Eseti állásfoglalások

A moulinrouge.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 39/2001.
(VI.6.) Állásfoglalása

A moulinrouge.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatos igény
teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
536/2000. ügyszámon iktatott
állásfoglalás kérést a
Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben
megtárgyalta, majd 2001. június 6-i
ülésén 5 tag jelenlétében, a SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával, ellenszavazat
nélkül elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ
jelen eseti
Állásfoglalást.

Az moulinrouge.hu domain név az Easteuroco
Kft. részére nem regisztrálható.

Indokolás:

Az Easteuroco Kft. igénylõnek, az
moulinrouge.hu domain név vonatkozásában
benyújtott nem prioritásos igénylését
Regisztrátor (GTS-Datanet Kft.) a fenti szám alatt iktatva
terjesztette a Tanácsadó Testület elé. A TT
elé utalás indokaként azt jelölte meg, hogy a
Nyilvántartó az igény
teljesítését elutasította azzal, hogy a
domain név közismert kereskedelmi névvel egyezik,
így az igénylés teljesítése
jogsértõ lenne. 2000. augusztus 21-én kelt
levelében a TT titkársága útján
felkérte Igénylõ regisztrátorát, az
GTS-Datanet Kft-t a TT elé utalás indokainak és
ügyfelük névhasználati jogát
megalapozó dokumentumok csatolására. Ez a
rendelkezésre álló határidõn belül nem
történt meg.

A Tanácsadó Testület
megállapította, hogy a Moulin Rouge Magyarországon,
de nemzetközileg is közismert kereskedelmi név,
továbbá azt, hogy abból az igénylés
benyújtásának idõpontjában hatályos
Regisztrácios Szabályzat alapján képezhetõ a
moulinrouge.hu domain név.

Ennek alapján jogellenes volna az
moulinrouge.hu domainnév használata gazdasági
tevékenység keretében olyan igénylõ
által, amely nem rendelkezik a
névkizárólagosság jogosultjának
felhatalmazásával.

Az igénylõ ill. regisztrátora a TT
titkárságának felszólítása
ellenére sem tett olyan nyilatkozatot, amelynek alapján
legalábbis valószínûsíthetõ lenne a
domainnév használatának jogszerûsége.

A fentiek alapján a TT
megállapította, hogy az moulinrouge.hu domain név
az Easteuroco Kft. részére nem
regisztrálható.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. június 6.

A Tanácsadó Testület
nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.