Eseti állásfoglalások

A gas.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 12/2017. (VI. 28.)
sz. Állásfoglalása

 

A gas.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1028/2017. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A gas.hu domain név, a Marco
Polo Magyarország Kft. részére nem delegálható.

 

Indokolás:

 

A
gas.hu domain név delegálását Marco Polo Magyarország Kft. („Igénylõ”)
kérte, az igénylést a Nyilvántartó elutasította.

 

Az Igénylõ kifejtette, hogy a „gas” szó angolul gázt jelent, annak legszélesebb értelmében, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában ez a szó a köznyelvben a gázolaj megnevezése is, számos országban a benzinkutat „gas station” néven nevezik. Mindezek alapján nincs szó olyan névrõl, amelynek használata, bárki névkizárólagossághoz való jogát sértené vagy veszélyeztetné.
 
Álláspontja szerint nem zárja ki a domain regisztrálását az sem, hogy a „Gas” szó bejegyzett védjegy. Ennek oka részben az, hogy a szó – a fent írtak szerint – angol nyelven köznapi jelentéssel bír, nincs egyedi megkülönböztetõ szerepe. A védjegy emellett azért sem lehet elutasítási ok, mert arra csak a jogosult hivatkozhat, ezt a Tanácsadó Testület egyértelmûvé tette a joker.hu domain ügyében született, 01/2016. (I. 07.) sz. Állásfoglalásában: „A Tanácsadó Testület megállapította, hogy védjegyoltalomra csak annak jogosultja hivatkozhat, míg jelen esetben ez a feltétel nem áll meg, így védjegyjogi vonatkozásban a további vizsgálódást mellõzte.”

 

Mindezek alapján továbbra is kérte a név regisztrálását, illetve az ügy Tanácsadó Testület elé utalását.

 

A
Tanácsadó Testület (TT) nem elõször észleli, az 1/2016. (I. 07.) sz.
Állásfoglalása hivatkozott részének félreértelmezését. A TT már többször
kifejtette, hogy bár a Nyilvántartó, nyilvánvalóan nem jogosultja a domain
regisztrációs eljárásokban érintett védjegyeknek, de mint a regisztrációs
eljárás fontos szereplõje, a törvényesség biztosítása érdekében különleges helyzeténél
fogva jogosult, a valószínûsíthetõen jogellenes vagy a Domainregisztrációs
Szabályzatba (DRSZ) ütközõ igénylések elleni fellépésre és a regisztráció
megtagadására.

 

Idézi
itt a TT, a patekphilippe.hu domain igény kapcsán született 08/2017. (V. 29.) sz.
Állásfoglalása alábbi bekezdését:

 

„A
TT az Igénylõnek azzal a hivatkozásával kapcsolatban, hogy a TT korábbi
állásfoglalása szerint a „védjegyoltalomra csak annak jogosultja hivatkozhat”
visszautal a már idézett 09/2016. (V.30.) Állásfoglalásban foglaltakra,
miszerint a Nyilvántartó a domain nevek delegálása kapcsán speciális szerepet
lát el a DRSZ rendelkezési alapján, nem Ügyfél, és nem is harmadik fél, aki
meghatalmazás nélkül, más érdekében, mást illetõ védjegyjogok védelme érdekében
lép fel. Ha a Nyilvántartó eljárása során jogszabálysértést vagy ennek lehetõségét
észleli, és él a DRSZ-ben kapott speciális jogosítványaival (pl. megtagadja a
delegálásra vonatkozó igényeket)
,
az nem minõsíthetõ a jogosulatlan ügyfél tevékenységnek.”

 

A
Nyilvántartó szerepével kapcsolatos ez a nézet a TT állandó gyakorlatát képezi,
amely az idézettek szerint megjelent már az xfactor.hu domain
regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz tárgyában hozott 09/2016.
(V. 30.) sz. Állásfoglalás indoklásában is.

 

A hivatkozott
Állásfoglalásokban megfogalmazottakra ezért – a jelen állásfoglalásban való
újabb részletes kifejtés helyett – TT csupán az Igénylõ és az érdekeltek
figyelmét hívja fel.

 

Jelen ügyben a
Nyilvántartó észlelte, hogy a választott domain név
(gas.hu)
három
különbözõ cég
több közösségi védjegyét is érinti, illetve közismert ruházati márkája a
GROTTO
S.p.A.
olasz cégnek.
A Nyilvántartó Titkársága ezért
felkérte az Igénylõt névhasználati joga igazolására.

 

A
TT megállapítja, hogy a Nyilvántartó kérésére az Igénylõ érdemi választ – a
„gas” angol nyelvû kifejezés közszó jellegére történõ hivatkozáson túl – nem
adott, a GAS védjegy, márkanév használatára vonatkozó jogosultságát nem
igazolta, illetve mivel az Igénylõ társas vállalkozás, joggal feltételezhetõ,
hogy a domain nevet gazdasági tevékenysége körében kívánja használni.

 

A TT ezzel
kapcsolatban megállapítja, hogy a cégnyilvántartás
szerint az Igénylõ cég fõ tevékenységi köre „7311’08 Reklámügynöki tevékenység”.
A
GROTTO
S.p.A. cég, GAS védjegyei közül a
002867463, 008273691, 008273708 számúak hatálya kiterjed, a
Nice
osztályozás szerinti 35-ös csoportra, amely tartalmazza – többek
között – a hirdetés, reklám tevékenységet is.

 

Az
EU védjegyrendelet (207/2009/EK rendelet) 9. cikke szerint a közösségi
védjegyoltalom a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. A kizárólagos
jogok alapján a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül
gazdasági tevékenység körében használ a közösségi védjeggyel azonos megjelölést
olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a
közösségi védjegy árujegyzékében szereplõ árukkal, illetve szolgáltatásokkal,
vagy olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a közösségi védjeggyel összetéveszthetnek
a megjelölés és a közösségi védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint a
megjelölés és a közösségi védjegy árujegyzékében szereplõ áruk, illetve
szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; az összetéveszthetõség
magában foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati
képzettársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez.

 

Ugyanilyen
rendelkezéseket tartalmaz a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló
1997. évi XI. törvény is. A Vt. 27. § (1) bekezdése szerint védjegybitorlást
követ el, aki a Vt. 12. §-ban foglalt rendelkezések megsértésével a védjegyet
jogosulatlanul használja.

 

A hivatkozott
védjegyek oltalmi körének és az Igénylõ cég
fõtevékenységének azonosságára figyelemmel, a TT álláspontja szerint fennáll a
védjegybitorlás veszélye.

 

A
TT úgy véli, hogy felmerül annak is a gyanúja, hogy a védjegyek használatára
jogot nem szerzett Igénylõ, a védjegyek és a márkanév ismertségét
tisztességtelenül használná ki, megtévesztené a felhasználókat, ezzel sértené a
tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.
évi LVII. törvény (Tpvt) 2.§-ban meghatározott általános tilalmat is.

 

A
fentiek alapján a „gas.hu” domain név Igénylõ általi használata a TT
álláspontja szerint, a gyaníthatóan a Vt., az EU Védjegyrendelet, a Tpvt. rendelkezéseibe
ütközne és sértené a DRSZ 2.2.2. pontjába foglalt elõírásokat is.

 

Mindezek
alapján a TT álláspontja szerint a domain igénylés gyaníthatóan jogellenes, és
megtévesztõ, ezért a gas.hu domain név a Marco Polo Magyarország Kft. részére
nem regisztrálható.

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt)
teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2017. június 28.

 

A Tanácsadó
Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.