Eseti állásfoglalások

A harleytours.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai
Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete
 

A Tanácsadó
Testület 07/2016. (V. 19.) sz. Állásfoglalása

A harleytours.hu
domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(990/2016. sz.
ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a
fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a
SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’
szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A harleytours.hu domain Rastislav
Jozefek – laserLIVE
számára nem delegálható.

Indokolás:

 

A harleytours.hu domain nevet Rastislav
Jozefek – laserLIVE
(Panaszolt)
igényelte.

 

Az igénylés ellen – jogi
képviselõi útján – H-D U.S.A., LLC (Milwaukee 3700 West Juneau Avenue WI 53208
– US) Panaszos nyújtott be kifogást és egyben kérte a domain részére történõ
delegálását.

 

Kifogásában elõadta, hogy a
Harley-Davidson (röviden: H-D U.S.A.) a világ egyik legismertebb motorkerékpár
gyártója. A Harley-Davidson motorkerékpárok egyedi kialakításuknak és nagy
teljesítményû motorjaiknak köszönhetõen mára már a világ valamennyi országában
népszerûségnek örvendenek. A Panaszos elõadta továbbá, hogy a „HARLEY”
kifejezésnek a magyar nyelvben jelentése nincs, amelybõl egyértelmûen
következik, hogy a domain név – önálló jelentés hiánya miatt – a H-D U.S.A.,
LLC világszínvonalú és közismert termékeire utal.

 

H-D U.S.A., LLC 2001. március 21.
napján nyújtott be védjegybejelentést a „HARLEY’ megjelölésre az 12., 25.
és 35. osztályok vonatkozásában, amely megjelölést a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala 2002. október 28. napján lajstromozott 170874 számon, ami alapján
Magyarországon a cégnek kizárólagos joga van a „HARLEY’ szó használatára.

 

A társaság továbbá kizárólagos
jogosultja a 000083691 lajstromszámú „HARLEY’ európai uniós szóvédjegynek
a 18., 41., és 42. osztályok vonatkozásában, amely megjelölést az EUIPO
(korábbam OHIM) 1996. április 1. napján lajstromozott, és amely megjelölés
2004. május 1. napja óta (hazánk Európai Uniós csatlakozását követõen)
Magyarországon is érvényes.

A jogosult a vonatkozó a
védjegylajstrom-kivonatokat panaszához csatolta és elõadta még, hogy a Panaszos
kiterjedt védjegycsaláddal oltalmazza a „HARLEY’ megjelölésének használatát,
ezáltal számos „HARLEY’ megjelölést tartalmazó védjeggyel rendelkezik,
amelyeket panaszához csatolt táblázatban gyûjtött össze.

 

A Panaszos véleménye
szerint a domain igénylés teljesítése esetén a fenti
védjegyekhez fûzõdõ kizárólagos panaszosi jogok sérülnének, a Panaszolt pedig
védjegybitorlást valósítana meg, mivel részére a fent megjelölt védjegyek
használatára engedélyt a jogosult nem adott.

 

A Panaszos
álláspontja szerint a domain igény teljesítése a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
elõírásaiba is ütközik, a Panaszolt a domain név használatával és az ehhez
kapcsolódó esetleges további magatartásaival nemcsak a Tpvt. 2. §-ban foglalt
általános tilalmat sértené, de 6. §-ában tilalmazott jellegbitorlást is
megvalósítaná, hiszen a Harley-Davidson cégnév és védjegyek világszerte elért
közismertségét jogtalanul és rosszhiszemûen használná ki.

 

A Panaszos szerint a domain
delegálásával megvalósulna a fogyasztók megtévesztése, mivel a „HARLEY’
kifejezésnek a magyar nyelvben semmilyen jelentése nincs így az igényelt domain
név egyértelmûen arra enged következtetni, hogy a Harley-Davidson
világszínvonalú és közismert termékei találhatók az igényelt domain nevek
alatt.

 

A Panaszos hivatkozott továbbá
arra, hogy a Tanácsadó Testület 7/2000. (V.31.) sz. elvi állásfoglalása
szerint, „ha a más védjegyével ütközõ domain igénylése a körülmények alapján
nyilvánvalóan párosul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára
irányuló szándékkal a regisztrátornak a Domainregisztrációs Szabályzat 5.6
pontja értelmében a delegálást meg kell tagadnia, az igénylõnek pedig másik
nevet kell választania domainje azonosítására’

 

A Panaszolt Rastislav Jozefek –
laserLIVE
a panasszal
kapcsolatos álláspontját nem fejtette ki.

 

A Tanácsadó Testület (TT)
már korábban is kifejtette, hogy nem állítható fel olyan szabály, hogy egy
védjegyoltalom alá esõ kifejezés bármely tagja szabadon lenne más utótagokkal vagy
bõvítményekkel használható, a használat jogszerûségét, megengedhetõségét mindig
a konkrét ügyben, egyedileg lehet és kell elbírálni.

 

A jelen ügyben igényelt domain
név teljes egészében magában foglalja a H-D U.S.A., LLC „HARLEY’ védjegyét.,
amely szóhoz a „tours’ toldat kapcsolódik.

 

A TT – egyetértve a Panaszos
érvelésével – megállapítja, hogy a domain név hangsúlyos és megkülönböztetõ
képességgel rendelkezõ eleme a „HARLEY’ megjelölés, hiszen a „tours’,
szó nem rendelkezik megkülönböztetõ képességgel, az kizárólag a hangsúlyos
„HARLEY’ megjelöléshez kapcsolódó kereskedelmi tevékenységre utal.

 

A domain igénylésekkel és vitákkal
összefüggõ nemzetközi gyakorlat szerint a pusztán termékfajtára, jellegre vagy
más hasonló kiegészítõ információra utaló utótag csekély, de inkább semmiféle
megkülönböztetõ szerepet nem tölt be az összetéveszthetõség vizsgálata során
[lásd pl. a WIPO döntését a <lufthansaairlines.com> domain névvel
kapcsolatban (D2009-0003 számú ügy)].

 

Figyelembe véve, hogy a szóban
forgó esetben a domain név csak a védjegyoltalmat szerzett megjelölést egészíti
ki az általánosan használt „tours” kifejezéssel, amely a TT gyakorlata szerint
sem rendelkezik megkülönböztetõ képességgel, továbbá jelentésével arra
utal(hat), hogy a domain alatt megjelenõ tartalmak valamilyen módon
összefügghetnek a védjegy jogosultjának üzleti tevékenységével, a TT az
összetéveszthetõséget megállapíthatónak tartja.

 

Fentiekre tekintettel illetve a „HARLEY
védjegy és márka ismertségére is, a TT álláspontja szerint a domain igénylés
gyaníthatóan jogellenes is, így az a Tpvt., Panaszos által hivatkozott
rendelkezéseibe, illetve, a DRSZ 2.2.2. pontjába is ütközik, ezért a harleytours.hu
domain név Rastislav Jozefek – laserLIVE részére nem
regisztrálható.

 

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag
sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt)
teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2016. május 19.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.