Eseti állásfoglalások

A laptop-alkatreszek.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

A Tanácsadó Testület
08/2016. (V. 21.) sz.
Állásfoglalása

 

A laptop-alkatreszek.hu regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(991/2016. sz.
ügy)

 

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A laptop-alkatreszek.hu
domain a Laptop Centrum Hungary Kft. részére nem delegálható.

 

Indokolás:

 

A
fenti domain delegálását Laptop Centrum Hungary Kft. („Panaszolt”)
kérte, amely ellen a Mobile-Network
Kft.
(„Panaszos”)
nyújtott be határidõben kifogást.

A
Panaszos elõadta, hogy a Panaszolt a laptop-alkatreszek.hu domain név
delegálását kérte, továbbá ezzel egyidejûleg további piacvezetõ domain nevekhez
megtévesztõen hasonló, mindössze egy karakterrel eltérõ (kötõjeles írásmódú)
domain nevet is igényelt: laptop-szaki.hu, laptop-hardware.hu.

A
Panaszos elõadta továbbá, hogy 2006 óta, tehát tíz éve használja a
laptopalkatreszek.hu domain nevet, amelyhez a Panaszolt által igényelt domain
név megtévesztõen hasonlít, továbbá az igénylés a versenytörvény 2. §-a
szerinti tisztességtelen verseny tilalmába ütközik. Ez utóbbi körben a Panaszos
hivatkozott a Tanácsadó Testület 4/2000. (V.10.) sz., a domain név igénylésnek
az üzleti tisztesség jogszabályi követelményeivel és a kereskedelmi nevek
védelme érdekében történõ megtagadásának tárgyában hozott Elvi Állásfoglalására
is, különös tekintettel annak a kereskedelmi nevekre vonatkozó iránymutatására.

A
Panaszos álláspontja szerint tehát a Panaszolt a domain igénylésével
megsértette a domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2. a) (gyaníthatóan
jogellenes domain választásának tilalma), valamint annak c) pontját
(gyaníthatóan megtévesztõ domain választása).

A
Panaszos a Panaszolt domain igénylésének megtagadását kérte, a domain nevet
magának nem igényelte.

A
Panaszolt védekezésében elõadta, hogy laptop alkatrészek online
kiskereskedelmével foglalkozik a laptopcentrum.hu webáruházban. Tevékenységi
köréhez szorosan kapcsolódóan igényelte a laptop-alkatreszek.hu domain nevet.

A
Panaszos elõadására vonatkozóan elõadta, hogy véleménye szerint az internet
felhasználók a laptop alkatrészek kifejezést nem a Panaszossal azonosítják,
mivel a „laptop alkatrész(ek)” kulcsszóra kereséskor 3 különbözõ cég domain
neve is megjelenik a találatokban. A Panaszolt álláspontja szerint egy
általános gyûjtõnévre nem a Panaszos gyakorolhat (a korábbi delegálási
eljárásrend szerinti) prioritást, mivel a panasz tárgyát képzõ laptop-alkatreszek.hu
nem azonosítja vállalkozását, nem is szellemi- vagy védjegy oltalom alatt nem
álló név. A Panaszolt kérelmezte, hogy a vitatott használatának jogszerûségét
és delegálhatóságát a konkrét ügyben a Panaszolt javára bírálja el a Tanácsadó Testület.
Kérelme alátámasztására hivatkozott arra is, hogy a hasonló laptopalkatresz.hu,
laptopalkatreszek.hu, laptop-alkatresz.hu és a tárgybani laptop-alkatreszek.hu
domain neveket az elmúlt 10 évben négy különbözõ domain használó, ideértve a
Panaszost és a Panaszoltat is magának igényelte. Mindezekre figyelemmel a
Panaszolt az álláspontja szerint megfelelõ gondossággal választott domain névre
vonatkozó igénylését fenntartotta és kérte annak teljesítését.

 

A
Tanácsadó Testület (TT) észrevételezi, hogy a jelen panasz ténybeli
alapja és érvei számos ponton átfedést mutatnak a TT korábbi, 27/2012. (XI.
20.) sz. (a bonushungary.hu és bonus-hungary.hu tárgyában) Állásfoglalásában,
valamint a TT 28/2011. (IX. 09.) sz. Állásfoglalásában kifejtettekkel, továbbá
a kereskedelmi nevek kapcsán a 4/2000. (V.10.) Elvi Állásfoglalásában már
lefektetett és ott részletezett elvekkel, amelyeket a Tanácsadó Testület a
jelen ügyre is irányadónak tekintett és alkalmazott.

Megállapítható,
hogy az eljárás során fennálló és releváns védjegyoltalomra, illetve cégnévhasználati
jogokra egyik fél sem hivatkozott és hogy ilyen jogok a Panaszos és a Panaszolt
viszonyában nem is merültek fel, továbbá a vitatott domain név egyik fél
cégnevével sem azonos. Ennek megfelelõen a TT a cégnévviselési joggal
kapcsolatban felmerülõ esetleges jogsérelemmel kapcsolatban megállapította,
hogy névviselési jog sérelme és ezzel kapcsolatban az igénylés
jogellenességének gyanúja nem állhat fennt.

Ezért
Panaszos által hivatkozott jogellenes domain igénylés kérdésének vizsgálata a
versenytörvény rendelkezéseivel való megfeleltethetõségre, illetve arra
irányult, hogy a választott domain megtévesztõ-e.

A
cégnyilvántartás és a felek által fenntartott honlapok adataiból, az ügy az
összes körülményének és a felek nyilatkozatai alapján is megállapítható az is,
hogy a Panaszos és a Panaszolt – bár eltérõ üzleti profillal – azonos jellegû
termékeket és szolgáltatást kívánnak értékesíteni illetve nyújtani, így egymás
versenytársainak tekinthetõk a hordozható számítógépek (laptop) alkatrész
piacán, ezért a jogellenes igénylés gyanújának tisztázása érdekében a TT elsõ
körben a versenytörvény szabályainak esetleges sérelmét is megvizsgálta.

Megállapítható
volt, hogy bár a domain név a Panaszos cégnevével nem egyezik és arra nem is
hasonlít, a Panaszos jelenlegi cégnevével e cégnyilvántartás adataiból
megállapíthatóan hosszú ideje van jelen a piacon, továbbá a Wayback Machine –
Internet Archive (http://archive.org/web/)
archivált honlaptartalmak tanúsága szerint a laptopalkatreszek.hu domain nevet
hosszabb ideje érdemben használta annak 2006. évi regisztrációját követõen. E
körülmények alapján a TT elfogadta a Panaszos azon érvelését, hogy a (nem
kötõjeles írásmódú) „laptopalkatrészek.hu” domain nevet az átlagosan tájékozott
felhasználók, így elsõsorban a Panaszos korábbi vásárlói a Panaszossal azonosíthatják.

A
cégnyilvántartás adataiból az is megállapítható volt, hogy a Panaszolt cégneve nem
sokkal az igénylést megelõzõen lett megváltoztatva a jelenlegi, alapvetõen
leíró jellegû és önmagában igen csekély megkülönböztetõ erõvel rendelkezõ
kifejezést is tartalmazó cégnévre, így a Panaszolt és az általa a
cégnévválasztást követõen igényelt domain között még nem alakulhatott ki a
Panaszos által régóta használt és – kötõjeles írásmódot, azaz egy karaktert
leszámítva a vitatott domain névvel egyezõ – laptopalkatreszek.hu domain névhez
hasonló erejû megkülönböztetõ képesség.

A
TT figyelembe vette a 27/2012. (XI. 20.) sz. állásfoglalásában már kifejtetteket
is, ezért hangsúlyozza, hogy az egymással versengõ azon internetes portálok
esetében, ahol a leírt formát tekintve egymással majdnem teljesen megegyezõ,
kiejtést tekintve pedig teljesen megegyezõ domain nevek képezik a felek között
vita tárgyát – különösen, ha a leírásbeli különbség a nem kötõjeles / kötõjeles
írásmódra korlátozódik – az elgépelés, összetévesztés lehetõsége fokozottan
jelen van és amely az átlagos felhasználók megtévesztésével fenyeget. Ezen
esetekben különös hangsúlyt kaphat és egyben célszerû is a vizsgálódás tárgyává
tenni azt, hogy a rendelkezésre álló adatok, megismert körülmények alapján a
domain igénylõje a regisztráció során jóhiszemûen és kellõ körültekintéssel, az
üzleti tisztesség követelményének megfelelõen járt-e el, különösen, ha ezen eljárásával
versenytársa már komoly idõ- és tõkeráfordításával felépített kereskedelmi
nevéhez fûzõdõ jogos, a versenytörvény által védett érdekeit sértheti annak
jogellenes kihasználásával.

Jelen
esetben a TT az eset összes körülményének alapos megfontolása után részben
osztotta a Panaszolt azon álláspontját, hogy a „laptop” kifejezés önmagában
különösebb megkülönböztetõ erõvel nem bíró közszónak tekinthetõ, amely a TT
gyakorlatában is megjelenõen az egyedibb jellegû domain nevekkel összevetve az
ilyen közhasználatú kifejezéseken alapuló domain nevek használói részére
általánosságban csekély megkülönböztetõ erõt biztosíthat, akiknek számítaniuk
kell arra, hogy pl. a „laptop” kifejezést számos esetben más személyek is
jogszerûen használhatják domain név részeként. A TT ugyanakkor rámutat arra is,
hogy az igénylés jogszerûségét vagy megtévesztõ jellegét az minden ügy egyedi
körülményeit mérlegelve, esetrõl esetre kell megvizsgálni.

Ennek
megfelelõen vizsgálata során a TT figyelembe vette azt a körülményt is, hogy a
Panaszolt egyidejûleg több, a laptop piacon versenytársának tekinthetõ
vállalkozás által használt domain névhez igen hasonló domain névvel
kapcsolatban is bejelentette igényét, amelyek közül a meglévõ domain nevek
jogosultjai hasonló ténybeli alapon nyújtottak be panaszt. Ez a TT álláspontja
szerint alátámasztja azt a gyanút, hogy a Panaszolt igénylése során nem járt el
kellõ körültekintéssel és nem vette figyelembe versenytársai jogszerû üzleti
érdekeit, és hogy a jól körülhatárolható módon igényelt domain név igénylések a
felhasználók megtévesztésének gyanúját vethetik fel. A TT ezért felhívja a
Panaszolt figyelmét a DRSZ 2.2.1. pontjára, amely kifejezetten elõírja a
domain-igénylõk részére, hogy az általa választott domain név, annak igénylése,
illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait ne sértse.

Figyelemmel
arra a körülményre, hogy a Panaszos és a Panaszolt egymás versenytársai, és
hogy egyidejûleg a Panaszolt ellen hasonló ténybeli alapokon rövid idõn belül
több, utóbb megalapozottnak bizonyuló panasz került benyújtásra, a TT
megállapítja, hogy a Panaszos a DRSZ 2.2.1-át megsértve a domain igénylés során
nem járt el fokozott körültekintéssel, versenytársa(i) jogos érdekének
veszélyeztetésével igényelte a domain nevet. A TT álláspontja szerint fennáll
az alapos gyanú a tekintetben is, hogy a domain Panaszosnak történõ delegálása önmagában
megvizsgálva is a Panaszos laptopalkatreszek.hu domain névhez fûzõdõ törvényes
érdekeit veszélyeztetné és ezzel a Tpvt. 2. §-ba ütközhet. Mindezekre
figyelemmel a TT álláspontja szerint a domain igénylés a DRSZ 2.2.2. a),
jogellenes igénylés pontjába ütközik.

A
jelen eset vizsgálata során, mindezen körülményekre is figyelemmel a TT arra az
álláspontra helyezkedett, hogy egyidejûleg fennáll annak a veszélye is, hogy az
igényelt laptop-alkatreszek.hu domain nevet az átlagos felhasználók a Panaszos
által hosszú ideje érdemben használt laptopalkatreszek.hu domain névvel
összetéveszthetik, az ott elérhetõ áruk és szolgáltatások valamint a domain
nevek leírását a fonetikus megjelenés hasonlósága miatt elgépelhetik. A TT
álláspontja szerint ezért alapos a gyanú a tekintetben, hogy a domain névnek
Panaszolt részére történõ delegálása esetén a domain megtévesztené a Panaszos ügyfeleit,
ezért az igénylés gyaníthatóan megtévesztõ és a DRSZ. vonatkozó 2.2.2. c)
pontjába ütközik.

A
TT a fent kifejtettekre tekintettel arra az álláspontra helyezkedett, hogy az
igénylés a Domainregisztrácios Szabályzat
2.2.2. a) és c). pontjába ütközik és ezért a
laptop-alkatreszek.hu
domain delegálást a Panaszolt javára megtagadta.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni.
Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

 

Budapest,
2016. május 21.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr.
Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi
Gábor
Titkár
Sk.