Eseti állásfoglalások

A kozpontiporszivobeam.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 18/2016. (VII. 20.)
sz. Állásfoglalása

 

A kozpontiporszivobeam.hu
domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1002/2016. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

A kozpontiporszivobeam.hu domain Bogyisz
Kft. részére nem delegálható.

 

 

Indokolás:

 

A
kozpontiporszivobeam.hu domain delegálását a Bogyisz Kft. („Panaszolt”) kérte,
amely ellen az Electronic Home Care Products Inc. („Panaszos”
ügyvédje útján nyújtott be kifogást.

 

A Panaszos kifejtette, hogy az
általa kifogásolt domain nevek (kozpontiporszivo-beam.hu és
kozpontiporszivobeam.hu
) Panaszolt részére történõ delegálása jogellenes és
megtévesztõ helyzethez vezetne, a Domain Regisztrációs Szabályzat („Szabályzat”
ill. „DRSZ”) 2.2.2. a) és c) pontjait sértené, mert a „BEAM” megjelölésre a Panaszos
több európai uniós védjeggyel rendelkezik, valamint ezt a megjelölést az
internetezõk, a fogyasztók és az ügyfelek/potenciális ügyfelek a Panaszossal és
a Panaszos szolgáltatásaival azonosítják.

 

A
Panaszos igazolta, hogy a jogosultja két európai uniós védjegynek, mely a
„BEAM” szó speciális írásmóddal írt változataira nyújt oltalmat a 7. illetve a
9. osztályban különféle porszívó termékekre: EUTM 000078006 („BEAM”) és EUTM
012545943 („BEAM”). A Panaszos nem adott engedélyt a Panaszoltnak a védjegy
használatára.

 

A
BEAM megjelölés alatt a Panaszos központi porszívókat forgalmaz Magyarországon.
E termékek kapcsán a domain elsõ része leíró, magát a termék nevét tartalmazza,
megkülönböztetõ képessége a domain végén található márkanévnek van. A termék a
domain névben – mely terméket feltehetõen a Panaszolt is forgalmazni kívánja –
azonos a védjegy árujegyzékében található áruval.

 

Panaszos
kifejtette, hogy a domain nevek Panaszolt általi megválasztása jogellenes, mert
védjegybitorlást valósítana meg, továbbá sértené a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
(Tpvt.) 2. § illetve 6. §-át.

 

Panaszos
elõadta, hogy a Panaszolt az említett DRSZ szabályait megsértve, nyilvánvalóan
szándékosan választott olyan domain neveket, amelyek a Panaszos jogait sértik,
és amelyek megtévesztõ helyzetet teremtenek.

 

A
domain használata gyaníthatóan megtévesztõ lenne a Panaszos szerint, mert azt a
látszatot keltené, hogy a Panaszolt a Panaszoshoz kötõdik, a két fél között
speciális üzleti kapcsolat áll fenn.

 

A
Panaszos hivatkozott még a 207/2009/EK rendelet (EUVR rendelet) szabályaira a
védjegybitorlás kapcsán, illetve a Tanácsadó Testület elvi és eseti állásfoglalásaira
(7/2000; 11/2016; 25/2011) valamint a Ptk. szabályaira (1:3. §, 6:519. §).

 

 

A
Panaszolt vitatta, hogy a domain használata megtévesztõ vagy jogellenes
volna. Írásban kifejtett álláspontja szerint 2004 óta foglalkozik központi
porszívók és más háztartási gépek forgalmazásával, köztük a Panaszos BEAM
márkanevû központi porszívóinak és kiegészítõinek forgalmazásával is. Ezen
eszközök egy részét az EU területén belül különbözõ partnercégektõl rendeli. A
Panaszoltnak viszontelõadói szerzõdése van egy magyar céggel (T-Markt Kft.),
melytõl az utóbbi 5 évben több mint 15 millió Ft értékben vásárolt  BEAM típusú
központi porszívókat viszonteladás céljából. Ennek igazolására a Panaszolt
számlákat csatolt. A Panaszolt állítása szerint ez a cég a Panaszos magyarországi
partnere.

 

A
Panaszolt hivatkozott más hasonló, általa használt domain nevekre is: beam-kozpontiporszivo.hu,
beam.hu, a beam-központiporszívó.hu, beamkozpontiporszivo.hu,
beamközpontiporszívó.hu. Ezen említett domain nevek is tartalmazzák a „beam”
szóvédjegyet, azonban ezekkel kapcsolatban a Panaszos sosem lépett fel
panasszal. Ezek a domain nevek 2011 óta vannak használatban, és a Panaszolt saját
elmondása szerint több mint egy éve (2015 óta) használja gazdasági tevékenysége
során.

 

A
Panaszolt szerint gazdasági tevékenysége nyilvánvalóan kapcsolódik a Panaszos termékeihez/szolgáltatásaihoz,
hiszen az õ termékeit forgalmazza, így gazdasági tevékenységének hasznaiból közvetetten
a Panaszos is részesül.

 

A
Panaszolt válaszában cáfolni igyekezett a Panaszos nyilatkozatát annak
tekintetében, hogy részére sem a Panaszos, sem a Panaszossal gazdasági
kapcsolatban lévõ más vállalat nem adott engedélyt a BEAM védjegyek bármilyen
formában történõ használatára. A Panaszolt állítását egy viszonteladói
szerzõdéssel kívánta alátámasztani, melyet nem csatolt, de csatolt egy levelet,
melyben a T-Markt Kft. hivatkozik a Panaszolt és a T-Markt Kft. között fennálló
viszonteladói megállapodásra. A Panaszolt álláspontja szerint jogszabályt, jogi
érdeket és gazdasági tevékenységet nem sértettek a domain név használatával, mivel
partnere a BEAM porszívók kereskedelmi jogosultságával rendelkezik.

 

A
Panaszolt álláspontja szerint nincs védjegyjogi alapja, hogy a domain név
használatát megtiltsa a Panaszos, nincs védjegybitorlás. A védjegy korlátozott
használatára a Panaszolt is jogosult. A Panaszolt állítása szerint kizárólag
olyan termékekkel kapcsolatban kívánja használni a védjegyet, melyeket a
Panaszos hozott forgalomba az EGT-ben. A Panaszolt hivatkozott a magyar védjegytörvény
(1997. évi XI. törvény; „Vt.”) 15. § (1) rendelkezésére és a védjegytörvény 16.
§ (1) rendelkezésére is, mely szerint a védjegyoltalom alapján a
védjegyjogosult nem tilthatja meg a védjegy használatát olyan árukkal
kapcsolatban, amelyeket õ hozott forgalomba, vagy amelyeket kifejezett
hozzájárulásával hoztak forgalomba az Európai Gazdasági Térségben (jogkimerülés).
(Ez egészen pontosan – mivel EU védjegyrõl van szó – a 207/2009/EK rendelet 13.
cikke szerint megfogalmazott szabály.)

 

A
Panaszolt álláspontja szerint alkalmazható a Vt. 17. §-ában részletezett belenyugvás
szabálya is, ugyanis a fentebb felsorolt domain nevek több mint 5 éve vannak
más (a Panaszostól különálló) személyek használatában a Panaszos tudtával, és
azok ellen sosem emelt kifogást.

 

A
Panaszolt hivatkozott a Tanácsadó Testület 7/2000 (V.31.) számú állásfoglalására,
illetve arra, hogy jelen esetben nincs védjegybitorlás, sõt a védjegy használatára
korlátozott formában fel van jogosítva, és ez által a panasz elutasításának van
helye. 

 

A
Panaszolt álláspontja szerint nem állja meg a helyét a Panaszosnak a versenytörvényre
vonatkozó hivatkozása sem. A Panaszos termékeit szabadon forgalmazhatja az
EU-n belül, ehhez kapcsolódóan a védjegyet is használhatja. A Panaszolt
álláspontja szerint pont a Panaszos az, aki panaszával a szabad versenyt és az
áru mozgását korlátozza, amely teljesen ellentétes a versenytörvény szellemével.
A Panaszolt kifejtette, hogy nem versenytársak a Panaszossal. Nem a saját,
hanem a Panaszos termékeit forgalmazza, és ezekkel kapcsolatosan a védjegy
használata teljességgel jogszerû. Az összetévesztés, tisztességtelen
elõnyszerzés így fel sem merülhet, mivel a Panaszolt a gyártótól vásárol, és
beszerzett termékeit adja tovább, amelynek hasznából a Panaszos értelemszerûen
részesül.

 

 

A
Tanácsadó Testület a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt
kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain, amely
jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes;
megbotránkozást vagy félelmet keltõ; vagy megtévesztõ.

 

A
Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszos egy háztartási készülékeket gyártó
vállalat, és a Panaszos valóban jogosultja a fent hivatkozott európai uniós
„BEAM” védjegyeknek. A Panaszos tehát több olyan a korábbi elsõbbségû
védjeggyel rendelkezik, amely egyezik a domain nevekben feltüntetett „BEAM”
megjelöléssel (márkanévvel), és a védjegy szempontjából releváns termékek
valóban a központi porszívók.

 

A
Tanácsadó Testület szerint a felek által hivatkozott jogcímek közül a magyar
védjegytörvény szabályai nem alkalmazhatóak, az EU védjegyrendelet (207/2009/EK
rendelet) szabályai viszont igen, mivel a „BEAM” védjegy európai uniós védjegy,
nem pedig magyar védjegy [Vt. 76/D. §; 207/2009/EK rendelet 14. cikk].

 

A
versenytörvényt a Tanácsadó Testület nem találta alkalmazhatónak, mivel a felek
a BEAM porszívók forgalmazása tekintetében nem versenytársak. A „versenytárs”
fogalmát a versenytörvény nem határozza meg egyértelmûen, így annak eldöntése,
hogy egy jogvitában a felek versenytársnak tekinthetõek-e, az ügy konkrét
körülményeitõl függ. A jelen ügyben a konkrét termék (termékcsoport)
tekintetében a forgalmazási lánc különbözõ szintjein elhelyezkedõ, ugyanazon
terméket értékesítõ felekrõl van szó, a Panaszolt és a Panaszos valójában
inkább üzleti partnerek, mint versenytársak. A Panaszolt által árusított
termékeket a Panaszos már egyszer eladta, annak továbbértékesítését alapvetõen
nem kifogásolhatja.

 

A
207/2009/EK rendelet 9. cikke szerint az európai uniós védjegy lajstromozása a
jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. Az európai uniós védjegy
jogosultja bárkivel szemben felléphet, aki az engedélye nélkül gazdasági
tevékenység körében árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban olyan
megjelölést használ, amely az európai uniós védjeggyel azonos vagy ahhoz
hasonló, és azt olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban
használják, amelyek az európai uniós védjegy árujegyzékében szereplõ árukkal,
illetve szolgáltatásokkal azonosak vagy azokhoz hasonlóak, ha a fogyasztók a
megjelölést az európai uniós védjeggyel összetéveszthetik.

 

A
207/2009/EK rendelet 13. cikke szerint az európai uniós védjegyoltalom alapján
a jogosult nem tilthatja meg a védjegy használatát olyan árukkal kapcsolatban,
amelyeket ezzel a védjeggyel õ hozott forgalomba, vagy amelyeket az õ
kifejezett hozzájárulásával hoztak forgalomba az Európai Gazdasági Térségben. A
jogkimerülés szabálya azonban nem alkalmazható, ha a jogosultnak jogos érdeke
fûzõdik ahhoz, hogy az áruk további forgalmazását ellenezze, különösen akkor,
ha az áru állagát, állapotát – a forgalomba hozatalt követõen –
megváltoztatták, illetve károsították.

 

A
Panaszolt nem vitatta, hogy a domain nevekben szereplõ „központi porszívó” áru
kapcsán kívánja használni a védjegyet.

 

A
Tanácsadó Testület szerint a védjegyoltalom korlátjaira és a belenyugvásra
vonatkozó szabályok nem alkalmazhatóak. Nem szükséges a védjegy az áru
rendeletetésének jelzésére (a Panaszolt nem BEAM alkatrészeket árul vagy
hasonló kiegészítõket, szervizszolgáltatást, ahol feltétlenül szükséges lehet a
védjegy használata), és nincs saját védjegye a Panaszoltnak.

 

A
Panaszolt valószínûleg valóban viszonteladói szerzõdést kötött a T-Markt
szakáruházzal, de nem ez a magyar cég a védjegy jogosultja, tehát ez a
szerzõdés nem releváns az ügy elbírálása szempontjából. Ez önmagában nem
igazolja, hogy a Panaszos engedélyt adott a „BEAM” védjegyek bármilyen formában
történõ használatára a Panaszoltnak.

 

Ha
a domain nevek a Panaszolt mint igénylõ számára delegálásra kerülnének, gyaníthatóan
jogellenes helyzet állna elõ, mivel a Panaszolt a védjegy árujegyzékében
szereplõ árukkal kapcsolatban a védjeggyel azonos (azzal összetéveszthetõ)
megjelölést használna, és a magyar joggyakorlat szerint a kereskedõ nem utalhat
arra, hogy közte és a gyártó között közvetlen kereskedelmi kapcsolat van, nem
sugallhatja azt, hogy a vállalkozása része a védjegytulajdonos eladóhálózatának.

 

Egy
konkrét ügyben a Fõvárosi Ítélõtábla [ld. 8.Pf.20.493/2011/4.; www.birosag.hu] nem
találta kifogásolhatónak az alperes azon magatartását, hogy kereskedelmi
tevékenysége során a már jogszerûen forgalomba került felperesi termékek
ajánlása során feltünteti a saját weboldalán a kínált berendezések képe mellett
azok márkáját is. „Mint ezekre a termékekre szakosodott kereskedõnek, az
alperesnek szüksége van arra, hogy a hirdetésben használja a szóvédjegyet és
tájékoztassa a fogyasztókat arról, hogy viszonteladója olyan termékeknek,
amelyet az adott védjeggyel a védjegyjogosult hozott piaci forgalomba. A korlátot
az jelenti, hogy ennek során nem ronthatja a védjegy jóhírét, illetve nem
utalhat arra, hogy közte és a gyártó között közvetlen kereskedelmi kapcsolat
van, és nem sugallhatja azt, hogy a vállalkozása része a védjegytulajdonos
eladóhálózatának. Ezt minden alkalommal a megvalósítás konkrét formája alapján
kell egyedileg megítélni.”

 

Egy
másik konkrét ügyben a Fõvárosi Ítélõtábla [ld. 8.Pf.20.229/2011/4.;
www.birosag.hu] egyetértett az
elsõfokú bíróság azon álláspontjával, hogy a védjegy használata a domain névben
„nem az árukkal kapcsolatos megjelölés használat”, és ez a típusú védjegyhasználati
cselekmény nem vezethet az oltalom kimerüléséhez, mert az csak árukkal, azok
forgalomba hozatalával lehet kapcsolatos.

 

A fentieket összefoglalva a
Panaszolt kozpontiporszivobeam.hu domain névre vonatkozó igénye a DRSZ
2.2.2. a) és c) pontjába ütközik és nem teljesíthetõ.

 

A Tanácsadó Testület felhívja a Panaszos figyelmét a DRSZ 9.7.
pontjára, amely alapján a Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásában csak abban
a kérdésben foglalt állást, hogy az adott domain az adott Panaszolt számára
delegálható vagy nem delegálható. Amennyiben az eseti állásfoglalás alapján a
feltételes használatba adott domain törlésére kerül sor, a törlés napjától
számított 60 napig az adott domainre csak a Panaszos jogosult új igényt
benyújtani, feltéve, hogy az ilyen irányú szándékot a panasz benyújtásánál a
Panaszos Regisztrátora a Nyilvántartásban jelezte.

 

 Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt)
teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2016. július 20.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.