Eseti állásfoglalások

A kormanyablak.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 19/2010. (XII. 16.) sz. Állásfoglalása

A kormanyablak.hu  regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(836/2010. sz. ügy)

tárgyában

 A Tanácsadó Testület elõtt 836/2010. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2010. december 16-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok 4 ‘igen’, 1 ‘nem’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A kormanyablak.hu domain delegálása számára nem teljesíthetõ.

Indokolás: 

A kormanyablak.hu domaint (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2010. szeptember 6-án. Az igénylés ellen a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviseletében Dr. Kovács Zoltán államtitkár (a továbbiakban „Panaszos”) élt kifogással és kérte a domain delegálásának megtagadását, valamint annak a részére történõ delegálását.

Panaszos kifogásában elõadta, hogy a területi közigazgatásban létrehozandó integrált ügyfélszolgálatok egységes és közérthetõ elnevezése a „kormányablak” lesz ezért 2010. szeptember 20-án intézkedést kezdeményezett a HUNGARNET Egyesület, mint Regisztrátor útján, melynek során kérte a kormanyablak.hu domain regisztrálását. Az eljárás során derült fény arra, hogy egy magánszemély, – a Panaszos véleménye szerint – vélhetõen rosszhiszemûen, szeptember 6-án igényelte ugyanezen domain regisztrálását.     

A Panaszos a továbbiakban elõadta, hogy Dr. Navracsics Tibor Közigazgatás és Igazságügyi Miniszter a kormányzati stratégia keretében már szeptember 1-jén a Magyar Televízió „Az Este” címû mûsorában, a késõbbiekben 2010. szeptember 5-én a Hír Tv „Kontraszt” címû mûsorában hivatkozott arra, hogy a „kormányablak” kifejezés a kormányhivatalok integrált ügyfélszolgálatainak elektronikus ügyintézési helye lesz.

A Panaszos érveit azzal egészítette ki, hogy a kormanyablak.hu delegálásának kérdése kiemelten fontos eleme a Kormány terveinek, a közigazgatás átalakítása, az állami szolgáltatások „polgárbaráttá” tétele érdekében. Az integrált ügyfélszolgálatok létrehozásával a Kormány új, egységes kormányzati ügyfélszolgálati rendszert kíván létrehozni, ahol a polgárok egy helyen, egy „ablaknál” intézhetik különbözõ ügyeiket.  

A Panaszos végül kifejti, hogy véleménye szerint a domain regisztrálását kérõ magánszemély – a Kormány szándékát korábban megismerve – rosszhiszemûen kezdeményezte az intézkedést. Panaszos álláspontja szerint a domainek használatához jogos érdeke fûzõdik, ezért  kifogásában kéri, hogy a Tanácsadó Testület a vitatatott domainek részére történõ delegálás mellett foglaljon állást.

A Panaszolt válaszában kifejtette, hogy a vitás domain a Mátrix Közhasznú Alapítvány 2007. október 15-én az alapítvány tagsága által elfogadott, valamint jegyzõkönyvezett közlekedésbiztonsági programról, Kormányablak –„ablak a közlekedésre” elnevezésû programról kapta a nevét. A programnak az a célja, hogy a fiatalkorúakat felelõs tájékoztatással lássa el, valamint baleset-megelõzési és közlekedésbiztonsági programokat szervezzen, ennek megfelelõen a vitatott domain névhez tartozó internetes portálra a fentiekkel kapcsolatos releváns tartalmakat szándékozik feltölteni.

Panaszolt a továbbiakban elõadta, hogy a Minisztérium részérõl többször megkeresték õt a domain ellenszolgáltatás fejében való átruházásával kapcsolatban, azonban õ ezeket a megkereséseket visszautasította, arra hivatkozva, hogy a domaint nem haszonszerzési célból regisztráltatta. Véleménye szerint a rosszhiszemûség „semmilyen megfogalmazásban és nézõpontban” nem helytálló, tekintettel arra, hogy jelenleg több mint tíz valós tartalmú, közérdeket szolgáló weboldalt üzemeltet, valamint nem kereste meg a Minisztériumot eladási szándékkal és a vételi ajánlatot is elutasította.

A Panaszolt ezen kívül elõadta, hogy véleménye szerint a Panaszos túllépte a panasz elõadására nyitva álló 14 napos határidõt, mivel Panaszolt 2010. szeptember 3-án, kettõ óra ötvenhat perckor nyújtotta be megrendelését a WEB SERVER Kft. Regisztrátoron keresztül, míg a Panaszos csak szeptember 20-án nyújtotta be delegálási igényét.

Panaszolt végül hangsúlyozta, hogy véleménye szerint nem áll fenn olyan helyzet, amely esetleg ezzel a névvel érintett szervezetek jogait vagy érdekeit sértené, vagy megtévesztõ lenne. A „kormányablak” kitalált szóösszetétel, amelynek kitalálása véleménye szerint hozzá fûzhetõ, korábbi idõpontban, mint ahogyan a Kormány a szóösszetétel használatát bejelentette volna.

A Tanácsadó Testület elsõként a Panaszolt azon állítását vizsgálta meg, miszerint a Panaszos elmulasztotta a Domainregisztrációs Szabályzat 9.1-es pontjában meghatározott határidõt, azonban azt nem találta megalapozottnak. A Panaszolt elõadása szerint õ 2010. szeptember 3-án kezdeményezte a Regisztrátornál a domainek delegálását, azonban a Panaszos csak 2010. szeptember 20-án jelentett be kifogást.  A Domainregisztrációs Szabályzat vonatkozó része szerint a „Panaszos a kifogását, annak okának megjelölve bármely általa választott Regisztrátornál elõterjesztheti olyan határidõvel, hogy a Regisztrátor az eljárás kezdeményezését a kifogásolt igény nyilvántartásba vételétõl számított 14 napon belül Nyilvántartásban rögzíteni tudja”. A Panaszolt igénye 2010. szeptember 6-án került nyilvántartásba, tehát a Panaszos kifogása idõben került elõterjesztésre.

Mivel a Panaszos kifejezetten nem hivatkozott a Dománregisztrációs Szabályzat szerinti jogcímekre, a Tanácsadó Testület a névválasztás és használat esetleges megtévesztõ jellegét vizsgálta a rendelkezésre álló adatok alapján.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a „kormanyablak.hu” domain Panaszoltnak való delegálása alkalmas lehet arra, hogy jelentéstartalmára tekintettel megtévesztõ legyen. A szóösszetételbõl, a szolgáltatásokat igénybe vevõ átlagos fogyasztó elsõsorban a Kormány, mint közigazgatási szerv egy szolgáltatására asszociálhat. Ezzel szemben a Panaszolt által regisztráltatni igényelt „kormányablak” megjelölést így, önmagában állóan, az „ablak a közlekedésre” magyarázat nélkül vizsgálva, nyilvánvalóvá válik, hogy az nem utal egyértelmûen a mögöttes tartalomra, vagyis a fiataloknak nyújtandó közlekedésbiztonsági programokra.

A megtévesztõ jelentéstartalmat erõsíti, hogy Dr. Navracsics Tibor Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter országos nyilvánosság elõtt elhangzott nyilatkozataiban ismertette, hogy a közigazgatásban létrehozandó integrált ügyfélszolgálatok egységes és közérthetõ elnevezése a „kormányablak” lesz. A regisztrációra közvetlenül ezután került sor. Az említtettek alapján a Tanácsadó Testület arra a megállapításra jutott, hogy a felhasználók a „kormanyablak.hu” oldalra látogatva joggal számíthatnak arra, hogy ott egy kormányzati szolgáltatást, illetve ahhoz kapcsolódó információkat találnak.   

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület megállapította, hogy a kormanyablak.hu domain delegálása számára nem teljesíthetõ.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület többségi véleménnyel fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2010. december 16.

 A Tanácsadó Testület nevében:

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.