Eseti állásfoglalások

A kistehen.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 04/2002 (VII. 11.)
Állásfoglalása

a kistehen.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatos igény teljesíthetõsége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 611/2002. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2002.
július 11-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok öt ‘igen’ szavazatával, ellenszavazat nélkül
elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ
jelen eseti Állásfoglalást.

A tárgybeli domain név a Telnet Magyarország Rt.
számára nem delegálható.

Indokolás:

1. A Telnet Magyarország Rt. igénylõként
2002. május 20. napján nem prioritásos igénylésre vonatkozó igénylõlapot
töltött ki a kistehen.hu domain név vonatkozásában; majd saját
igénylését regisztrátorként továbbította az ISZT Kht. felé. A domain név
a kéthetes várólistán történõ közzétételét követõen a MyFilm
Filmprodukciós Kft. nevében eljárva Vass Jenõ ügyvezetõ igazgató
kifogást jelentett be. A kifogásban elõadta, hogy a ‘kis tehén’ egy
animációs film címe, így szerzõi jogvédelmet élvez, egyben a fõszereplõ
jellegzetes figura sajátos neve is, mely egyre közismertebb és
védjegyoltalmat élvez. Közlése szerint a név, illetve a cím
felhasználása kizárólag a szerzõ (a rendezõ, Igor Lazin és a film
elõállítója és gyártója, a MyFILM Kft.) hozzájárulásával lehetséges,
ilyen hozzájárulást azonban a Telnet Magyarország Rt.-nek nem adtak.
Álláspontjuk szerint a Telnet Magyarország Rt. névhasználata a szerzõi
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 16. § (2) és (3) bekezdésébe,
valamint a Versenytörvény 6. §-ba ütközne, ezért kérte az igénylés
elutasítását. Beadványához másolatban csatolta ‘A kis tehén’
grafikájának az Artisjus által kiállított mûpéldány-tanúsítványát
(020207002T sz. alatt 2002. február 7. napján nyilvántartásba véve),
valamint védjegy bejelentésének (2002. április 11. keltû) és a Magyar
Szabadalmi Hivatal az M 02 01809 sz. védjegybejelentést elismerõ és
hiányok megállapítását rögzítõ (2002. április 26.-i keltû) értesítését
és figyelmeztetését, valamint a társaság cégiratait. Ugyanakkor a domain
név vonatkozásában az Interware Kft. mint regisztrátor útján 2002.
június 4. napján maga is nem prioritásos igénylést terjesztett elõ. A TT
Titkársága útján 2002. június 11. napján a Telnet Magyarország Rt.-t
levélben tájékoztatta a kifogás tényérõl, és regisztrátorként felkérte a
névhasználati jogot alátámasztó dokumentumok csatolására. A Telnet
Magyarország Rt. ilyen dokumentumokat nem küldött, 2002. június 21.-én
kelt válaszában fõként formai okokra hivatkozva a MyFilm beterjesztett
kifogását nem találta alaposnak, illetve joghatályosan
elõterjesztettnek. Úgy vélte, a ‘kis tehén’ elnevezés túlságosan is
általános elnevezés ahhoz, hogy bármilyen megtévesztõ tartalommal bírjon
a versenytörvény értelmében. A telnet álláspontja szerint a névhasználat
csak a mûcímmel, illetve a jellegzetes alakkal betû szerint egyezõ más
domain név esetében állna fenn (akistehen.hu). Összességében a kifogás
elutasítását, a domain név részükre történõ delegálását kérték.

2.

Az Interware Kft. mint regisztrátor útján
elõterjesztett, s a TT elõtt 2002. június 4. napján bejelentésre került
kifogás kapcsán a Tanácsadó Testület elsõdlegesen azt vizsgálta, hogy a
MyFilm Kft.-t a névhasználat vonatkozásában megilleti-e kizárólagos
névhasználati jog. A csatolt iratok szerint a MyFilm Kft. alaptalanul
hivatkozott arra, hogy A kis tehén szóösszetétel, illetve a
jellegzetes figura vonatkozásában védjegyoltalom illeti meg: maga a
bejelentés még nem keletkeztet kizárólagos jogokat. Ezt követõen a TT a
kifogásban elõterjesztett szerzõi jogi érveket vizsgálta. Egyetért a
kifogásban elõterjesztettekkel: A kis tehén c. animációs film
címe, valamint a filmben szereplõ jellegzetes figura önálló szerzõi jogi
alkotásnak minõsül, s mint ilyen, a törvény erejénél fogva jogvédelemre
tarthat számot. A kis tehén c. filmalkotást a televíziók
rendszeresen sugározzák, az (a Private Moon Records kiadásában 2001-ben)
CD-n is megjelent. Ugyane CD önállóan tartalmazta a filmalkotás zenéjét
(Kollár-Klemencz László szerzeménye). A filmmel kapcsolatos elektronikus
információs postacímként a CD-borítón kistehen@myfilm.hu került
megadásra. A Tanácsadó Testület a delegálás visszautasíthatósága a mû
sajátos címéhez, illetve a mûben szereplõ jellegzetes és eredeti alak
elnevezéséhez fûzõdõ kizárólagos szerzõi jogok megsértése esetén
tárgyában kiadott 5/2002. (V. 24.) Elvi Állásfoglalásában foglaltakat
fenntartva és megerõsítve úgy véli, hogy olyan név delegálása nem
történhet meg, mely harmadik személyek szerzõi jogait sérti. Jelen
esetben úgy a mû sajátos címe, mint a címszereplõ jellegzetes
figurájának elnevezése, annak kereskedelmi hasznosíthatósága
vonatkozásában a jogvédelem az Szt. 16. § (1) -(3) bekezdésével
biztosított, A kis tehén kifejezés a figurával összeforrott, az
eredeti alaknak minõsül. Az, hogy az igényelt domain név nem egyezik meg
betû szerint a jellegzetes figura nevével, illetõleg a mû sajátos
címével, bármely, a címet vagy a sajátos elnevezést felhasználni kívánót
nem mentesíti az Szt. 16. § (1)-(3) bekezdésében foglalt azon
kötelezettsége alól, hogy a szerzõi jog jogosultjától a szükséges
hozzájárulást megszerezze. Különösen vonatkozik ez a jelen ügyre,
amelyben a betû szerinti eltérés a film és a grafika címéhez képest
csupán egy ‘a’ névelõ. Ilyen hozzájáruló nyilatkozatot a Telnet
Magyarország Rt. felmutatni nem tudott, ennek hiányában pedig
igénylésének teljesítése szerzõi kizárólagos jogokat sértene, azaz nem
teljesíthetõ.

 

3.

A Versenytörvény hivatkozott 6.§-a szerint
tilos ‘az árut, szolgáltatást … a versenytárs hozzájárulása nélkül
olyan jellegzetes külsõvel, csomagolással, megjelöléssel vagy
elnevezéssel elõállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá
olyan nevet, megjelölést vagy árujelzõt használni, amelyrõl a
versenytársat, illetõleg annak áruját szokták felismerni.’ A fenti 2.
pontban kifejtettek szerint a TT elismeri és figyelembe veszi, hogy a
‘kistehén’ jellegzetes figurája szolgáltatáshoz illetve áru nyújtásához
kapcsolódik.

Ugyanakkor a ‘kistehén’ szóösszetétel ábra nélküli
használata, valamint a szóösszetétel domain névként történõ választása
önmagában (tehát mindaddig, amíg esetlegesen a kistehén figurájához
kapcsolódó áru illetve szolgáltatás nyújtása a domain névvel
összefüggésben nem történik meg) nem meríti ki a Versenytörvény 6.§-ban
foglalt tényállást.

4.

A TT megjegyzi, hogy a rendelkezésre álló
iratok alapján ugyanakkor nem tudta egyértelmûen megállapítani, hogy a
MyFILM Kft. adott esetben a szerzõi jogok kizárólagos jogosultjának
minõsül-e: a Kft. nyilatkozata szerint a jogok a figura és a film
alkotójával, Igor Lazinnal együttesen illetik meg. A TT. álláspontja
szerint amennyiben a MyFILM Kft. olyan értelmû nyilatkozatot csatol,
mely szerint a szerzõi jog másik jogosultja (vagy jogosultjai)
hozzájárulnak a domain név a MyFILM Kft. részére történõ delegálásához,
úgy a MyFILM Kft. nem prioritásos igénylése teljesíthetõ.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2002. július 11..

 

A Tanácsadó Testület nevében:

  

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.