Eseti állásfoglalások

A kutyabarat-helyek.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 13/2014 (XI. 06.) sz. Állásfoglalása

 

A kutyabarat-helyek.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(963/2014. sz.. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A TT a panaszt megalapozatlannak találta, ezért a kutyabarat-helyek.hu domain név az igénylõ Bee Media Kft. számára delegálható.

 

 

Indokolás

 

 

A 961/2014 sz. panaszban a Bee Media Kft. („Igénylõ”) igénylése ellen a  Mateworks kft. („Panaszos”) élt panasszal. A TT megjegyzi, hogy a panasz szövegével teljesen azonos szöveggel más neveket is kifogásolt a panaszos, azonban kifejezetten kérte, hogy a TT külön állásfoglalást hozzon mindegyik panasz kapcsán.

 

A Panaszos elõadta, hogy a „kutyabarathelyek.hu” „tulajdonosa”. Álláspontja szerint a panaszban szereplõ domain név más számára történõ delegálása megtévesztõ lenne. A panaszban elõadja, hogy 2014 nyarán alapította a cégét, ezt megelõzõen magánszemélyként igényelte a domain nevet. Maga a weboldal 2014 augusztusában indult és azokat a helyeket gyûjti egybe, ahova kutyát is lehet vinni. Részletes jogi okfejtést a panasz nem tartalmaz. Késõbb a tényállást a „panasz kiegészítése” elnevezésû beadványában azzal egészítette ki, hogy eredetileg a „kutyabarathelyek.com” oldalt tervezte elindítani 2012-ben, mert ebben az idõszakban a .hu TLD alatt nem volt a szókapcsolat szabad. A weboldal nem készült el. Ezt követõen pályázati támogatást vett igénybe, és ötletét, a kutyabarátszolgáltatásokat egybegyûjtõ helyeket különbözõ domain nevek regisztrálásával kezdte megvalósítani. A regisztrálást vagy magánszemélyként vagy a Mateworks keretében végezte, példaként: kutyabarathelyek.com (2012), allatbarathelyek.hu (2012), kutyabarathely.hu (2013), kutyajohelyek.hu (2013), kutyabarathelyek.eu (2013), kutyabarathelyek.hu (2013), kutyabaratszallas.hu (2013), petfriendly.hu (2013), dogfriendlyplaces.eu, dogpfriendlyplace.eu (2014)

 

A Panaszolt észrevételeiben elõadta, hogy saját ötletét kívánja megvalósítani, már 2012. óta. Csatolta a médiamegjelenéseit és bizonyította, hogy még a panaszt megelõzõen rendelkezett „kutyabarát.hu” szövegrészt is tartalmazó ábrás védjegybejelentéssel. Hivatkozott továbbá arra is, hogy a TT „következetes gyakorlata” szerint a panaszost terheli a bizonyítási teher állításai alátámasztására.

 

A TT elõször arról határozott, hogy befogadható-e a panasz tekintettel arra, hogy azt nem az igénylõ, hanem igénylõ vállalkozása tette. A TT e tekintetben arra a következtetésre jutott, hogy tartalma szerint befogadja a panaszt tekintettel arra, hogy a panaszost képviselõ magánszemély írta alá az iratokat a cég képviseletében is, így nyilvánvaló hogy nemcsak törvényes képviselõként de magánszemélyként is kifogásolni kívánta a Panaszolt számára történõ delegálást.

 

A TT ezt követõen megvizsgálta a felek által hivatkozott dátumokat és az alábbi következtetésre jutott:

 

A „kutyabarat” kifejezés, illetõleg ennek ékezetes és kötõszavas változatai egyszerû közszavak, nem kötõdik hozzá semmilyen nyelvi lelemény vagy olyan többlettartalom, ami magának a szónak vagy szókapcsolatnak speciális védelmet okozna. A TT megjegyzi, hogy ez  a megállapítás vonatkozik arra is, hogy az igénylõ „ábrás védjegyként” helyezte oltalom alá a kifejezést, hiszen önmagában az ábrás védjeggyel nem szerez automatikus jogot a „kutyabarát” szó kisajátítására.

 

Az egyszerû közszónak minõsülõ domain nevek esetén elsõsorban az idõbeli sorrend a döntõ, aki hamarább megszerzi a nevet, az a személy fog a választott szókapcsolat alatt weboldalt mûködtetni. A „first comes first served” elv alapján tehát az igénylõé az elsõbbség, függetlenül attól, hogy a Panaszos elõadta és valószínûsítette, hogy az ötlet az õ fejében is korábban megszületett már.

 

Amennyiben a „first comes first served” elv alapján delegálás történik, kifogás tehetõ arra hivatkozással, hogy az idõben korábban igénylõ részére történõ delegálás a domain regisztrációs szabályzatba ütközne. A TT ezért azt vizsgálta, hogy a Panaszos esetében a másik weboldal (kutyabarathelyek.hu) megalapozza-e azt a jogot, hogy bárki mást eltiltson a hasonló jellegû domainek használatától. A TT megjegyzi, hogy gyakorlatában fordult  már elõ olyan eset, amikor a domain név maga olyan értékké vált, hogy megalapozta a használója számára azt a jogot, hogy „kereskedelmi névként”, árujelzõként is funkcionált (például: szallas.hu vagy külföldi példa erre a booking.com). A TT e tekintetben egyetértett a Panaszolt érvelésével, hogy ezt az értéket a Panaszosnak kellett volna bizonyítania. A Panaszos azonban nem tárt fel semmilyen olyan információt, amely alapján azt lehetne feltételezni, hogy a „kutyabara(á)t” jelzõ és ennek különbözõ írásmódú alakjai összefonódtak a cégével illetve annak internetes jelenlétével.

 

A TT hangsúlyozza, hogy a hasonló írásmódú közszavak esetén mindig esetrõl esetre kell vizsgálni azt, hogy a választott név mennyiben nyelvi lelemény terméke, illetõleg amennyiben egyszerû közszó, megállapítható-e az hogy közszóként is összeforrott az azt használó vállalkozással, és mintegy árujelzõként megkülönböztetõ képességgel rendelkezik-e.

 

A TT rögzíti, hogy a kutyabarathelyek és a kutyabarat-helyek valóban csak a kötõjel tekintetében különbözik egymástól, azaz: hangzásában teljesen azonos, azonban álláspontja szerint ez a delegálhatóságnak (névválasztásnak) azért nem akadálya, mert a panaszos nem valószínûsítette, és még csak tényállítás szintjén sem jelölte meg, hogy a felhasználók, fogyasztók az õ oldalát azonosítanák a „kutyabarathelyek” kiejtésû hangalak kapcsán. Továbbá: az esetleges hátrány az igénylõt érhetné, hiszen az õ nevét kiejtve esetlegesen a panaszos eredeti oldalát találják meg a felhasználók. Az igénylõ azonban ennek tudatában is kéri a domain nevet, így az  Igénylõ és a Panaszos piaci magatartásán és leleményességén fog múlni, hogy hogyan különböztetik meg egymástól a reklámjaikban az oldalakat. A TT felhívja azonban mind az Igénylõ mind a Panaszos a figyelmét arra, hogy a domain név használata során tekintettel kell lenniük a tisztességes és jóhiszemû joggyakorlás általános szabályaira is.

 

A fentiek alapján a TT a panasz elutasításáról döntött.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2014. 11. 06.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 

………………………………………………


dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár
Sk.