Eseti állásfoglalások

A hiradastechnika.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 50/2001. (VI. 20.)
Állásfoglalása

A hiradastechnika.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatos igény teljesíthetõsége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 92/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
június 20.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, ellenszavazat
nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A tárgybeli domain név a Híradástechnika c.
idõszaki lap kiadójának adandó kezelésbe.

Indokolás:

A hiradastechnika.hu domain név
vonatkozásában a 11 Kft. 2000. március 1. napján nem prioritásos
igénylést. A TT titkársága útján az igénylõt regisztrátora, a Kibernet
Kft. útján 2001. január 31. napján hiánypótlásra kérte fel, azzal, hogy
a névhasználati jogát igazolja. Ez a rendelkezésre álló határidõ alatt
nem történt meg.

A Híradástcehnika-Telecommunications Kft. 2000.
január 30. napján nyújtott be – a TT rendelkezésére másolatban bocsátott
Igénylõlap tanúsága szerint – prioritásos igénylést. Az Igénylõlapon a
cég teljes neveként a Híradástechnika-Telecommunications Kft. került
feltüntetésre. Az iratokhoz csatolt cégbírósági bejegyzõ végzés szerint
a gazdasági társaság teljes neve Híradástechnika Telecommunication Ipari
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, rövidített cégneve
Híradástechnika Telecommunication Kft.

A Híradástcehnika-Telecommunication Kft. 2000.
március 23.-án kelt levelében azzal az észrevétellel élt, hogy
álláspontja szerint az igénylet domain név cégük nevébõl adódó
természetes rövidítés, más igénylõk részére való használatba adása
megtévesztõ lenne.

A domain név vonatkozásában igénylést nyújtott be a
Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület is, mely a
Híradátechnika c. idõszaki lap kiadója.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a
Híradástechnika kifejezés az ISSN 0018-2028 számmal azonosított 52 éve a
magyar sajtópiacon jelen lévõ havilap címével egyezik meg. E lap magyar
és angol nyelven jelenik meg, világszerte nagy szakmai tekintélynek
örvend, a kifejezés a lappal és annak magas szintû tudományos
tartalmával összeforrott.

A TT álláspontja szerint a domain név vonatkozásában
11. Kft. névhasználati jogot nem igazolt, a
Híradástechnika-Telecommunication Kft. rövidített cégneve alapján (a TT
A cégnév alapján prioritást élvezõ igények névválasztásának
jogszerûsége
tárgyában hozott 1/2000. (IV. 5.) Elvi
Állásfoglalásában részletesen is kifejtett indokokkal nem minõsíthetõ.

Ugyanakkor a domain névvel egyezõ címmel megjelenõ
idõszaki lap névhasználati jogának versenyjogi alapú védelmét a TT A
domain névre vonatkozó igénylés az üzleti tisztesség jogszabályi
követelményére hivatkozással és a kereskedelmi nevek védelme érdekében
történõ megtagadásával kapcsolatban
hozott 4/2000. (V.10.) Elvi
Állásfoglalásában már részletesen kifejtettek szerint elismeri: egy
folyóirat neve egyben kereskedelmi névnek minõsül, melynek oltalmához a
sajtópiacon ténylegesen jelen lévõ szereplõként méltán tart igényt.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. június 20.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.