Eseti állásfoglalások

A mamutshop.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület  27/2016. (XI. 22.)
sz. Állásfoglalása

 

A mamutshop.hu domain
név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1012/2016. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

A mamutshop.hu domain
név az igénylõ Mamut Plan
s.r.o
. részére delegálható.

 

Indokolás:

 

A
mamutshop.hu domain név delegálását a Mamut Plan s.r.o. szlovákiai székhelyû
cég („Panaszolt”) kérte, amely ellen, jogi képviselõje útján a TUBLAN
PROPERTY Zrt. („Panaszos”) nyújtott be kifogást.

 

A Panaszos
jelezte, hogy különbözõ elsõbbséggel és lajstromszám alatt, jogosultja egyes
MAMMUT szóvédjegyeknek illetve a MAMMUT Shopping and Entertainment Center
színes ábrás védjegynek. Elõadta, hogy a Panaszos javára oltalom alatt álló
szolgáltatások, ha nem is teljeskörûen, de túlnyomórészt egyeznek a MAMUT PLAN
s.r.o. társaság tevékenységeivel.

 

Álláspontja
szerint erre tekintettel a szlovákiai társaságnak, a bejegyzett cégneve alatt
Magyarországon nyújtott bármilyen szolgáltatása – ideértve az interneten
keresztül nyújtott reklámozási vagy kereskedelmi szolgáltatásokat is – a Panaszos
javára fennálló védjegyoltalomba ütközik.

 

Hangsúlyozta,
hogy a MAMMUT védjegyek Magyarországon jóhírûnek minõsülnek, ennek igazolására
csatolta a 2004. évi Superbrands kiadvány oldalait. Kifejtette, hogy a
Panaszolt nem járt el a Domainregisztrációs Szabályzatban elõírt gondossággal,
hiszen a névválasztás elõtt ellenõriznie kellett volna a védjegy adatbázist.

 

Elõadta,
hogy a kereskedelmi és kulturális szolgáltatást nyújtó MAMMUT Üzletházak 1997.
óta mûködnek Budapesten. Nézete szerint megtévesztõ az igénylés, hiszen a
fogyasztó a domain igénylésben szereplõ szókapcsolat hallatán egyértelmûen a
MAMMUT Üzletházakhoz köthetõ kereskedelmi szolgáltatásra asszociál.

 

Álláspontja
szerint az a tény, hogy a Panaszolt által választott domain névben szereplõ
’mamut’ tag az összetéveszthetõségig hasonló a MAMMUT védjegyhez – attól csupán
a szóközepi ’m’ betû kettõzésében, illetve annak hiányában tér el, amely
kiejtésben és írásban is csak jelentéktelen különbséget hordoz – és a domain
névben szereplõ másik elem, a shop szóelem szoros összefüggésbe hozható a
hivatkozott védjegyek árujegyzékében felsorolt kereskedelmi szolgáltatásokkal,
továbbá az a tény, hogy a Panaszolt az elmúlt hetekben számos ’mamut’ szóelemet
tartalmazó domain igénylést nyújtott be, amelyek gazdasági tevékenység
folytatására utalnak, összességében megalapozza a védjegybitorlást.

 

A
Panaszos szerint a védjegybitorlás alól nem adhat felmentést az sem, ha a
Panaszolt saját nevének használatára, mint kimentési okra kívánna hivatkozni,
hiszen a használata nem áll az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban.
Álláspontja szerint a névviselés joga csak a honos országában védi az Igénylõt,
a domain igénylésre azonban nem Szlovákiában, hanem Magyarországon, a .hu
alatti tartományban került sor, így a cégnévre vonatkozó esetleges szlovák jogi
védelem a magyar védjegyoltalommal szemben nem érvényesülhet.

 

Az
igénylés kapcsán elõálló jogellenes illetve megtévesztõ helyzet miatt a
Panaszos véleménye szerint a Panaszoltnak egy másik nevet kell domainje azonosítására
választania.

 

A
Panaszolt véleménye szerint az igényelt domain, sem a szó eleji
„mamut’ sem a „shop” elemével nem utal a Panaszos által hivatkozott
bevásárlóközpontra, az a MAMMUT védjegyeket sem sérti, összességében a
MAMUT/MAMMUT szó nem egy és ugyanaz. Álláspontja alátámasztására hivatkozott
több, korábbi Tanácsadó Testület (TT) által kiadott eseti Állásfoglalásra.

 

Tanácsadó
Testület (TT)
a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt kizáró okok
meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain, amely
jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes;
megbotránkozást vagy félelmet keltõ; vagy megtévesztõ.

 

A
Tanácsadó Testület (TT) álláspontja szerint a Panaszos által benyújtott
dokumentumok (köztük a feltehetõleg szponzorált Superbrands 2004-es
jelentés) illetve a cégtörténet nem igazolják azt, hogy a megjelölt védjegyek
belföldön jó hírnevet élveznek. Ugyanígy, kutatással vagy elemzéssel nem
igazolt, hogy a tárgyi domain használata a fogyasztókban kizárólag a budapesti
Mammut Üzletházra történõ asszociációt indítana el illetve valószínûsíthetõ,
hogy az üzletház ismertsége Budapestre korlátozódik, és nem érinti a teljes
internetes közönséget.

 

A
TT figyelembe vette azt is, hogy a „mammut” több jelentésû szó, így önmagában
megkülönböztetõ képessége vitatható. A mamut szó – különösen valamilyen szó
elõtagjaként – elsõsorban annak nagyságára utal (vö. mamutvállalkozás).

 

A
tárgyi domain szóösszetételrõl is megállapítható, hogy minkét tagja közszó, a
mamutshop nem azonos a panaszos szóvédjegyével, hanem a „mammut” vagy „mamut”
közszó kiegészítését tartalmazza a „shop” szóval, az internet világában
közhasználatú kifejezéssel, amely alapján a domain név közvetlenül nem hozható
összefüggésbe a Panaszos üzletházával, tevékenységével.

 

A
Tanácsadó Testület véleménye szerint a panaszolt domain a Védjegytörvény
alapján gyaníthatóan nem jogsértõ a felhozott védjegyekre nézve. A kérelmezett
domain név nem sérti a jogosultnak a védjegy kizárólagos használatához fûzõdõ
jogait, ezért gyaníthatóan nem jogellenes.

 

A
fogyasztók elérik interneten az üzletközpontot (www.mammut.hu). A Tanácsadó
Testület álláspontja szerint nem valószínûsíthetõ, hogy annak honlapját a
panaszolt domain alatt keressék vagy, hogy a domain kapcsán a védjegyoltalommal
védett nevû budapesti üzletközpontra vagy annak tulajdonosára asszociáljanak.

 

A
TT véleménye szerint a domain névbe bevett „mamut” szó használata, arra
tekintettel is, hogy az a Panaszolt cégnevében is szerepel, nem tekinthetõ
jogellenesnek, sõt a Panaszoltat cégneve használata vonatkozásában uniós jogi
védelem illeti. Amennyiben a Panaszos ezen névhasználatot jogsértõnek tartja,
akkor megteheti az állított jogsérelem megszüntetésével kapcsolatos jogi
lépéseit, a TT-nek azonban nem feladata ezen esetleges jogvita elõzetes
elbírálása.

 

A
fentiek, és a rendelkezésére álló dokumentumok alapján a TT ezért a panaszt nem
találta megalapozottnak, álláspontja szerint a mamutshop.hu domain a Mamut Plan s.r.o
részére delegálható.

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2016. november 22.

 

A Tanácsadó
Testület nevében:

 

 

 

 

……………………………………………

dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár

Sk.