek minden olyan betûcsoport használatától elzárnák a kereskedelem többi résztvevõjét, amely akármilyen kis mértékben – függetlenül a hangzástól és írástól – 2 vagy 3 betû vagy hang erejéig hasonlít a SPAR szóhoz. Utalt továbbá arra, hogy a jelenleg érvényes domainek között szerepelnek a www.opar.hu, www.spark.hu, www.mpark.hu nevek is, amelyek – a SPAR gondolatmenete alapján – szintén sérthetnék a SPAR, de egymás jogait is. A TT megjegyzi, hogy jelen eljárásban e másik domain neveket nem vizsgálta, sõt kifejezetten hangsúlyozza, hogy az „mpar” esetében figyelembe vette, hogy az Igénylõ indokolni tudta, hogy a domain nevet milyen célból kívánja használni.

 

A Tanácsadó Testület (TT) vizsgálta, hogy a kifogásolt domain, a Vt. 12. § (2) bek. b) pontja alapján olyan megjelölésnek minõsül-e, amely – a Panaszolt gazdasági tevékenysége körében történõ használat során – alkalmas lehet arra, hogy a fogyasztók az „SPAR” védjeggyel összetévesszék, a domain és a védjegy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

 

A TT a domainként használni kívánt szót, a Panaszos védjegyével az írásmód és a kiejtés hasonlósága szempontjából is összevetette, és ennek eredményeként arra a következtetésre jutott, hogy az átlagos fogyasztó számára a szavak kiejtésük és írásmódjuk miatt nem összetéveszthetõek. Csökkenti továbbá a megtévesztés lehetõségét az is, hogy az oltalmazott védjegy ábrás, és az ábrás elemek domainkénti használata kizárt.

 

Vizsgálódásai alapján a Tanácsadó Testület továbbá arra az álláspontra jutott, hogy a szolgáltatás, amelyet Panaszolt gazdasági tevékenysége keretében nyújtani kíván (mobiltelefonnal történõ parkolás) eltér azon tevékenységektõl, amelyek a Panaszos védjegyéhez tartozó árujegyzékben szerepelnek. Panaszos és Panaszolt gazdasági tevékenysége továbbá más fogyasztói kört céloz meg és teljes mértékben elhatárolható, egymással nem versengõ szolgáltatásokat foglal magában.

 

A TT figyelembe vette továbbá, hogy az „mpar” – „spar” kifejezések elgépelés során sem téveszthetõk össze.

 

Mindezek alapján tárgyi ügyben a Tanácsadó Testület arra az álláspontra jutott, hogy a védjegyoltalmi kizárólagosság jelen esetben nem lehet az igénylés teljesíthetõségének akadálya. A TT a tevékenységi körök alapvetõen eltérõ jellege alapján a DRSZ. 2.2.2. bekezdés c) szerinti – a Panaszos által hivatkozott – megtévesztõ jelleget sem tartotta megállapíthatónak.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület nem látja akadályát annak, hogy a tárgyi domain az igénylõ VIMPEX Kft részére delegálásra kerüljön, hangsúlyozza azonban, hogy kizárólag a névválasztást és azon  belül is elsõsorban a Panaszos által hivatkozott jogi alapot vizsgálta.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. 07. 28.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.