Eseti állásfoglalások

A laptop-ct.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 06/2016. (IV. 27.) sz.
Állásfoglalása

 

A laptop-ct.hu regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(992/2016. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti

Állásfoglalást.

 

A laptop-ct.hu domain a Laptop
Centrum Hungary Kft. részére nem delegálható.

 

 

Indokolás:

 

A
laptop-ct.hu (kötõjelet is tartalmazó) domain delegálását a Laptop Centrum
Hungary Kft. („Panaszolt”) kérte, amely ellen a SKYCONTROLLER
Consulting Kft. („Panaszos”) ügyvezetõje nyújtott be kifogást.

 

A Panaszos kifejtette, hogy tulajdonosa a
laptopct.hu domainnek, melyet a nyilvántartási adatok szerint 2015. január
14-én regisztráltak.  A panaszos elõadta, hogy „évek óta” webshopot üzemeltet a
honlapon.

 

Panaszos utalt
arra, hogy
a
Panaszolt nem tartotta be a Domainregisztrációs Szabályzat („Szabályzat” ill.
„DRSZ”) 2.2.2. pontjába foglalt, a domain név választására vonatkozó szabályokat,
mivel nézete szerint a Panaszolt által bejelentett domain megtévesztõ a
Panaszos domain nevére és tevékenységére tekintettel.

 

A
Panaszos hozzáfûzte, hogy a Panaszolt tevékenységi köre nagyban megegyezik a
Panaszos tevékenységi körével, versenytársának minõsül. Kifejezte aggodalmát,
hogy a domain delegálása a konkurens részére a Panaszos webáruházának „adwords
és seo forgalmát” hátrányosan érintené.

 

Panaszolt
elõadta,
hogy laptop alkatrészek online kiskereskedelmével foglalkozik a
laptopcentrum.hu domain alatt mûködtetett webáruházban (a nyilvántartási adatok
szerint 2014-ben regisztrálták). Egyben a 2016-ban regisztrált
laptop-centrum.hu domain is a Laptop Centrum Hungary Kft. tulajdona. A
Panaszolt szerint e két domain név rövidítéseként (egyúttal „tevékenységi
köréhez és cégnevéhez kapcsolódva”) kívánta regisztráltatni a laptop-ct.hu
domaint.

 

Panaszolt
hivatkozott arra, hogy a laptop-ct.hu megjelölés nem azonosítja a Panaszos
vállalkozását és nem áll védjegyoltalom alatt. Ennek megfelelõen Panaszolt álláspontja
szerint a domain delegálása és használata jogszerû.

 

A
Tanácsadó Testület megállapította, hogy az Interneten nyilvánosan
elérhetõ adatok szerint (web.archive.org) a laptopcentrum.hu domain 2014-ben és
2015-ben át volt irányítva a Panaszolt másik weboldalára (a laptoptolto.eu
oldalra):

https://web.archive.org/web/20150515000000*/http://laptopcentrum.hu

https://web.archive.org/web/20150801205016/http://laptopcentrum.hu/

https://web.archive.org/web/20140701000000*/http://laptopcentrum.hu

https://web.archive.org/web/20141217144356/http://laptopcentrum.hu/

http://www.laptoptolto.eu/rolunk

 

Ugyancsak
megállapítható, hogy a Panaszos már 2015-ben használta a laptopct.hu oldalt:

https://web.archive.org/web/20151008043714/http://laptopct.hu/

Ezen
az oldalon a „laptopct” megjelölés a jelek szerint „laptop center” rövidítése.

 

A
legnépszerûbb keresõoldal mind a „laptop ct” keresõszóra, mind a „laptop-ct”
keresõszóra a Panaszos oldalát hozza fel az elsõ találati oldalon, a Panaszolt
viszont nincs a találatok között.

 

A
cégnyilvántartás adati szerint a Panaszolt cégneve 2016 februárjától lett csak
„Laptop Centrum Hungary Kft.”, elõtte Charger4all Kft. néven mûködött
(2013/07/08-2016/02/20).

 

A
Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszolt által elõadottaknak
megfelelõen a „laptopct” megjelölés (illetve más hasonló megjelölés) nem áll
védjegyoltalom alatt. A Testület megállapította továbbá, hogy a „laptopct”,
illetve „laptop-ct” megjelölések egyik igénylõ cégnevével, illetve rövidített
cégnevével sem egyeznek meg, így nem sértik másnak a Szabályzat 2.2.1. pontjában
is kiemelt személyhez fûzõdõ jogát.

 

A
Panaszolt álláspontjával a Testület részben nem ért egyet, ugyanis (legalább az
általánosan elterjed internetes keresõszolgáltatás berkein belül) a „laptopct” kifejezés
alkalmas a Panaszos vállalkozásának beazonosítására. A Panaszoltnál ellenben –
leginkább a névhasználat idejének rövidsége okán – nem áll fenn ugyanez a körülmény.
Így a Testület véleménye szerint nem alapos a hivatkozás a laptopcentrum.hu névre
és a cégnévre.

 

A
TT korábbi, 27/2012. (XI. 20.) sz.
Állásfoglalásában
(melyben a bonushungary.hu és a bonus-hungary.hu
domainek kerültek összehasonlításra) kifejtette, hogy az állandóan követett
bírói gyakorlat a cégnév és a domain név megkülönböztetéshez minimálisan három
karakter különbözõséget kíván meg. Jelen esetben domain nevek közötti
különbségrõl van szó, de ez az elv itt is alkalmazható, illetve a Panaszolt
által alkalmazott kötõjel nem eredményez még csak kiejtésbeli különbözõséget
sem. Ugyanezen állásfoglalásban a TT kifejtette: joggal gyanítható, hogy a
fogyasztók az internetes portálok nevét a majdnem teljes azonosság miatt
(csupán egy karakter eltérés) összetévesztik. Kiemelte, hogy ilyenkor
fokozottan felmerül a panaszolt domain név beírásakor az elütés veszélye, illetve
az ilyen elütés Igénylõ általi kihasználásának lehetõsége.

 

Megállapítható
tehát, hogy az igénylés gyaníthatóan megtévesztõ, következésképpen pedig az
igénylés a DRSZ 2.2.2. c) pontjába ütközik és nem teljesíthetõ.

 

A
jelen ügyben a Tanácsadó Testült megvizsgálta azt is, hogy az igénylés,
illetõleg annak teljesítése sértheti-e a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény („Tpvt.”) 2. ill. 6.
§-ban foglaltakat, illetõleg a névhasználat eredményezhetne-e nem csupán megtévesztõ,
de jogellenes helyzetet. A Tpvt. 2. §-a általános jelleggel mondja ki, hogy
tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a
fogyasztók törvényes érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ módon vagy az üzleti
tisztesség követelményeibe ütközõen – folytatni. A Tpvt. a jellegbitorlás
tilalmára vonatkozó 6. §-nak értelmében tilos az árut, szolgáltatást a
versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsõvel, csomagolással,
megjelöléssel – ideértve az eredet megjelölést is – vagy elnevezéssel
elõállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést
vagy árujelzõt használni, amelyrõl a versenytársat, illetõleg annak áruját
szokták felismerni.

 

A
jelen esetben a Panaszolt nyilatkozata és a nyilvánosan elérhetõ adatok alapján
a körülmények arra utalnak, hogy a Tpvt. 6. §-a is sérülne a delegálással,
vagyis a gyanítható jogellenesség is megáll [DRSZ 2.2.2. a) pont].

 

A TT 28/2011. (IX. 09.) sz.
Állásfoglalásában
kifejtette: a
sérelem megállapításának feltétele, hogy a Panaszolt a domain nevet gazdasági
tevékenysége körében használja, hogy a felek versenytársak legyenek (azonos
piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet), a versenytárs szolgáltatása,
áruja a piacon már ismert legyen (legalább olyan szinten, hogy az az
összetéveszthetõséget megalapozza), a megjelölés olyan legyen, mely alapján a
fogyasztók a versenytárs áruját, szolgáltatását „fel szokták ismerni” (azaz az
elnevezés alapján döntõen a másik, „eredeti” árura, szolgáltatásra
asszociálnak), és hogy az elnevezés használatára a versenytárs hozzájárulása
hiányában kerüljön sor. 

 

A TT továbbá a kereskedelmi nevek kapcsán a 4/2000. (V.10.) Elvi
Állásfoglalásában
már lefektette azon elveket, amelyek ilyen ügyekben
alkalmazandók. A kereskedelmi névhez fûzõdõ érdek sok esetben anyagi értéket is
képvisel, és jogvédelmet élvez, és mindenkinek tiszteletben kell tartani a
vállalkozások kereskedelmi névhez fûzõdõ és jogilag védett érdekeit. A
védjegyoltalom analógiájának megfelelõen kijelenthetõ, hogy a vállalkozásokat a
saját bevezetett és legtöbb esetben levédett kereskedelmi nevei tekintetében
jogos igényük ismerhetõ el azok domain névként választásakor. A kereskedelmi
név jellegébõl és természetébõl adóan, abszolút hatállyal, mindenki mást
megelõzõen illeti meg a vállalkozásokat, amennyiben kétséget kizáró módon
igazolják, hogy a kereskedelmi név használatára jogosultak. A kereskedelmi
nevek tulajdonosait a cégnevek és védjegyek analógiájára ennek megfelelõen az a
jog is megilleti, hogy másokat eltiltsanak azok használatától.

 

Jelen esetben a Testület megállapítja, hogy a két fél az interneten
végzett kutatás alapján egymás versenytársai: azonos piacon fejtsenek ki
gazdasági tevékenységet, ugyanis mindkettõ fõ profilja laptopalkatrészek
kereskedelme.

 

Megállapítható továbbá, hogy
a „laptopct” termék elnevezés kizárólag a Panaszos tevékenységéhez kötõdik, így
a Panaszos jogosan valószínûsíti, illetve megalapozottan tarthat attól, hogy a
fogyasztókat a Panaszolt domain neve használatba vétele esetén megtéveszti, az
adwords-, seo-, illetve webshopforgalmát eltereli.
 

 

A fentieket összefoglalva a Panaszolt
laptop-ct.hu domain névre vonatkozó igénye a DRSZ 2.2.2. a) és c) pontjába
ütközik és nem teljesíthetõ.

 

A Tanácsadó Testület
felhívja a Panaszos figyelmét a DSZ 9.7. pontjára, amely alapján a Tanácsadó
Testület eseti állásfoglalásában csak abban a kérdésben foglalt állást, hogy az
adott domain az adott Panaszolt számára delegálható vagy nem delegálható.
Amennyiben az eseti állásfoglalás alapján a feltételes használatba adott domain
törlésére kerül sor, a törlés napjától számított 60 napig az adott domainre
csak a Panaszos jogosult új igényt benyújtani, feltéve, hogy az ilyen irányú
szándékot a panasz benyújtásánál a Panaszos Regisztrátora a Nyilvántartásban
jelezte.

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt és http://www.domain.hu/domain/tt/egyedi_allasfoglalasok/)
teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2016. április 27.

 

A
Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr.
Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi
Gábor
Titkár
Sk.