Eseti állásfoglalások

A legopalota.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 42/2011 (XII. 15.) sz. Állásfoglalása

 

A legopalota.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(887/2011. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A legopalota.hu domain név a PAINT TEAM Kft. javára nem delegálható.

 

 

Indokolás

 

A legopalota.hu domain nevet a PAINT TEAM Kft. (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2011. november 16-án. Az igény ellen a LEGO Juris A/S (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással képviselõje útján, és kérte a delegálás megtagadását.

 

Panaszos kifogásában elõadta, hogy a közösségi védjegyrõl szóló 207/2009/EK Tanácsi rendelet (KVR) 9. cikk b) pontja valamint a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (Vt) 12. § szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. Panaszos hivatkozott az 1996. április 1-jei elsõbbségû 000039800 lajstromozású közösségi védjegyre (Magyarország tekintetében 2004. május 1-je), amely a 3. 9. 14. 16. 20. 24. 25. 28. 38. 41. és 42. áruosztályokra került bejelentésre, valamint az 1973. június 5-ei elsõbbségû, 116902 lajstromszámú nemzeti szóvédjegyre, amely a 28. áruosztályra került bejegyzésre. Panaszos hivatkozott továbbá arra, hogy a védjegy Magyarországon is jó hírnévnek örvend. Panaszos hivatkozott a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjára, amely értelmében nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes. Hivatkozott továbbá a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 3. § (1) bekezdésére, mely szerint gazdasági társaságot üzletszerû közös gazdasági tevékenység folytatására külföldi és belföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok alapíthatnak. Panaszos álláspontja szerint, mivel a Panaszolt egy korlátolt felelõsségû társaság, a domain használata szükségszerûen gazdasági tevékenység körében valósulna meg.  Álláspontja szerint a Panaszolt megsértette a hivatkozott jogszabályokat, és ezekre építve kifogásolta, hogy Panaszolt olyan domain nevet választott, amely nagymértékben összetéveszthetõ saját közösségi védjegyével és cégnevével. Panaszos ugyancsak kérte a Domainregisztrációs Szabályzat 9. pontja alapján a domainregisztrációk haladéktalan felfüggesztését.

 

Panaszolttól az üggyel kapcsolatban beadvány nem érkezett.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során elsõdlegesen a delegálás esetleges jogellenességét vizsgálta. A testület a legopalota.hu domain név Panaszoltnak történõ delegálását gyaníthatóan jogellenesnek találta.

 

A TT szerint mivel a Panaszolt gazdasági társaságként mûködik, gazdasági tevékenységet kíván a domain név alatt folytatni, kihasználva ezzel a „LEGO” védjegy népszerûségét és jó hírnevét. Amennyiben a Panaszolt számára kerülne delegálásra a domain név, nagyon nagy lenne a kockázata annak, hogy a felhasználók (fogyasztók) azt feltételezik, hogy a honlap a LEGO-csoporthoz tartozik.

 

A Panaszolt semmi arra utaló elõadást nem tett (és bizonyítékot sem terjesztett elõ), hogy milyen céllal kívánná használni a domaint.

 

A TT véleménye szerint a jogellenesség a Vt. 12.§ (2) bekezdése alapján gyanítható, miszerint a Panaszolt a Panaszos engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ olyan megjelölést (legopalota.hu), amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy hasonlósága miatt. A legopalota.hu domain név hangsúlyos eleme a Panaszos védjegyével azonos „lego” megjelölés. A Panaszosnak pedig mint védjegyjogosultnak kizárólagos joga van „lego” védjegye használatára.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a Panaszolt által választott legopalota.hu domain név részére nem kerülhet delegálásra.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. 12. 15.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.