Eseti állásfoglalások

A hunicum.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A
Tanácsadó Testület 4/2019. (V. 29.) sz. Állásfoglalása 

A
hunicum.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(1053/2019.
sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt a
fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a
SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával,
különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

A hunicum.hu domain
név számára nem delegálható.

Indokolás: 

A
hunicum.hu domain nevet (a
továbbiakban „Panaszolt”) igényelte 2019. április 18-án. Az igénylés
ellen a Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság (a továbbiakban „Panaszos”) élt kifogással 2019. május
6-án kelt beadványaiban, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

Panaszos kifogását a Domain Regisztrációs
Szabályzat („DRSZ”) 2.2 pontjára alapította, hivatkozva a DRSZ 2.2.1 és 2.2.2
pontjaira is. Kiemelte többek között azt, hogy a domain igénylõ úgy köteles
megválasztani az igényelt domain nevet, hogy a választott domain név, annak
igénylése és használata más személy vagy szervezet személyhez fûzõdõ jogait ne
sértse, illetve a domain név jelentéstartalmára vagy használatára nézve ne
legyen jogellenes vagy megtévesztõ. Elõadta továbbá, hogy az „Unicum” nevet
termékein és cégneveként is széles körben és folyamatosan használja, valamint hivatkozott
az 1927. május 2. napi bejelentési elsõbbséggel 119393 lajstromszám alatt „unicum”
szóra bejegyzett védjegyére, valamint a 130871, 143476, 194104 lajstromszám
alatt a Nizzai osztályozás összes árujára és szolgáltatására kiterjedõ
használati jogára is. Panaszos elõadta továbbá, hogy védjegye Magyarországon
közismert és jóhírû, ennek alátámasztására hivatkozott arra, hogy az Unicum
keserû likõr egyben Hungaricum is. Panaszos hivatkozott továbbá Magyarország
területére is érvényes UNICUM közösségi védjegyre (lst.száma: 004380257), mely
esetben védjegy licenciával rendelkezik. Panaszos elõadta továbbá, hogy a HU
jelzést mint Magyarországra utaló rövidítést mosta össze a Panaszolt az „unicum”
szóval, így a „hunicum” egy Magyarországhoz köthetõ megjelölés, mely magába
foglalja a Magyarországon gyártott és forgalmazott magyar keserû likõr nevét,
az Unicumot.

Panaszos hivatkozott továbbá a
Védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a
továbbiakban „Vt.”) 12.§ (2) bekezdés c) pontjára továbbá a Vt. 27.§-ra, mely
alapján kifejtette, hogy a más védjegyével azonos vagy összetéveszthetõ domain
névnek a védjegyjogosult engedélye nélkül folytatott üzleti célú használata
védjegybitorlást valósít meg. Meglátása szerint az „hunicum” domain esetében a
fogyasztók egyértelmûen a Panaszos cégének „Unicum” termékére és a Panaszos
cége által szervezett szolgáltatásokra asszociálnának. Ezt támasztja alá
Panaszos szerint az igényelt domain névben az „unicum” szó „c”-vel történõ,
Panaszos cégére és annak termékére jellemzõ írásmódja is. Összefoglalva
kifejtette, hogy a delegálási igény a DRSZ 2.2. pontja értelmében jogellenes és
megtévesztõ ezért kérte annak felfüggesztését és elutasítását a Testülettõl.
Panaszához csatolta az általa hivatkozott 119393 lajstromszámú védjegy 2017.
május 02-ig való megújítására vonatkozó hivatali határozatot továbbá a 130871, 143476,
194104 lajstromszám alatti védjegyek megújítására vonatkozó határozatokat és
csatolta a 004380257sz. közösségi védjegy lajstromozási tanúsítványát.

 

A Panaszolt nem
terjesztett elõ beadványt.

A Tanácsadó Testület azt vizsgálta, hogy
mennyiben jogellenes vagy megtévesztõ a domain Panaszolt általi használata,
ezen belül különösen azt, hogy mennyiben sértené a Panaszos védjegyjogait.

A
Testület megállapította, hogy a Panaszos által hivatkozott, 119393
lajstromszámú, „unicum” magyar nemzeti szóvédjegyre az SZTNH online adatbázisa
alapján a Nizzai Osztályozás 33. áruosztályban szereplõ „borok, szeszesitalok,
likõrök” tekintetében a védjegyoltalom fennáll. A Testület a Panaszos
védjegyének jóhírnevét, mint köztudomású tényt fogadta el, továbbá tekintettel
volt a fenti, 1927 óta fennálló folyamatos védjegyoltalomra.

A
Testület megállapította továbbá, hogy a 130871, 143476, 194104 lajstromszám
„unicum” magyar nemzeti szóvédjegyekre az SZTNH online adatbázisa alapján
oltalom és a Panaszosnak használati joga áll fenn. A Testület megállapította,
hogy Panaszos által hivatkozott védjegyek alapján a Panaszosnak a 36 és a 43.
osztályokon kívül valamennyi Nizzai áru és szolgáltatási osztályra fennáll a
használati joga.

A jogellenességgel
kapcsolatban a Testület hangsúlyozza, hogy a Panaszos által idézett Vt. 12. §
(2) bekezdése c) pontja alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet,
aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos
vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplõkkel nem azonos
vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban,
feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok
nélkül történõ használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy
megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét.

A Testület megvizsgálta, hogy az
igényelt domain mennyiben azonos Panaszos védjegyével, vagy hasonló ahhoz. A „hunicum”
szó mindössze egy betûvel tér el az „unicum” szótól így leírva és kiejtve is
nagyfokú a hasonlóság és így összetéveszthetõ. A Testület továbbá megállapítja,
hogy Panaszos cégnevének egy részével is nagyfokú a hasonlóság.

A
Testület ezért egyetért Panaszos azon megállapításával, mely szerint a fogyasztók
a kifogásolt domainrõl az abban dominánsan megjelenõ „unicum” szó okán a
Panaszos védjegyoltalom alatt álló „unicum” szóval jelölt termékeire továbbá
cégnevére, mint az „unicum” gyártójára, illetve e név alatt szervezett
tevékenységekre asszociálhatnak, és ezáltal megtéveszthetik fogyasztókat.

A
Testület véleménye szerint a fentiek gyaníthatóvá teszik a védjegybitorlást.

Értékelve a Felek által
elõadottakat és becsatolt iratokat, a Testület a Panaszos által hivatkozott
leírt jogellenességi feltételeket, illetve a gyaníthatóan megtévesztõ jelleget
megvalósulni látja, és így a domain igénylése a DRSZ 2.2.1 és  2.2.2 pontjába
ütközik.

A
fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszolt
által választott hunicum.hu domain név részére nem kerülhet delegálásra.

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2019.
május 29.

 A Tanácsadó
Testület nevében:

 

 …………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.