Eseti állásfoglalások

A harmansamsung.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

A Tanácsadó Testület 09/2017. (VI. 12.)
sz. Állásfoglalása

 

A harmansamsung.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1022/2017. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

A harmansamsung.hu
domain név, az igénylõ részére nem
delegálható.

 

Indokolás:

 

A
harmansamsung.hu domain név delegálását
(„Panaszolt”)
kérte, amely ellen, jogi képviselõje útján, a
Samsung Electronics Co. Ltd. („Panaszos”)
nyújtott be kifogást.

 

A
Panaszos elõadta, hogy jogosultja – többek között – a 001877901 lajstromszám
alatti, „SAMSUNG” megjelölésû, európai uniós védjegynek. A védjegyoltalom
fennállásának igazolására mellékelte a hivatkozott védjegynek az Európai Unió
Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) internetes adatbázisából letöltött
lajstromkivonatát.

 

A
Panaszos véleménye szerint a Panaszolt regisztrációs igénye ellentétes a
Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjával, amely kimondja, hogy nem
választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve
és/vagy használatára nézve gyaníthatóan, jogellenes, vagy megtévesztõ.

 

A
Panaszolt anélkül nyújtott be a domain névre igénylést, hogy elõzõleg a SAMSUNG
védjegy használatára jogosulttól engedélyt kért és kapott volna.

 

A
Panaszos álláspontja szerint a Panaszolt által benyújtott igénylés
jogelleneses, mert sérti a védjegy kizárólagos használatához fûzõdõ jogait,
illetve kereskedelmi partnerei versenytörvényben biztosított jogait. Ezen
túlmenõen megtévesztõ is az igénylés, hiszen – a SAMSUNG védjegy jóhíre és
ismertsége miatt a fogyasztók bármely a „SAMSUNG” szót tartalmazó szókapcsolat
hallatán Panaszos társaságra asszociálnak. Az igényelt szókapcsolat ugyanis
semmi másból nem áll, mint a SAMSUNG védjegybõl, valamint a védjegyhez kapcsolt
„harman” kifejezésbõl.

 

A
Panaszos elõadta még, hogy a „harman” kifejezés szintén egy jól ismert márka,
és egyben szintén védjegyoltalom alatt áll. A Harman csoport 1980. óta az audio
világ egyik meghatározó résztvevõje és számos nagy márkanév birtokosa. Jelenleg
a Samsung Electronics Co. Ltd. éppen felvásárolja a Harman csoport részvényeit,
így elõreláthatólag a 2017-es év folyamán a „Harman” védjegyek is a Samsung
Electronics Co. Ltd. tulajdonába kerülnek.

 

A
Panaszolt válaszában elõadta, hogy a tulajdonában álló Terminal Data
Service S.r.o. tevékenységét szórakoztató elektronikai termékek kiskereskedelmi
árusításával kívánja kibõvíteni. Az igényelt domain név alatt Harman és Samsung
termékeket kíván árusítani.

 

Tudomására
jutott, hogy a Samsung tervezi a Harman cég megvásárlását, így az általa gyártott
termékek a továbbiakban várhatólag a Harman és a Samsung nevek valamely
összetételébõl kialakított névvel kerülnek forgalomba. Tekintve, hogy Panaszolt
elemi érdeke a cége sikeres mûködése, véleménye szerint elengedhetetlen, hogy
az igényelt domain nevet használja. Mint forgalmazó nem a védjeggyel azonos,
hanem a termék potenciális nevét tartalmazó domaint igényelt, a védjeggyel
azonos domain megszerzésétõl a Panaszost nem zárta el.

 

Álláspontja
szerint mivel a tárgyi fúzió még nem jött létre, ezért az igényelt domain név
használatára sem a Samsung, sem a Harman cég nem jogosult, arra mint elsõ
igénylõ, jogszerûen tarthat igényt.

 

A
Panaszolt szerint az igényelt domain névhasználatával jogsértést nem követ el,
a használat nem megtévesztõ, a domainnal nem a Panaszos cégnevét illetve
védjegyét használja, csak tájékoztatni kívánja a vásárlókat arról, hogy cége
milyen termékek értékesítésével foglalkozik.

 

Utalt
arra, hogy a Vt. 15. §-a alapján a védjegyjogosult jogai korlátozhatók,
véleményének alátámasztására hivatkozott a védjegy korlátaival kapcsolatban
született jogi szakirodalomra is.

 

A Tanácsadó Testület (TT) az
eljárása során, a sajtó híradásai alapján észlelte, hogy lezárult a Harman
cégcsoport felvásárlása, amelyre a
Panaszos
hivatkozott. (pl.

https://www.harman. com, https://www.elektro-net.hu/uzlet/7808-lezarult-harman-cegcsoport-felvasarlasa).

 

A TT megállapítja, hogy a Panaszolt nem
vitatta a Panaszos által hivatkozott védjegy létezését azt, hogy a védjegynek a
Panaszos a jogosultja azt, hogy használatára engedéllyel nem rendelkezik
illetve, hogy vállalkozói tevékenysége a védjegy árujegyzékében szereplõ termékek
forgalmazására irányulna. Azt is elismerte, hogy a hivatkozott védjegyet
tartalmazó domain nevet gazdasági tevékenysége keretében, kereskedelmi
forgalmának növelése érdekében igényelte és kívánja használni az árujegyzék
területén.

 

Védekezésében
egyrészt arra hivatkozott, hogy az igényelt domain nem teljesen azonos a védjegy
„Samsung” szavával másrészt, hogy a Vt. 15. § /1/ a.) és b.) pont alapján a
védjegyjogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében
– az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban – használja az áru vagy a
szolgáltatás fajtájára, minõségére, mennyiségére, rendeltetésére, értékére,
földrajzi eredetére, elõállítási, illetve teljesítési idejére vagy egyéb
jellemzõjére vonatkozó jelzést, illetve használja a védjegyet, ha az szükséges
az áru vagy a szolgáltatás rendeltetésének jelzésére, különösen tartozékok vagy
alkatrészek esetében.

 

A
TT megállapítja, hogy a Samsung cégnév illetve kereskedelmi név világszerte
ismert, a Samsung Electronics Co. Ltd, a tevékenyégi területén a piac meghatározó
szereplõje, a „SAMSUNG” védjegy pedig széles körben ismert, nemzetközileg is
bejegyzett, a védjegy megkülönböztetõ képessége vitathatatlan. Megjegyzi a TT,
hogy a SAMSUNG kifejezés internetes keresése is több ezer hivatkozást
tartalmaz, amelyek a „SAMSUNG” márkára, és az alatta forgalmazott termékekre
utalnak.

 

A
TT mint közismert tény utal arra is, hogy a „Harman” kifejezés a nemzetközileg
jól ismert Harman International
Industries Inc cégneve, amelynek Magyarországon is mûködnek cégei, és a kifejezés
része nemzetközi védjegyeknek is (pl. Harman Audio, Harman Kardon). Bár a
Harman International Industries nem szólalt fel a tárgyi ügyben, a TT állandó
gyakorlata szerint a közismert védjegyek, cégnevek védelme, a jogsértések
megelõzése érdekében, már Nyilvántartó is jogosult fellépni, és ez okból ezen
gyaníthatóan jogellenes helyzeteket, eljárása során a TT is értékeli.

 

A Védjegyek és a földrajzi
árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. §-szerint

(1)             
A védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak
kizárólagos joga van a védjegy használatára.

(2)             
A kizárólagos használati jog alapján a
védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági
tevékenység körében használ

a)               
a
védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal
kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplõkkel;

b)               
olyan megjelölést, amelyet a
fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy
azonossága
vagy
hasonlósága,
valamint az érintett áruk
, illetve szolgáltatások azonossága vagy
hasonlósága
miatt;
vagy

c)                
a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló
megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplõkkel
nem
azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal
kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a
megjelölés használata
sértené vagy tisztességtelenül
kihasználná
a védjegy
megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét.

 

A Vt. 27. § (1) bekezdése szerint védjegybitorlást
követ el, aki a 12. §-ban foglalt rendelkezések megsértésével a védjegyet
jogosulatlanul használja.

 

A
TT álláspontja szerint a Panaszolt domain igénylése, amely tartalmazza a
Samsung és Harman cégek nevét illetve a jogosultsági körükbe tartozó védjegyek
szövegét, anélkül, hogy e nevek és védjegyek használatára vonatkozó engedélyt
megszerezte volna, gyaníthatóan jogellenes.

 

Valószínûsíthetõ
továbbá, hogy a cégnevek és védjegyek használatára jogot nem szerzett Panaszolt
tisztességtelenül használná ki a hivatkozott SAMSUNG és HARMAN kifejezéseket
tartalmazó védjegyek közismertségét.

 

Téves
a Panaszolt azon érvelése is, hogy a domain használatával csak potenciális
vásárlói körét kívánja tájékoztatni. A védjegy és a domain összeütközése esetén
ugyanis nem a termékeket, hanem a védjegy lajstrom szerinti képét és a kifogásolt
domain nevet kell összevetni. Maga a Panaszos sem kifogásolta, hogy a
Panaszolt, a Samsung termékekkel kapcsolatban e nevet, védjegyet használja, a
panasz a domain névvel illetve az ezen a domain név alatt mûködtetni kívánt
honlappal kapcsolatos.

 

Forgalmazóként
tehát a Panaszolt – az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása
mellett – használhatja a védjegyet, az általa értékesített áruk vonatkozásában,
a fogyasztók megfelelõ tájékoztatása érdekében, ezt azonban csak úgy végezheti,
hogy a SAMSUNG védjegyet különleges gazdasági, kereskedelmi kapcsolat
sejtetésével illetve a védjeggyel összetéveszthetõ domain használatával ne
sértse. A szükséges mértéket meghaladó védjegyhasználat, illetve a jelen ügyben
a védjegyszerû használatnak minõsülõ domain név használat, a TT véleménye
szerint, túllép Vt. 15. §-ban elõírt üzleti tisztesség követelményein.

 

A
domain összetéveszthetõsége tekintetében a TT mindig törekszik az átfogó
mérlegelésre, a vizuális, hangzásbeli és fogalmi azonosság, összetett kifejezések
tekintetében a domináns elemek vizsgálatára. Jelen esettben az igényelt domain
két nemzetközileg ismert cég és márka nevének egyesítése, amelyek – a TT
véleménye szerint – ebben az összekapcsolt formában is megõrzik egyedi és
megkülönböztetõ képességüket, és külön-külön illetve együttesen is alkalmasak
arra, hogy azt a téves képzetet keltse az internetes közönségben, hogy a tárgyi
domain név alatti honlap mûködtetõje a Panaszos cég vagy ahhoz valamilyen
hivatalos módon kapcsolódó gazdasági partnere.

 

A
megállapított összetéveszthetõség, a TT véleménye szerint piaczavaró hatású is
lehet, hiszen a SAMSUNG védjegyet tartalmazó és így összetéveszthetõ domain
nevet a Panaszolt elismerten, a védjegy árujegyzékében szereplõ – feltehetõen
elsõsorban a 9. osztályba tartozó termékek körébe sorolható – termékek
forgalmazásához, saját gazdasági tevékenységéhez igényelte.

 

A
kifejtettekre figyelemmel, a harmansamsung.hu domain név részére
nem delegálható.

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt)
teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2017. június 12.

 

A Tanácsadó
Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.