Eseti állásfoglalások

A haromkivansag.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (616/2002. sz. ügy)

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 10/2002. (X. 16.) Állásfoglalása

A haromkivansag.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (616/2002. sz.
ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 616/2002. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2002. október 16-i ülésén 6 tag jelenlétében,
az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ

tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül
elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ
jelen eseti
Állásfoglalást.

A haromkivansag.hu domain nem delegálható a Webpress-Szolnok Kft. számára. A haromkivansag.hu
domain a Három Kívánság Alapítvány számára delegálandó.

Indokolás:

 

A 616/2002. sz. ügyben a Deninet Bt. mint az igénylést vitató Három Kívánság Alapítvány regisztrátora
a Webpress-Szolnok Kft. által a haromkivansag.hu domainnév vonatkozásában benyújtott
igényt (regisztrátor: Infotechna Kft.) utalta a Tanácsadó Testület (TT) elé. A TT Titkársága révén 2002.
július 29-én kelt levelében felkérte Igénylõ regisztrátorát, hogy küldje meg az igénylõlapot valamint az
igényléshez kapcsolódó dokumentumokat a titkárság címére, tájékoztassa az
Igénylõt a TT elé utalásról, s amennyiben a Regisztrátor vagy az Igénylõ véleményezni kívánja az ügyet, ill.
rendelkezik a véleményét alátámasztó dokumentumokkal, küldje meg azokat is. A Regisztrátor a megadott
határidõn belül írásban nem közölte véleményét.

A Webpress-Szolnok Kft. által a haromkivansag.hu domain vonatkozásában benyújtott prioritás nélküli
igénylés 2002. július 04-én került nyilvántartásba. A Három Kívánság Alapítvány 2002. július 18-án nyújtott be
prioritás nélküli igénylést, és megbízta regisztrátorát, hogy az ügyet az ISZT Tanácsadó Testülete elé vigye.

A Három Kívánság Alapítvány indoklásában elõadta, hogy a többszörösen hátrányos helyzetû
gyermekekért és családokért mûködõ non-profit alapítvány. Az alapítványt a Fõvárosi Bíróság 1994. 01. 16-án
vette nyilvántartásba. A több mint 15 éve élõ, és õsszel újra induló, népszerû ‘Három Kívánság’ TV mûsor
mellett az alapítvány folyamatosan országjáró körutakat szervez és bonyolít. Fontos számukra a lakossággal v

aló kapcsolattartás, amelynek egyik fontos eleme az Internet által nyújtott
lehetõség. A közalapítvány már birtokolja a 3kivansag.hu domain nevet.

A Tanácsadó Testület vizsgálata során megállapította, hogy Webpress-Szolnok Kft. igénylése a
Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 3.2. pontjába való ütközés miatt nem
teljesíthetõ. A TT az 5/2000. (V.24.) Elvi Állásfoglalásban kifejtettekkel összhangban megállapítja, hogy az
igényelt domain név szerzõi jogi védelem alatt álló, egyedi mû címével egyezik meg. A mû felhasználásának minden formája a szerzõ kizárólagos engedélyéhez kötött, a mû
címe esetén azonban csak abban az esetben van ez így, ha a mû címe maga is megfelel a törvényben határozottan
megjelölt sajátosságnak, az eredetiségnek. A TT álláspontja szerint
a Három Kívánság, mint mûsorcím eredeti, évtizedek óta ismert, a mûsorral összeforrottnak tekinthetõ, így
kereskedelmi értéket is képvisel. Harmadik személyek általi használata – kellõ feljogosítottság nélkül – így
megtévesztõ, valamint a szerzõi jogi törvény elõírásaiba is ütközõ, így
jogellenes lenne.

A fentiek alapján a domain Három Kívánság Alapítványnak delegálandó.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi
Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2002. október 16.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.