Eseti állásfoglalások

A grandtokaj.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 18/2015. (XI. 18.) sz. Állásfoglalása

 

A grandtokaj.hu regisztrációjával kapcsolatosan
bejelentett panasz

(982/2015 sz. ügy)

 

tárgyában

 

 

A Tanácsadó
Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület
megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben
megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes
‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta
a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A
grandtokaj.hu domain delegálható a Tokaj Kereskedõház Zrt. részére.

 

 

Indokolás

 

A grandtokaj.hu domain nevet a
Tokaj Kereskedõház Zrt. (3934 Tolcsva, Petõfi Sándor u. 36-41., a továbbiakban:
Panaszolt) igényelte 2015. november 6-án. Az igénylés ellen a Trinety Média
Kft. (1021 Budapest, Széphalom u. 18. 2. emelet 14., a továbbiakban: Panaszos)
élt kifogással képviselõje útján, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

 

Panaszos kifogásában
elõadta, hogy õ a „tokajgrand” domain jogosultja, és megrendezõje a „Tokaj
Grand” rendezvénynek. Szerinte a tárgybani „grandtokaj” domain név a
„tokajgrand-dal” összetéveszthetõ és ezáltal megtévesztõ, kérte a delegálás
megtagadását. A domain név saját részére történõ delegálását nem kérte, és
hivatkozott arra is, hogy részletes indokolását késõbb csatolja, amely nem
történt meg.

 

Panaszolt részletes érdemi nyilatkozatot terjesztett elõ. Elõadta, hogy
álláspontja szerint az igénylése jogszerû, mert sem a „grandtokaj” sem a
„tokajgrand” név nem áll védelem alatt, ugyanakkor a „grand selection tokaji”
kifejezés védjegyoltalom alatt áll, az oltalom jogosultja a Tokaj Kereskedõház
Zrt. Állítását bizonyította is. Megjegyezte, hogy a „tokaj” kifejezés
használatára is jogosult. A Panaszolt álláspontja szerint „a domain alkalmatlan
arra, hogy… sértse a panaszos személyiségi jogát”.

 

A Tanácsadó Testület
eljárása során elsõként azt vizsgálta, hogy a panaszos által elõadott domain
név megalapozza-e a panaszos számára a név „védettségét”. E tekintetben a
TT-nek kialakult gyakorlata van arra vonatkozóan, hogy egy név, illetõleg egy
oltalom alatt nem álló árujelzõ (kereskedelmi név) is nyújthat védettséget,
abban az esetben, ha ez összeforrt a használójával, és a más által történõ
használata versenyhátrányt okozna, vagy megtévesztõ lenne.

 

E tekintetben megállapította,
hogy a „Tokaj Grand” rendezvény valóban létezik, a panaszos által elõadott
módon, a logó-ja a „tokaj grand”, és a rendezvényre vonatkozó információk a
tokajgrand.hu domain név alatt érhetõk el.

 

A Panaszolt által elõadottak is
megfelelnek a valóságnak, a „Grand Tokaj Selection” védjegyoltalom alatt áll.

 

A Tanácsadó
Testület megállapította, hogy a „tokajgrand” kifejezés nem áll jogi oltalom
alatt, önmagában a logó és a domain név nem jelenti azt, hogy a panaszos
kizárólagosságot szerezhet bármilyen kifejezésre, domain névre, amiben a
„grand” vagy a „tokaj” kifejezés szerepelne. A „tokaj grand” kifejezés nem
nyelvi lelemény eredményeképp jött létre, nem áll szerzõi jogi oltalom alatt. A
Panaszos semmilyen olyan körülményt nem mutatott be, amely arra utalna, hogy a
felhasználók a tokaj és a grand szavak alapján kizárólag a panaszosra
asszociálnának, vagy azonosítanák a panaszost ezen kifejezések bármilyen
összetételével. Ezzel szemben a Panaszolt igazolta azt, hogy jogosan használja
a „Tokaj” és a „Tokaj Grand Selection” kifejezéseket, ezért a „grandtokaj”
általa történõ használata nem valószínûsít megtévesztést, hiszen a tevékenysége
kapcsolódik mindkét kifejezéshez.

 

Mivel a „grand
tokaj” versenyjogi védettségét nem lehetett megállapítani, az összetéveszthetõség
vizsgálata már szükségtelen volt. Az olyan esetekben ugyanis, amikor az
igényelt domain név esetében jogi védelem nem valószínûsíthetõ, a sorrendiség
dönt a delegálhatóság kérdésében („first comes first served”-elv). Az igénylés
ennek megfelelõen teljesíthetõ.

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2015.
11. 18.

 

 

A Tanácsadó
Testület nevében:

 

  

 

………………………………………………


dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár
Sk.