Eseti állásfoglalások

A kismamakonyvtar.hu és a kismama-klub.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz


Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 12/2009. (V. 20.) sz. Állásfoglalása

a kismamakonyvtar.hu és a kismama-klub.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(792/2009. és 793/2009. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 792/2009. és 793/2009. ügyszámon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2009. május 20-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, 1 tag tartózkodása mellett 4 tag ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A kismamakonyvtar.hu és a kismama-klub.hu domain nevek delegálására vonatkozó igények számára teljesíthetõk.

 

 

Indokolás

 

A kismamakonyvtar.hu és a kismama-klub.hu domain neveket (a továbbiakban: „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2009. február 24-én. Az igény ellen a Sanoma Budapest Zrt. („Panaszos”) emelt kifogást, és kérte a domain nevek delegálásának megtagadását.

 

Panaszos elõadta, hogy kiadója a „Kismama” címû magazinnak, valamint rendelkezik a kismama.hu domain névvel, amely alatt a magazin online változata található. Elõadta továbbá, hogy rendelkezik a 177.794 lajstromszámú „Kismama” szóvédjeggyel. Véleménye szerint a Panaszolt igénye sérti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 2. §-át, az üzleti tisztesség alapvetõ követelményébe ütközõnek ítélve meg névválasztását és esetleges névhasználatát. A Panaszos szerint a kismamakonyvtar.hu és a kismama-klub.hu domain nevek a kismama.hu domain névvel összetéveszthetõek, és ezek Panaszolt általi használata sérelmes lenne a Sanoma Budapest Zrt. jogaira és jogos érdekeire.

Panaszos a Tpvt. 6. §-ának sérelmét is megállapíthatónak vélte, mely szerint tilos a szolgáltatásokat a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni, amelyrõl a versenytársat vagy annak szolgáltatását szokták felismerni. Panaszos álláspontja szerint a kismamakonyvtar.hu és a kismama-klub.hu domain nevekrõl õt, a „Kismama” márkanév alatt nyomtatott magazinját és az ahhoz kapcsolódó internetes oldalt ismernék fel.

Panaszos kifejtette továbbá, hogy a választott domain nevek a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. § (2) bekezdésének b) és c) pontjai alapján védjegybitorlást valósítanak meg, tekintettel a domain nevek és a védjegy összetéveszthetõségére, valamint az érintett áruk és szolgáltatások azonosságára, továbbá arra, hogy a „Kismama” védjegyhez hasonló megjelölések engedély nélküli használata sértené és tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ képességét és jó hírnevét még abban az esetben is, ha a domain neveket a védjegy áruosztályától különbözõ árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban használnák.

 

Végül a Panaszos szerint a domain nevek Panaszolt általi használata megtévesztést eredményezne, ugyanis az internethasználókban azt a látszatot keltheti, hogy a domainek alatt a Sanoma Budapest Zrt. internetes tevékenységével, a „Kismama” magazinnal és a kapcsolódó internetes portállal kapcsolatos információk, vagy a Kismama magazin speciális tartalmával kapcsolatos online szolgáltatás található.

 

Panaszos mindezek alapján a kismamakonyvtar.hu és a kismama-klub.hu domain nevek iránti igényeket a Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2.2 pont a) és c) alpontjaiba ütközõnek, azaz jogellenesnek illetve megtévesztõnek vélte, és kérte az igények elutasítását, továbbá a Panaszos domain nevekre vonatkozó regisztrációs igényének teljesíthetõségét.

 

Panaszolt válaszában kifejtette, hogy önmagában a domain nevek regisztrálása, különösen a tárgyi domain nevek esetében, nem minõsül gazdasági tevékenységnek. Kijelentette, hogy a domain nevekkel összefüggésben semmilyen áru forgalmazását vagy szolgáltatás nyújtását nem kívánja megkezdeni, nem kívánja azokat üzleti célra használni.

 

Panaszolt elismerte, hogy a Panaszos rendelkezik a „Kismama” szóvédjeggyel. De véleménye szerint ebbõl nem következik az, hogy más a „kismama” szót ne használhatná, azzal szóösszetételt, szókapcsolatot ne képezhetne. Ugyanis a Kismama kifejezés a magyar nyelvben a leendõ anyák megjelölésére használt – és nem a Panaszos által megalkotott – szó, ily módon annak használatát a Panaszos nem sajátíthatja ki.

 

A Tanácsadó Testület a névválasztás- és használat jogellenességét és megtévesztõ jellegét vizsgálta.

 

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszos valóban rendelkezik védjegyoltalommal a „Kismama” megjelölés vonatkozásában a 16. („Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, évkönyvek, könyvek”) és 41. (Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport-és kulturális tevékenységek”) áruosztályokra. A Tanácsadó Testület ugyanakkor, úgy vélte, hogy ez nem jelenti egyúttal Panaszosnak a tárgyi domain nevekhez fûzõdõ kizárólagos jogosultsága megállapíthatóságát.

 

A Tpvt. 6. § alkalmazásának együttes feltételei, hogy a felek versenytársak legyenek (azonos piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet), a versenytárs szolgáltatása, áruja a piacon már ismert legyen (legalább olyan szinten, hogy az az összetéveszthetõséget megalapozza), a megjelölés olyan legyen, mely alapján a fogyasztók a versenytárs áruját, szolgáltatását „fel szokták ismerni”, és az elnevezés használatára a versenytárs hozzájárulása hiányában kerüljön sor.

 

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy nem áll rendelkezésére olyan adat, amely valószínûsítené, hogy a Panaszos valamint a Panaszolt versenytársak lennének. Panaszolt saját elõadása szerint az igényelt domain nevek alatt a szüléssel, születéssel összefüggõ nonprofit tevékenységet folytatna, amely eltér a Panaszos védjegyének árujegyzékébe tartozó szolgáltatásoktól.

 

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a tárgybeli domain nevek kapcsán a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg sem az azonosság, sem az összetéveszthetõség lehetõsége, figyelembe véve a felek szolgáltatásait az általuk használt illetve használni kívánt domain nevek vonatkozásában. Emiatt a tárgyi domain nevek és a Panaszos megjelölésének összetéveszthetõsége akkor sem lenne megállapítható, amennyiben a felek versenytársak lennének. A rendelkezésre álló információk alapján a névválasztás tisztességtelen volta sem vélelmezhetõ.

 

A Tanácsadó Testület elvetette a Panaszosnak azt az érvét, mely szerint a jogsérelem bekövetkeztéhez elegendõ annak lehetõsége, hogy a Panaszolt a tárgyi domain nevek alatt piaci tevékenységet folytatna.

 

A fentiekben kifejtettek szerint a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezései nem alkalmazhatóak.

 

A Panaszos Vt.-re való hivatkozása sem megalapozott. A Vt. 15. § (1) bekezdése alapján egy védjegyjogosult nem tilthat el mást attól, hogy szolgáltatása rendeltetésére vagy más jellemzõjére vonatkozó jelzést – az üzleti tisztességgel összhangban – használjon. Ilyen esetben még a gazdasági tevékenység körében történõ használat esetén sem gyanítható védjegybitorlás.

 

Fentiek alapján a domain delegációs kérelmek igénylési sorrendben történõ elbírálása indokolt. A Regisztrációs Szabályzat 1.3.2 pontja értelmében ezért a domain nevek számára delegálandóak.

 

A TT felhívja az Igénylõ és a Regisztrátor figyelmét arra, hogy a domain gazdasági tevékenység körében meghatározott (a nizzai osztályozás szerinti 16. és 41. áruosztályokba tartozó, illetve azokhoz hasonló) árukkal kapcsolatban történõ jogosulatlan használata védjegybitorlást valósíthat meg, amely esetben a domain felfüggesztésére illetve visszavonására kerülhet sor.

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület 1 tag tartózkodása mellett 4 tag ‘igen’ szavazatával fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2009. május 20.

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.