Eseti állásfoglalások

A hoffmann.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 35/2001.
(VI.06.) Állásfoglalása

A hoffmann.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatos igény
teljesíthetõsége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt
405/2000. ügyszámon iktatott
állásfoglalás kérést a
Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben
megtárgyalta, majd 2001. június 06.-i
ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával, ellenszavazat
nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen
eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület
úgy látja, hogy a tárgybeli domain név
vonatkozásában Hoffmann Piackutató Kft.
igénylése teljesíthetõ.

Indokolás:

A hoffmann.hu domain név
vonatkozásában 2000. március 3.-án
, 2000. március 20.-án Hoffmann
Közvélemény és Piackutató
Intézet nyújtott be nem prioritásos
igénylést. Az igényléseket a
Nyilvántartó 405/2000. ügyszámon terjesztette
a Tanácsadó Testület elé.

Tekintettel arra, hogy az igényelt domain
név Magyarországon is elterjedt német
szóból képzett személynévvel azonos,
viszont nyilvánvalóan nem azonos
igénylõ személynevével, a TT
titkársága
regisztrátorán keresztül felkérte, hogy
névhasználati felhatalmazottságát igazolja.
Erre nem került sor. A TT A Delegációs és
Regisztrációs Szabályzat szerinti
prioritásos igények és a jogszabály
alapján gyakorolható kizárólagos
elsõbbségi jogok ütközésérõl és a
megtévesztõ domain név igénylés
teljesítésének tilalma
tárgyában
hozott 6/2000. (V.24.) Elvi
Állásfoglalásában már kifejtette:
‘A Ptk. 210. § általános jelleggel tartalmazza a
szerzõdés kapcsolatokban a tévedés,
megtévesztés fogalmát. A Polgári
Törvénykönyv értelmezésében
megtévesztés alatt olyan szándékos
magatartást értünk, melynek célja más
tévedésbe ejtése. A domain delegációs
és regisztrációs jogviszonyban a
megtévesztésnek legtöbbször nem ezzel a
formájával találkozunk, bár
természetesen ennek lehetõsége sem kizárt. A
megtévesztés e körben a választott
névvel, annak jelentéstartalmával, s a domain nevet
igénylõ személlyel, szervezettel hozható
összefüggésbe, azaz az Internet
használóiban azt a látszatot keltheti, hogy a
domain név és annak mögöttes
jelentéstartalma (a szóval azonosított vagy
azonosítható szolgáltatás, áru,
személy, személyösszesség,
gazdálkodó szervezet, társadalmi szervezet,
intézményt stb.) egymással közvetlen
összefüggésbe hozható, a domain név alatt
azt a szolgáltatást, árut, személyt,
személyösszességet, gazdálkodó
szervezetet, társadalmi szervezetet, intézményt,
illetve a nevével, tevékenységével
kapcsolatos információt találhatnak.’
A TT
álláspontja szerint a megtévesztés
versenyjogi tilalmának alkalmazási feltétele, hogy
a választott név az üzleti
közismertségnek azt a fokát érje el, amikor a
nevet és valamely szolgáltatást a
nagyközönség vagy az üzleti élet szereplõi
közvetlen összefüggésbe hozhatnak
egymással. A domain név
részére történõ használatba
adása – arra is figyelemmel, hogy a ‘Hoffmann’ kifejezés
számos gazdálkodó szervezet
cégnevében is szerepel – megtévesztõnek
minõsülne, ezért az igénylést nem látja
teljesíthetõnek.

Tekintettel arra, hogy a Hoffmann
Közvélemény és Piackutató
Intézetet cégnevében a domainként
választani kívánt szó szerepel, a
céget más, hasonló területen
tevékenykedõ vállalkozásoktól egyedi
módon éppen ez különbözteti meg, bár
a benyújtott igénylés nem prioritásos,
teljesítésének jogi akadálya nincs.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2001. június 06.

 

A Tanácsadó Testület
nevében:

  

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.