Eseti állásfoglalások

A gobolos-balazs.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete
 

 

A Tanácsadó Testület 13/2015. (X. 8.) sz.
Állásfoglalása

 

A gobolos-balazs.hu regisztrációjával  kapcsolatosan
bejelentett panasz
(977/2015. sz. ügy)

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül
elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ
jelen eseti
Állásfoglalást.

 

A gobolos-balazs.hu domain név számára delegálható.

 

Indokolás

 

A
gobolos-balazs.hu domaint kérte saját részére
delegálni.
-val közösen nyilatkoztak arról, hogy a domain név az õ
vezetéknevük összevonásából keletkezik. Kijelentették, hogy a honlapon a
közelgõ esküvõjükrõl készülõ tartalmat kívánnak felhasználni, illetve, hogy a
házasságkötés után a Göbölös-Balázs vezetéknevet
kívánja
felvenni.

A
regisztrátor egyrészt alaposan meg kívánt gyõzõdni arról, hogy megfelelõen
igazolta-e névhasználati jogosultságát, másrészt kérdéses volt számára, hogy
milyen alapon ad hozzájáruló nyilatkozatot a
gobolos-balazs.hu domain igényléséhez.

A
regisztrátor megjegyzésében megalapozottan hivatkozott az ISZT TT 9/2000.
(VIII. 23.) Elvi Állásfoglalásában kifejtett szempontokra, melyet a Tanácsadó
Testület jelen ügyben is irányadónak tart. Az állásfoglalásban egyrészt
kifejtésre kerültek a névhez fûzõdõ jog sérelmének (a jogellenesség, mint
delegálás-megtagadási ok egy speciális alesetének) tényállási elemei, másrészt
a Tanácsadó Testület azt is leszögezte, hogy gyaníthatóan nem jogellenes
névválasztás esetén az általánosan alkalmazható elsõbbségi elv érvényesül.

vezetékneve, a „Balázs” ékezet nélküli formája
a domain egyik eleme, a
névhez fûzõdõ jog megalapozottsága ebben a vonatkozásban nem vitatható.

vezetéknevének elsõ tagja, a „Göbölös” ékezet
nélküli formája az elõbb
említettekhez hasonlóan önmagában szintén nem valósít meg jogellenességet. A
Göbölös vezetéknév jogos alapként szolgál arra, hogy a tárgybeli domain
igénylésével kapcsolatban a Domainregisztrációs
Szabályzatnak megfelelõ hozzájáruló nyilatkozatot tegyen.

Ezek
után a Tanácsadó Testületnek abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy
az így képzett domain, tekintettel arra, hogy második tagja egyben egy
keresztnév is, megvalósíthatja-e harmadik személyek névhez fûzõdõ jogának
sérelmét. A fent hivatkozott 9/2000 (VIII. 23.) sz. elvi állásfoglalás
kifejezetten rögzíti, hogy jogos igények közül – kivéve, ha felvett
mûvésznévrõl van szó – az elsõbbség elvének megfelelõen kell választani. A
gobolos-balazs.hu domain és közös domainigénylésének
tekinthetõ, jogellenesség hiányában a regisztráció megtagadásának akadálya
nincs.

Harmadik
személy Göbölös Balázsoknak a gobolosbalazs.hu domain szabadon rendelkezésre
áll, jelen kötõjeles verzió – különösen a személynevekbõl képzett domainek
tekintetében – egyértelmûen jelzi az attól a verziótól való markáns eltérést.
Göbölös Balázs felvett mûvésznévvel Magyarországon tevékenykedõ alkotóról a
Tanácsadó Testületnek nincs tudomása.

Alapvetõ
jogelv, hogy a jognyilatkozatokat tartalmuk és nem elnevezésük alapján kell
elbírálni. Ennek megfelelõen a által adott
meghatalmazás hozzájárulásként
értelmezhetõ, arra vonatkozóan, hogy a tárgybeli domaint közös nyilatkozatuk
alapján szerezze meg.

A
fentiek alapján a Tanácsadó Testület a rendelkezõ részben foglaltaknak
megfelelõen döntött.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2015. október 8.

 

A
Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.