Eseti állásfoglalások

A gyism.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (613/2002. sz. ügy)

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 07/2002.
(IX. 19.) Állásfoglalása

A gyism.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (613/2002. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 613/2000 számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat
(SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2002. szeptember 19-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti
szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül
elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A gyism.hu domain nem delegálható számára. A domain a
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium számára delegálandó.

Indokolás:

A 613/2002. sz. ügyben az InterWare Rt. mint az igénylést vitató Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium
regisztrátora a (regisztrátor: DENINET Bt.) által a
gyism.hu domain vonatkozásában benyújtott igényt utalta a Tanácsadó Testület elé. A TT Titkársága révén 2002.
július 16-án kiküldött levelében felkérte Igénylõ regisztrátorát, a DENINET Bt-t, hogy küldje meg az igénylõlapot
valamint az igényléshez kapcsolódó dokumentumokat a titkárság címére, tájékoztassa az Igénylõt a TT elé utalásról,
s amennyiben a Regisztrátor vagy az Igénylõ véleményezni kívánja az ügyet, ill. rendelkezik a véleményét
alátámasztó dokumentumokkal, küldje meg azokat is. Az Igénylõ a megadott határidon belül közölte álláspontját és
kapcsolódó dokumentumokat is csatolt.

A által a gyism.hu domain vonatkozásában benyújtott
prioritás nélküli igénylés 2002. június 24-én került nyilvántartásba. A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium
2002. prioritás nélküli igénylése a nyilvántartásba 2002. július 9-én került.

A Minisztériumnak az ISZT TT-hez intézett levele a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002.
évi XI. tv. 1. §-át idézi, amely szerint a Magyar Köztársaság minisztériumai között a Gyermek-, Ifjúsági és
Sportminisztérium is szerepel. az ISZT TT-hez intézett
levelében azt az álláspontját ismertette, amely szerint a GYISM megnevezés nem széles körben ismert (sok helyen a
jogelõd ISM rövidítése látható és ez él a köztudatban is), a 2002. évi XI. tv. elfogadásától több mint egy hónap
állt a GYISM rendelkezésére a regisztrációra (amely az összes többi minisztérium számára elegendõ volt),
a minisztérium a jelenlegi technikai keretek mellett más domaint is használhatna, a levél mellékletében nevezett
polgári jogi társaság tevékenysége, alapítása és mûködtetése nem ütközik semmilyen jogszabályba, a polgári jogi
társaság nevének megállapítása, illetve a domain kiválasztása is sokkal korábban történt, mint a minisztérium
névváltozása.
elõadja továbbá, hogy a nevezett polgári jogi társaság
céljai az össztársadalmi értékrenddel és célkitûzésekkel állnak párhuzamban. A minisztérium álláspontja szerint semmilyen olyan okirattal nem
rendelkezik, amely a nyilvánosság által is hozzáférhetõen bármely rendelkezést tartalmazna a rövid vagy rövidített
név használatát illetõen; a csatolt dokumentumokból megállapítható, hogy a részvételével mûködõ Gyermek és Ifjúsági Sportért Mozgalom
elnevezésu polgári jogi társaság 2001. decemberétõl kezdve folyamatosan kitûzött céljának megvalósítására
törekedett. számos, a Gyermek és Ifjúsági Sportért
Mozgalom alapításával és mûködésével kapcsolatos dokumentumot is mellékelt.

2002. augusztus 9-én küldött e-mail üzenetében azzal az
érveléssel egészítette ki beadványát, hogy a ‘GYISM’ rövidítést kizárólag maga a Gyermek- Ifjúsági, és
Sportminisztérium Minisztérium használja. 2002. szeptember 3-án további kiegészítésként telefaxon eljuttatta a Gyermek- Ifjúsági, és
Sportminisztérium Minisztérium website-jának (www.ism.hu) nyomtatott oldalát, annak alátámasztására, hogy a ‘nem
fûzõdik valós érdeke/szándéka a miniszteriumnak a GYISM név kizárólagos, internetes használatához.’

A TT elsõ lépésben azt vizsgálta, teljesíthetõ-e igénye.
A TT álláspontja szerint a GYISM megjelölés a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium megalakulása után röviddel
széles körben ismertté vált. E tekintetben irreleváns, hogy egyes esetekben a minisztérium korábbi elnevezése volt
használatban a 2001. évi XI. tv. hatálybalépése után is. Ezért a TT álláspontja szerint a domain nem választható a
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumon kívüli olyan igénylõ által, aki a domainnel megegyezõ, jogvédelemben
részesíthetõ megnevezés használatát igazolni nem tudja.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint az elbíráláskor nem értékelhetõ a részvételével mûködõ Gyermek és Ifjúsági Sportért Mozgalom
polgári jogi társaság elnevezése. A polgári jogi társaság olyan megállapodás, amely formátlan együttmûködés, és a
hatályos polgári jog szerint jogalanyisága, jogképessége nincs. Ebbol következõen a polgári jogi társaság a
gazdasági társaságok cégnevéhez hasonló, jogi védelemben részesülõ névvel nem rendelkezhet. Egyes álláspontok
szerint1 a szerzõdõ felek társaságuknak adhatnak nevet, ám ez a név csak belsõ
használatra szolgálhat, és jogvédelmet nem élvez.

A Tanácsadó Testület álláspontja a fentiekre tekintettel az, hogy igénylése a tárgyi domain vonatkozásában gyaníthatóan
megtévesztõ használatot eredményezne, és így a domain általa a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 3.2.
c) pontja alapján nem választható.

A Tanácsadó Testület nem találta relevánsnak azt a tényt, hogy jelenleg a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium
honlapja a http://www.ism.hu címen érhetõ el, hiszen az a korábbi elnevezés
rövidítéseként került delegálásra. Az új, jogszabályon alapuló elnevezés rövidítését a minisztérium éppen a jelen
panasz benyújtását megelõzõen igényelte.
Második lépésben a Tanácsadó Testület a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium igénylését vizsgálta, amely
álláspontja szerint kizáró ok híján teljesíthetõ.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2002. szeptember 19.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.


1
Lásd a Polgári Törvénykönyv Magyarázata, KJK, 2001., 1887. o.