Eseti állásfoglalások

A leman.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 29/2016. (XII. 13.)
sz. Állásfoglalása

 

A leman.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1013/2016. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

A leman.hu domain név
az igénylõ részére nem
delegálható.

 

 

Indokolás:

 

A leman.hu domain
név delegálását
(„Panaszolt”) kérte 2016. november 2. napján,
amely ellen a LEMAN PLUS, S.L. [ES] („Panaszos”)  nyújtott be
kifogást, melyben annak megállapítását kérte a Tanácsadó Testülettõl, hogy a
hivatkozott domain név Panaszolt részére nem delegálható.

 

 

A Panaszos kifejtette, hogy az
általa kifogásolt domain név (leman.hu) Panaszolt részére történõ
delegálása jogellenes és megtévesztõ helyzethez vezetne, a Domain Regisztrációs
Szabályzat („Szabályzat” ill. „DRSZ”) 2.2.2. pontját, illetve a védjegyek és
földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12.§-át és a
közösségi védjegyrõl szóló 207/2009 EK rendelet a magyar védjegytörvénnyel
egyezõ szabályait sértené, mert a Panaszos a „LEMAN” közösségi szóvédjegy és a „LEMAN”
közösségi ábrás védjegyek jogosultja, a „Leman” kereskedelmi név, cégnév és a „www.leman-sa.fr” domain név használója, és a „Leman”
a megjelölést az internetezõk, a fogyasztók és az ügyfelek/potenciális ügyfelek
a Panaszossal és a Panaszos szolgáltatásaival azonosítják.

 

A
Panaszos által csatolt „LEMAN” európai uniós szóvédjegy lajstromszáma 014770382
(3., 6., 7., 8., 9., 20., 21., és 35. osztályok), elsõbbségi idõpontja 2015.11.03.,
a „LEMAN” európai uniós ábrás védjegy lajstromszáma pedig 014964217 (9., 18. és
36. osztályok), elsõbbségi idõpontja 2015.12.29. A Panaszos – elõadása szerint
– nem adott engedélyt a Panaszoltnak a „leman” betûkapcsolatot tartalmazó
domain nevek igénylésének benyújtására. A Panaszos a további jogi érvelésében
elõadta, hogy az igényelt domain név álláspontja szerint összetéveszthetõ a
védjegyeivel.

 

Kifejtette,
hogy a „leman.hu” domain név a Panaszos védjegyétõl csak az országkódban
különbözik. Az összetéveszthetõség alapján a fogyasztók arra a téves
következtetésre juthatnak, hogy a Panaszolt honlapja valamilyen módon a
Panaszoshoz kapcsolódik.

 

A
Panaszos véleménye szerint védjegyeinek ismertségére és jó hírére tekintettel
valószínûsíthetõ, hogy a Panaszolt bejelentésével ezt az ismertséget
szándékozik rosszhiszemûen kihasználni. Elõadta, hogy mivel a védjegy
használatára a Panaszoltnak engedélyt nem adott, ezért a domain használatával a
Panaszolt védjegybitorlást követne el. A védjegy használata azt a téves
benyomást kelti, hogy gazdasági kapcsolat áll fenn a Panaszos és a Panaszolt
között, vagy a Panaszolt a Panaszos kereskedelmi hálózatához tartozik.

 

Végül
a Panaszos elõadta, hogy álláspontja szerint a jogellenes jelleg
megállapításakor azt kell eldönteni, hogy az átlagos internethasználó
szemszögébõl vizsgálva a domain név használata jogellenes-e. A fentiekben
elõadottak szerinte a jogellenesség fennállását valószínûsítik.

 

 

A
Panaszolt vitatta, hogy a domain használata megtévesztõ vagy jogellenes
volna. Álláspontja szerint ugyan a Panaszos cégneve részben egyezik az igényelt
domain névvel, de nincs szó teljes egyezésrõl, illetõleg a Panaszos nem
rendelkezik bejegyzett védjeggyel. Elõadta továbbá, hogy weboldalán a Leman
nevû francia cég termékeit tervezi forgalmazni, ezért a domain név bejegyzése megítélése
szerint indokolt.

 

 

Tanácsadó
Testület (TT)
megállapította, hogy a Panaszos Magyarország területén is
érvényes közösségi védjeggyel rendelkezik.

 

A
TT a 18/2016. (VII. 20.) számú állásfoglalásában hasonló tényállás mellett az
EU védjegyrendelet (207/2009/EK rendelet) szabályait alkalmazta, mivel a
Panaszos védjegye európai uniós védjegy [Vt. 76/D. §; 207/2009/EK rendelet 14.
cikk].

 

A
207/2009/EK rendelet 9. cikke szerint az európai uniós védjegy lajstromozása a
jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. Az európai uniós védjegy
jogosultja bárkivel szemben felléphet, aki az engedélye nélkül gazdasági
tevékenység körében árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban olyan
megjelölést használ, amely az európai uniós védjeggyel azonos vagy ahhoz
hasonló, és azt olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban
használják, amelyek az európai uniós védjegy árujegyzékében szereplõ árukkal,
illetve szolgáltatásokkal azonosak vagy azokhoz hasonlóak, ha a fogyasztók a
megjelölést az európai uniós védjeggyel összetéveszthetik.

 

A
Panaszos állításának megfelelõen
a „leman.hu” domain név az
országmegjelölésen kívül megegyezik a Panaszos védjegyével. A TT megállapította
továbbá a Panaszolt által megnevezett domain azonosító alapján, hogy az a
francia cég, amelynek termékeit a Panaszolt forgalmazni szándékozik, maga a
Panaszos, illetõleg a Panaszos leányvállalata. A Panaszolt ebben a körben, bár
nem hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre, lényegében a 207/2009/EK rendelet
13. cikkében lefektetett jogkimerülés elvére alapozta válaszát, mikor is azon
az alapon vitatta a Panaszos kérelmét, hogy a Panaszos védjegyét a Panaszos
termékeinek forgalmazása során, az ahhoz szükséges mértékben szándékozik
használni.

 

A
207/2009/EK rendelet 13. cikke szerint az európai uniós védjegyoltalom alapján
a jogosult nem tilthatja meg a védjegy használatát olyan árukkal kapcsolatban,
amelyeket ezzel a védjeggyel õ hozott forgalomba, vagy amelyeket az õ
kifejezett hozzájárulásával hoztak forgalomba az Európai Gazdasági Térségben. A
jogkimerülés szabálya azonban nem alkalmazható, ha a jogosultnak jogos érdeke
fûzõdik ahhoz, hogy az áruk további forgalmazását ellenezze, különösen akkor,
ha az áru állagát, állapotát – a forgalomba hozatalt követõen –
megváltoztatták, illetve károsították.

 

A
Panaszos védjegyének és cégnevének domain névként történõ használata azt a
téves benyomást kelti, hogy gazdasági kapcsolat áll fenn a Panaszos és a
Panaszolt között, a Panaszolt a Panaszos kereskedelmi hálózatához tartozik. Az
ilyen reklámozás a forgalmazói tevékenységhez nem szükségszerû. Az átlagos
használók elõtt úgy tûnhet fel, mintha a domain név magának a
védjegyjogosultnak a honlapjára mutatna. Ebben a formában a védjegy Panaszolt
általi használata túlmegy a szükséges mértékben történõ információ-nyújtási
funkción és megtévesztõvé válik.

 

Ha
a domain nevek a Panaszolt mint igénylõ számára delegálásra kerülnének,
gyaníthatóan jogellenes helyzet állna elõ, mivel a Panaszolt a védjegy
árujegyzékében szereplõ árukkal kapcsolatban a védjeggyel azonos (azzal összetéveszthetõ)
megjelölést használna, és a magyar joggyakorlat szerint a kereskedõ nem utalhat
arra, hogy közte és a gyártó között közvetlen kereskedelmi kapcsolat van, nem
sugallhatja azt, hogy a vállalkozása része a védjegytulajdonos
eladóhálózatának.

 

Fentiekre
tekintettel a Tanácsadó Testület megállapította a jogellenesség megalapozott
gyanújára okot adó körülményt, amely a fenti domain nevek delegálását megakadályozza.
Az igénylés a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.a pontjába ütközik. ezért a „leman.hu
 domain név delegálása a Panaszolt javára nem teljesíthetõ.

 

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2016. december 13.

 

A Tanácsadó
Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………

dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár

Sk.