Eseti állásfoglalások

A hoppa.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 57/2001. (VII.18.)
Állásfoglalása

A hoppa.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos
igény teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 587/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
július 18-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, ellenszavazat
nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A hoppa.hu domain név a GLOX Kft részére nem adható ki.

Indokolás:

A fenti domainnal kapcsolatban a Glox Kft
nyújtott be prioritás nélkül igényt 2000. szeptember 29-én. A
GTS-Datanet Távközlési Kft mint Regisztrátor utalta a Tanácsadó Testület
elé a fenti ügyet de a Tanácsadó Testület rendelkezésére álló iratokból
nem állapítható meg, hogy a Regisztrátor saját kezdeményezésére vagy
valamely panaszos beadványára alapította kifogását. Az iratok között
fellelhetõ a ‘HOPPÁ’ szóra a Magyar Szabadalmi Hivatalnál, M9903631 szám
alatt bejelentett védjegyre való hivatkozás, amelynek jogosultja
Bölcskey Mihály illetve Egedy Gergely. A védjegy a 16, 25, 35, 41 és 42
nizzai osztályozás szerinti osztályokra terjed ki.

A Tanácsadó Testület eljárása során észlelte, hogy
idõközben a hivatkozott szóra a védjegyoltalmat megadták, a lajstromozás
napja 2001. 01. 10. A védjegyoltalom a bejelentés napjára visszaható
hatályú.

A Tanácsadó Testület mindenekelõtt megállapítja, hogy
az ügyre irányadó Delegációs és Regisztrációs Szabályzat 13.1. b.)
pontja alapján a védjegy jogosultat, az igény benyújtásának idõpontjában
prioritás nem illette meg, ugyanis a hivatkozott szabályzati rendelkezés
csupán a Magyar Szabadalmi Hivatal által az igénylõ mint jogosult
számára már lajstromozott védjegy tekintetében biztosít prioritásos
jogot.

Ugyanakkor a Tanácsadó Testület, a 10/2001. (V. 2.)
állásfoglalásában megállapította, hogy ha egy ügy ‘a prioritással
kapcsolatos problémák, a megtévesztés vagy jogellenesség gyanúja miatt a
Tanácsadó Testület elé kerül, akkor a Tanácsadó Testület már, az
eljárási szempontból azonos idõszakban benyújtott, az azonos domain
névre irányuló összes igényt köteles elbírálni, és az összes körülményt,
jogilag releváns tényt is köteles figyelembe venni döntése meghozatala
során.’

Ez a tárgyi ügy kapcsán értelmezve azt jelenti, hogy
a Tanácsadó Testületnek döntése során figyelembe kell vennie azt a
tényt, hogy a védjegyoltalom megadása idõközben már megtörtént.

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás szerint ‘a
Regisztrátor kizárólag abban az esetben köteles a prioritással nem
rendelkezõ igénylõ számára a Magyar Szabadalmi Hivatal által
lajstromozott védjegybõl a szabályzatnak megfelelõen képezhetõ domainnév
delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az sérti az MSZH által
lajstromozott védjegy jogosultjának a jogait, ha a domain igényléséhez a
körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység
körében való használatára irányuló szándék’. Ugyanakkor, mivel a
Regisztrátort szerzõdéskötési kötelezettség nem terheli, a jelen ügy
során irányadó Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja alapján nem köteles,
de jogosult megtagadni a választott domain delegálását abban az esetben
is, ha a domain jelentéstartalma és/vagy használata gyaníthatóan
megtévesztõ helyzetet eredményezne.

A Tanácsadó Testület utal arra a korábbi
gyakorlatára, hogy a domain nevek liberalizációját követõen alapvetõen
szigorító jogértelmezéssel élt, a védjegynek megfelelõ domain név
kiadását még akkor is megtévesztõnek ítélte ha a védjegy jogosultja az
adott domain név igénylése ellen kifogást nem terjesztett elõ.

A liberalizáció bevezetése óta eltelt idõszak
tapasztalatai azt mutatják, hogy bár a szigorú jogértelmezés a
liberalizációt követõen indokolt volt, az azóta kialakuló gyakorlat már
lehetõvé teszi a tágabb jogértelmezést, a védjegyet közvetlenül nem
sértõ domain név delegálását illetõleg ennek a védjegy jogosultját nem
sértõ használatát.

A www.hpo.hu alatt, a Magyar Szabadalmi Hivatal
honlapján megtekinthetõ védjegyek, illetve a nemzetközi védjegyek az
úgynevezett nizzai osztályozás alapján rendezõdnek, a védjegy bizonyos
áru és szolgáltatás kategóriákra terjed ki.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint
megállapítható, hogy azonos osztályban szereplõ védjegy és a védjeggyel
megegyezõ domain igénylés ütközése esetén a lajstromozott védjegyet
elsõbbség illeti, így azonos osztályozási kategórián belül általában a
védjegy jogosultat prioritásos jog illeti, amelyet más igénylõ nem
sérthet. Ugyanakkor a tényleges elsõbbség valójában csupán az osztályon
belül azonos vagy hasonló áru és szolgáltatás vonatkozásában áll fönn,
de annak konkrét vizsgálata, ellenõrzése, hogy a nem védjegy jogosult
által végezni kívánt gazdasági tevékenység mennyiben érinti, sérti a
védjegy jogosult jogait, meghaladja Tanácsadó Testület valamint a
Regisztrátor illetve a Nyilvántartó lehetõségeit.

A Tanácsadó Testület úgy ítéli meg, hogy az osztályon
kívüli, illetve a védjegy árujegyzékét közvetve sem érintõ domain
használat nem jogsértõ, így ebben az esetben a domain kiadása a nem
védjegyjogosult részére lehetséges.

A fentieket figyelembe vevõ vizsgálatát követõen a
Tanácsadó Testület a tárgyi ügyben megállapítja, hogy az igénylõ
gazdasági társaság, így az igényelt domain vonatkozásában a gazdasági
tevékenység végzése valószínûsíthetõ. A konkrét ügyben – figyelemmel az
idõközben lajstromozott védjegy által lefedett osztályozási köre – a 35.
osztályt ( reklámozás, kereskedelmet segítõ szolgáltatás) a Tanácsadó
Testület olyan ütközési pontnak tekinti, amely megakadályozza a domain
név kiadását a nem védjegy jogosult részére, hiszen a védjeggyel
megegyezõ domain web lapként való megjelenése is már olyan reklám
értékkel bír, ami sérti a védjegy jogosult jogait, ezért a Tanácsadó
Testület úgy döntött, hogy az igényelt domain név az igénylõ számára nem
adható ki.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. július 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

  

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.