Eseti állásfoglalások

A kepesingatlan.hu és a kepes-ingatlan.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 3/2003. (III. 11.) sz. Állásfoglalása

A kepesingatlan.hu és a kepes-ingatlan.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(621/2003. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 621/2003. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2003. március 11-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül,
elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A kepesingatlan.hu és a kepes-ingatlan.hu domainek nem delegálhatók számára.

Indokolás:

A 621/2003. sz. ügyben a CovySoft Networks Kft. regisztrátor a domain-igénylõ megbízásából kérte a Tanácsadó Testület állásfoglalását.

prioritás nélküli igénylése a
kepesingatlan.hu és a kepes-ingatlan.hu domainek domain nevekre vonatkozóan 2003. január 22-én került nyilvántartásba.
Az Expressz Magyarország Rt. panaszos 2003. február 4-én a Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)
9.1. pontja alapján a CovySoft Networks Kft. regisztrátornál kifogást terjesztett elõ. igénylõ 2003. február 5-én a regisztrátornak címzett véleményben
összegezte álláspontját, és 2003. február 17-én írásban megbízta a regisztrátort válaszának a Tanácsadó Testület elé
terjesztésével. A fentiek alapján a Szabályzat 9.3. pontjának megfelelõen vállalta a Tanácsadó Testület eljárását.

Az Expressz Magyarország Kft. a tárgybeli domaineket nem igényelte.

Az Expressz Magyarország Rt. kifogásában elõadta, hogy kiadásában jelennek meg “az Expressz
Újságon kívül az Expressz Képes Autó, az Expressz Képes Ingatlan és az Expressz Autó Expo autós, valamint az Expressz
Képes Ingatlan ingatlanos hirdetési magazinok, továbbá az Expressz Magyarország Rt. mûködteti többek között az
ingatlanexpressz.hu és az autoexpressz.hu site-okat, illetve az expressz.hu hibrid site-ot”. Az Expressz
Magyarország Rt. szerint “valamennyi kiadványunk neve, illetve a hozzá hasonló megnevezések is védjegyeztetésre
kerültek”. Álláspontja szerint a által regisztrálni
szándékozott domainnevek (amelyek közül jelen ügy tárgyát a kepesingatlan.hu és a kepes-ingatlan.hu képezi) az általa
kiadott magazinok nevét tartalmazzák, esetleg csak megcserélve a szórendet, vagy azok fontos elemeit használják, így
lehetõséget adnak a megtévesztésre. A kifogás szerint mindez a védjegyoltalomból fakadó jogaikat is sérti, mivel az
kiterjed az oltalom alatt álló szó bárminemû felhasználására is. Mindezek alapján az Expressz Magyarország Kft. kérte
a “regisztrálás (domain delegálásának) elutasítását”. A társaság végezetül elõadta, hogy “a
lapárusítás során kialakult gyakorlat szerint a vásárlók a magazinokat nem a teljes – az Expressz márkanévvel
kiegészített – formában, hanem az élõnyelv szokásainak megfelelõen Képes Autó, Képes Ingatlan formában ismerik,
kérik, említik”.

A panaszos kifogásához mellékelte kiadványainak címlapjait, az üggyel kapcsolatos védjegyeit és azok
lajstromszámát.

igénylõ álláspontja szerint a panaszos
kifogása megalapozatlan. Kifejtette, hogy az általa igényelt domain nevek delegálása nem ellentétes a Szabályzat 2.2.3
pontjával, azok közül egy sincs regisztrálva, illetve azok nem tartoznak a védett nevek vagy zárolt nevek körébe.
Álláspontja szerint nem helytálló a panaszos azon állítása, amely szerint a domainnevek delegálása sértené annak a
védjegyoltalomból fakadó jogosultságait, mivel “az általa hivatkozott lajstromozott védjegyek minden esetben más
szóösszetételben, más szavakat felhasználva érvényesek, nem lajstromozott védjegyei pedig nem alkalmasak a
regisztráció elutasításának alátámasztására. A védjegyre vonatkozó elõírások szerint a védjegyoltalom konkrét
szóösszetételre vonatkozik, a védjegyoltalomban részesülõ szóösszetételben szereplõ szó más összetételben történõ
alkalmazására a védjegyoltalom nem vonatkozik”. Az igénylõ szerint “a Szabályzat nem tiltja, sõt lehetõvé
teszi, hogy egy domainnév valamely elemét másik domainnév tartalmazza. Példaként említem a kepesauto.hu vagy a
kepes-auto.hu általam regisztrálni kért domain neveket, amely lényegében két szóból áll, és tudomásom szerint mindkét
szót nagyon sok domainnév tartalmazza. Ha a szabályzat a Panaszos által kerülne értelmezésre, akkor mindazon domain
nevek, amelyek az említett szavak egyikét tartalmazzák, nem lennének regisztrálhatók, illetve kizárólag a Panaszos
delegálhatná azokat (pl. auto.hu, kepes.hu, auto-bonto.hu, stb).’ Az igénylõ szerint elfogadhatatlan a panaszosnak az
élõnyelv szokásaival kapcsolatos hivatkozása, “a Szabályzat nem teszi lehetõvé ennek alkalmazását, még abban az
esetben sem, ha az a valóságnak megfelelne”.

A fentiek alapján az igénylõ kérte a panasz elutasítását, és a domainnevek számára történõ delegálását.

A Tanácsadó Testület vizsgálata során megállapította, hogy a ‘KÉPES INGATLAN’ megjelölés a Magyar
Szabadalmi Hivatal által az Expressz Magyarország Média Rt. mint jogosult számára lajstromozott védjegy, lajstromszáma
161525. A védjegy árujegyzékébe a nizzai osztályozás szerinti 16., 35. és 41. áruosztályokba tartozó áruk és
szolgáltatások tartoznak.

A Tanácsadó Testület – mivel az Expressz Magyarország Rt. igénylést nem nyújtott be – azt
vizsgálta, van-e akadálya a által benyújtott igénylés
teljesítésének. A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint ‘nem választható és használható olyan domain név, amely
jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.’

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást, félelmet, így adott
esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztõ jelleg igényel részletesebb vizsgálatot.

A Szabályzat 1.2.1.3. pontja szerint “a domain-igénylõtõl elvárható, hogy a domain név
megválasztása elõtt meggyõzõdjön arról, hogy a választott név nem szerepel-e a cégjegyzékben, vagy a Magyar Szabadalmi
Hivatal védjegy adatbázisában, amely a 06-80-345678 zöld számon vagy a www.hpo.hu címen hozzáférhetõ”. A
Tanácsadó Testület már korábban, 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás indokolásában kifejtette, hogy
“álláspontja szerint a Vt. [a a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény] 12.
és 27. §-a alapján önmagában valamely domain igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást”. A Tanácsadó Testület
hivatkozott Elvi Állásfoglalásában rögzítette, hogy amennyiben a más védjegyével ütközõ domain igénylése a körülmények
alapján nyilvánvalóan párosul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándékkal, a
regisztrátornak a delegálást meg kell tagadnia, az igénylõnek pedig másik nevet kell választania, még abban az esetben
is, ha a védjegy jogosultja nem nyújt be a meghirdetett domainnel azonos domain delegálására vonatkozó igényt.

A védjegyoltalomból fakadó jogok sérelmén túl a Tanácsadó Testület álláspontja szerint valós, és a
megtévesztõ jelleg fennálltának körében értékelhetõ panaszos azon állítása, hogy a kiadásában megjelenõ, széles körben
ismert kiadvány a vásárlók elõtt “Képes Ingatlan” elnevezéssel ismert.

A fentiek mérlegelése alapján a Tanácsadó Testület álláspontja szerint a domainek delegálása számára és azoknak az igénylõ általi használata gyaníthatóan
jogellenes ill. megtévesztõ volna, ezért azok az igénylõ által a Szabályzat 2.2.2. pontja alapján nem választhatók,
számára nem delegálhatók.

Jelen döntés a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglaláson alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag
sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2003. március 11.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.