Eseti állásfoglalások

A megastart.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz


Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

 

A Tanácsadó Testület  04/2009. (II. 11.) sz. Állásfoglalása

 

A megastart.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(784/2009 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 784/2009. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2009. február 11-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A megastart.hu domain delegálására vonatkozó igény a LaserNetworks Kft. számára teljesíthetõ.

 

 

Indokolás:

 

 

A megastart.hu domain nevet a LaserNetworks Kft. (a továbbiakban: „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2008. november 11-én. Az igény ellen a Sanoma Budapest Zrt. („Panaszos”) emelt kifogást, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

 

Panaszos hivatkozott a Startlap valamint a Lap.hu családba tartozó oldalakhoz fûzõdõ kizárólagos jogaira. Elõadta továbbá, hogy rendelkezik a 165.499 lajstromszámú „Startlap” szóvédjeggyel.

Úgy vélte, hogy a Panaszolt igénye sérti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt) 2. §-át, az üzleti tisztesség alapvetõ követelményébe ütközõnek ítélve meg a LaserNetworks Kft. névválasztását és esetleges névhasználatát. A Panaszos szerint a startlap.hu domain névvel összetéveszthetõ megastart.hu domain név Panaszolt általi használata sérelmes lenne a Sanoma Budapest Zrt. jogaira és jogos érdekeire.

 

Panaszos a Tpvt. 6. §-ának sérelmét is megállapíthatónak vélte, mely szerint tilos a szolgáltatásokat a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni, amelyrõl a versenytársat vagy annak szolgáltatását szokták felismerni. A Panaszos álláspontja szerint a megastart.hu domain névrõl õt, vagy az általa üzemeltetett startlap.hu oldalt ismernék fel.

 

Panaszos kifejtette továbbá, hogy a választott domain név a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. § (2) bekezdésének b) és c) pontjai alapján védjegybitorlást valósítana meg, tekintettel a domain név és a védjegy összetéveszthetõségére, valamint az érintett áruk és szolgáltatások azonosságára, továbbá arra, hogy a „Startlap” védjegyhez hasonló megjelölés engedély nélküli használata sértené és tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ képességét és jó hírnevét még abban az esetben is, ha a domaint a védjegy áruosztályától különbözõ árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban használnák.

 

Végül a Panaszos szerint a domain név Panaszos általi használata megtévesztést eredményezne, ugyanis az internethasználókban azt a látszatot keltheti, hogy a domain alatt a Sanoma Budapest Zrt. internetes tevékenységével, a Startlap lapcsaláddal kapcsolatos információk, vagy maga a startlap.hu oldal található.

 

Panaszos mindezek alapján a megastart.hu domain név iránti igényt a Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2.2 pont a) és c) alpontjaiba ütközõnek, azaz jogellenesnek illetve megtévesztõnek vélte, és kérte az igény elutasítását, továbbá a Panaszos domain névre vonatkozó igényének teljesíthetõségét.

 

A Panaszolt válaszában kifejtette, hogy a „megastart” kifejezés a LaserNetworks Kft. egyedi szlogenjének – „A sebesség velünk kezdõdik” – rövidített verziója. Hivatkozott továbbá a „megastart” és a „startlap” szavak karakterszámában és a szóösszetételek sorrendjében mutatkozó különbségre, valamint hangsúlyozta, hogy a „mega” és a „start” szavak önálló, elkülönült jelentéssel bíró szavak, ezért nem alkalmasak megtévesztésre. Cáfolta, hogy a Sanoma Budapest Zrt.-vel versenytársak lennének, és a Panaszosnak a versenytörvényre való hivatkozását alaptalannak vélte.

 

A Panaszolt hivatkozott a Tanácsadó Testület két korábbi állásfoglalására is. Álláspontja szerint a 3/2006 (II. 23.) számú egyedi állásfoglalás azért irányadó a jelen ügyben, mert abban a Tanácsadó Testület a versenyjogi névhasználattal kapcsolatban megállapította, hogy nincs tudomása arról, hogy a „start” elõtagú karakterlánccal rendelkezõ internetes tevékenység és a Sanoma Budapest Zrt. között, a kereskedelmi-gazdasági forgalomban az elterjedtség és közismertség általánosabb fokát kifejezõ „szokták felismerni” kifejezés közvetlen összefüggésbe hozható lenne. A Panaszolt példálózóan felsorolt „start” elõ-vagy utótagú domain neveket, és kifejtette, hogy ezek nagy része nem hozható kapcsolatba a Sanoma Budapest Zrt-vel. A Tanácsadó Testület másik – 5/2004 (V. 19.) számú – egyedi állásfoglalására hivatkozás pedig a Panaszolt véleménye szerint azért releváns, mert ebben a Tanácsadó Testület megjegyezte, hogy „a magyar jogszabályok csak konkrét megjelölések védjegyoltalmát teszik lehetõvé, csonkolással nem lehet névcsoportokat oltalom alá helyezni.” A Panaszolt álláspontja szerint a „start” szó kisajátítása a Panaszos részérõl a piaci verseny korlátozását eredményezhetné.

 

Végül a Panaszolt kijelentette, hogy célja a megastart.hu weboldalon a jövõben egy webáruház mûködtetése, amely jellegében és megjelenésében alapvetõen különbözne a startlap.hu-tól.

 

A Tanácsadó Testület a névválasztás-és használat jogellenességét és megtévesztõ jellegét vizsgálta.

 

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszos valóban rendelkezik védjegyoltalommal a „startlap” megjelölés vonatkozásában. A Tanácsadó Testület ugyanakkor úgy vélte, hogy ez nem jelenti egyúttal Panaszosnak a tárgyi domain névhez fûzõdõ kizárólagos jogosultsága megállapíthatóságát. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a “startlap” és a “megastart” szavak – annak ellenére, hogy tartalmazzák a leíró jellegû „start” szót – nem összetéveszthetõk.

 

A Tanácsadó Testület úgy vélte, hogy Panaszoltnak a 3/2006 (II. 23.) számú egyedi állásfoglalásra hivatkozása indokolt volt. A Tanácsadó Testület fenntartja azt a véleményét, hogy „bizonyos karakterláncok kisajátítása az interneten – jelen esetben a “start” szó vonatkozásában -, nem engedhetõk meg, és ha egyébként az így képzett karakterláncok elkülöníthetõk, akkor azok megtévesztésre sem alkalmasak.”

 

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy nem áll rendelkezésére olyan adat, amely valószínûsítené, hogy a Panaszos valamint a Panaszolt versenytársak lennének. A Tanácsadó Testület elvetette a Panaszosnak azt az érvét, mely szerint a jogsérelem bekövetkeztéhez elegendõ annak lehetõsége, hogy a Panaszolt a tárgyi domain név alatt piaci tevékenységet folytatna, a Panaszosnak a versenytörvényre történõ hivatkozását tehát alaptalannak ítélte meg. Amennyiben a felek versenytársak lennének, akkor sem lenne megállapítható a tárgyi domain név és a Panaszos megjelölésének összetéveszthetõsége.

 

Fentiek alapján a domain delegációs kérelmek igénylési sorrendben történõ elbírálása indokolt. A Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja értelmében ezért a domain név a LaserNetworks Kft. számára delegálandó.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2009. február 11.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.