Eseti állásfoglalások

A gotz.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 37/2001.
(VI.6.) Állásfoglalása

A gotz.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett
panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt az
alábbi ügyszámon bejelentett panaszokat a
Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2001. június 6-i
ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A gotz.hu domain az igénylõ
számára nem adható használatba.

Indokolás:

 

A 330. sz. ügyben a Regisztrátor
(Externet Kft.) a gotz.hu domain név
vonatkozásában benyújtott igényét
terjesztette állásfoglalás kérés
végett a Tanácsadó Testület elé.

Igénylõ regisztrációs
kérelmét 2000. 07. 26-i keltezéssel terjesztette
elõ, egyúttal nyilatkozott a Regisztrációs
Szabályzat ismeretérõl,
betartásáról.

Igénylõ 2000. 08. 14-i keltezéssel
levelet juttatott el Regisztrátorhoz, amelyben fenntartja
regisztrációs igényét. E levélben
igénylõ arról is nyilatkozik, hogy a domain-t olyan
honlappal kapcsolatosan kívánja alkalmazni, amely a
névre egyértelmûen jellemzõ kereskedelmi cégeket
mutatja be.

A ‘götz’ név a Götz Puppenfabrik
GmbH. javára a 28. áruosztályban WO 540.822
szám alatt lajstromozott védjegy, továbbá
ismert kereskedelmi név a babákkal és
kiegészítõikkel kapcsolatosan. Az igénylõ a
védjegyjogosulttól nem kért, illetve nem kapott a
név használatára vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozatot.

A védjegyekrõl szóló 1997.
évi XI. törvény szerint a védjegyoltalom az
érintett és hasonló áruk
vonatkozásában kiterjed nemcsak a közvetlenül
védett megjelölésre, hanem minden olyan
megjelölésre is, amely hasonlít rá (götz
– gotz).

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi
Állásfoglalás szerint ‘a Regisztrátor
kizárólag abban az esetben köteles a
prioritással nem rendelkezõ igénylõ számára
a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegybõl
a szabályzatnak megfelelõen képezhetõ domainnév
delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az
sérti az MSZH által lajstromozott védjegy
jogosultjának a jogait, ha a domain
igényléséhez a körülmények
alapján nyilvánvalóan társul a domain
gazdasági tevékenység körében
való használatára irányuló
szándék’. Ugyanakkor, mivel a Regisztrátort
szerzõdéskötési kötelezettség nem
terheli, a jelen ügy során irányadó
Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja alapján
nem köteles, de jogosult megtagadni a választott domain
delegálását abban az esetben is, ha a domain
jelentéstartalma és/vagy használata
gyaníthatóan megtévesztõ helyzetet
eredményezne – ez jelenti a polgári jog által
megkívánt adott helyzetben elvárható
magatartást.

 

Az MSZH által lajstromozott védjegyek
igénylése során gyanítható, hogy az
igénylés helyzete jogellenes/megtévesztõ helyzetet
eredményez. Igénylõ nem nyújtott be olyan
bizonyítékot, amely e gyanút eloszlatta volna, sõt
azt 2000. 08. 14-i nyilatkozatával megerõsítette.

Mivel jelen esetben az igényelt domain
delegálása annak jelentéstartalmára
nézve gyaníthatóan jogellenes és
megtévesztõ lenne, ezért a TT álláspontja
szerint a delegálás az Igénylõ
részére nem történhet meg. A
delegálás megtagadásával és
más domain név választásának
ajánlásával Regisztrátor az esetleges
bitorlás súlyos következményeitõl is
védi az Igénylõt.

Jelen döntés a Testület 6/2000.
(V.24.) és 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi
Állásfoglalásán alapul.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. június 6.

A Tanácsadó Testület
nevében:

  

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.