Eseti állásfoglalások

A hol.hu, a vilag.hu, az offshore.hu és az ujsag.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 100/2001. (XI.
21.) Állásfoglalása

A hol.hu, a vilag.hu, az offshore.hu és az
ujsag.hu domain nevek regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panaszok

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt az
alábbi ügyszámon bejelentett 6/2000, 26/2000, 28/2000
és 305/2000 sz. panaszokat megvizsgálta, a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2001. november 21-i
ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a
Testület egyhangú véleményét kifejezõ
jelen eseti Állásfoglalást.

A TT álláspontja az, hogy a
korábbi regisztrációs szabályzat
hatálya alá tartozó igényeket – az új
szabályzat hatálya alá tartozó
kérelmek elõtt, érdemben – a régi szabályzat
rendelkezései szerint kell elbírálni, ezért
hatáskörének hiányát
állapítja meg.

Indokolás:

Az ujsag.hu domain
vonatkozásában (6/2000 sz. ügy)
magánszemély nyújtott be 2000.
február 28-án igénylést az azonos
elnevezésû lap lapengedélyére hivatkozva az akkori
szabályzatnak megfelelõen az Interware Kft.
regisztrátorhoz. A regisztrátor szervezet a régi,
az igényléskor hatályos szabályzat 12.6
pontjának megfelelõen elbírálta és
elutasította az igénylést arra hivatkozva, hogy
alaptalanul kizárólagosságot sugall. Az ezt
követõen hatályba lépett új
Delegációs és Regisztrációs
Szabályzat szerinti igényt a panaszos nem
adott be, de az új szabályzat
szabályai szerint kifogást emelt a sorba rendezésen
elsõ helyre került jogosultak ellen.

A vilag.hu domain vonatkozásában
(26/2000 sz. ügy) a MISZTI Mérnöki Informatikai Bt.
(‘igénylõ’) nyújtott be igénylést 2000.
február 27-i dátummal a GTS Datanet Kft.
regisztrátornál. A nyilvántartóhoz a
Regisztrációs Szabályzat szerinti szabályos
igénylés azonban a benyújtáskor
hatályos szabályzat érvényességi
ideje alatt nem érkezett. Az igényléskor
hatályos szabályzatra (‘régi szabályzat’)
hivatkozva az igénylõ a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma
nyilvántartásba vételt igazoló
határozatát csatolta a kért domain nevekkel azonos
lapról, amelyre vonatkozóan csak néhány
nappal késõbb, már az új Delegációs
és Regisztrációs Szabályzat hatálya
alatt érkezett igazolás.

A hol.hu domain név
vonatkozásában (28/2000 sz. ügy)
magánszemély nyújtott be 2000. február
21-én igénylést az azonos elnevezésû lap
lapengedélyére hivatkozva az akkori szabályzatnak
megfelelõen a GTS Datanet Kft. regisztrátorhoz. A
nyilvántartóhoz a Regisztrációs
Szabályzat szerinti szabályos igénylés
azonban a benyújtáskor hatályos ‘régi
szabályzat’ érvényességi ideje alatt nem
érkezett.

Az offshore.hu domain év
vonatkozásában (305/2000 sz. ügy)
magánszemély nyújtott be
igénylést a Datanet Távközlési Kft.
regisztrátornál 2000. február 28-án. A
benyújtáskor hatályos szabályzat
rendelkezései szerint csatolta az OFFSHORE címû idõszaki
lap kiadására vonatkozó engedélyt is. A
nyilvántartóhoz a Regisztrációs
Szabályzat szerinti szabályos igénylés
azonban csak az új szabályzat hatályba
lépését követõen érkezett meg. Az
új Delegációs és Regisztrációs
Szabályzat szerinti sorbarendezés azonban nem ,
hanem a M.A. Média Bt.-nek kedvezett,
ez ellen emelt panaszt.

A TT elé került 6-os, 26-os, 28-as
és 305-ös számú panaszokban közös,
hogy a 2000 március 1-jét megelõzõen, a ‘régi
szabályzat’ szerint benyújtott igénylések a
nyilvántartóhoz nem érkeztek be a ‘régi
szabályzat’ hatálya alatt idõben és
szabályosan nyilvántartásba vételre.
Mindhárom esetben idõszaki lap alapozta meg az
igénylés jogosultságát, az új
szabályzat alapján azonban ezek a változások
már nem minõsültek prioritásosnak, így az
idõben korábban igénylõ személyek nem
élveztek elsõbbséget a többi nem prioritásos
igénylõvel szemben.

A TT több hasonló ügyben kifejtette,
hogy az új szabályzat rendelkezései
kizárólag a 2000. március 1. után beadott
kérelmek illetve az olyan igények tekintetében
alkalmazható, amelyet a regisztrációs
szabályzat életbelépését megelõzõen
adtak be, de már olyan célzattal, hogy azok az új
szabályzat rendelkezései szerint legyenek
elbírálandóak. A korábbi
regisztrációs szabályzat hatálya alá
tartozó igényeket – az új szabályzat
hatálya alá tartozó kérelmek elõtt,
érdemben – a régi szabályzat rendelkezései
szerint kell elbírálni. A TT érdemben csak a 2000.
március 1-je után hatályba lépett illetve
azt követõen többször módosított új
szabályzat alapján járhat el.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. november 21.

A Tanácsadó Testület
nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.