Eseti állásfoglalások

A fordgyor.hu és ford-gyor.hu domainnevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (601/2001. sz. ügy)

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 96/2001.
(X.03.) Állásfoglalása

A fordgyor.hu és ford-gyor.hu domainnevek
regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz
(601/2001. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
601/2001. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2001. október 3-i
ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ

jelen eseti Állásfoglalást.

A fordgyor.hu és ford-gyor.hu domainek nem
delegálhatók a Different Internet Services Informatikai
Kft. számára. A fordgyor.hu és a ford-gyor.hu
domainek a For-Top Kft. számára
delegálandók.

Indokolás:

 

A 601/2001. sz. ügyben a Wonderline Rt. mint az
igénylést vitató ForTop Kft. regisztrátora a
Different Internet Services Kft. (regisztrátor: DataLink Kft.)
által a fordgyor.hu és a ford-gyor.hu domainnév
vonatkozásában benyújtott igényt utalta a
Tanácsadó Testület elé. A TT
Titkársága révén 2001. augusztus
13-án kiküldött levelében felkérte
Igénylõ regisztrátorát, a DataLink Kft-t, hogy
küldje meg az igénylõlapot valamint az
igényléshez kapcsolódó dokumentumokat a
titkárság címére, tájékoztassa
az Igénylõt a TT elé utalásról, s amennyiben
a Regisztrátor vagy az Igénylõ véleményezni
kívánja az ügyet, ill. rendelkezik a
véleményét alátámasztó
dokumentumokkal, küldje meg azokat is. A Regisztrátor a
megadott határidõn belül írásban
közölte véleményét.

A Different Internet Services Kft. által a
fordgyor.hu és a ford-gyor.hu domain vonatkozásában
benyújtott prioritás nélküli
igénylések 2001. július 23-án kerültek
nyilvántartásba. A Wonderline Rt. 2001. augusztus
3-án kelt levelében kérte a domain ügyfele, a
For-Top Kft. számára történõ
‘megítélését’ – indokolása
szerint a For-Top Kft. a Ford hivatalos és
kizárólagos gyõri márkakereskedõje, s ezért
a Different Internet Services Kft. általi használat
megtévesztõ lenne. A DataLink Kft., a Different Kft.
regisztrátora a TT Titkárságának
felhívására küldött
válaszában úgy nyilatkozott, hogy ügyfele –
amely gyõri székhelyû – használt autó
kereskedelemmel is foglalkozik, s az interneten aktívan meg
kíván jelenni. A domainnévvel az általa is
árusított használt gépjármûvek
márkájára, valamint arra utal, hogy gyõri
telephelyû, székhelyû cégrõl van szó. Az
igénylõ regisztrátora szerint az igénylést
vitató cég nem jogosult kizárólagosan a
domain használatára, a domain ügyfele általi
használata nem lenne megtévesztõ, s az
igénylést vitatónak a domaindelegálás
liberalizációja óta eltelt idõben lehetõsége
lett volna ‘a domainnevek zökkenõmentes
delegálására’.

A TT rendelkezésére álló
cégnyilvántartási adatokból az derül
ki, hogy a Different Internet Services Kft. tevékenységi
körei között a gépjármû-kereskedelem nem
szerepel. A cégnyilvántartás adatai szerint a
For-Top Kft. fõtevékenysége a
gépjármû-kereskedelem (TEÁOR 50.10). A Ford Motor
Hungária Kft. által fenntartott http://www.ford.hu honlapon 2001.
szeptember 7-i állapot szerint a For-Top Kft. egyedüli gyõri
márkakereskedõként szerepel.

A FORD szóvédjegy a Ford Motor Company
mint jogosult számára az MSZH által lajstromozott
védjegy a nizzai osztályozás szerinti 6., 7., 8.,
9., 11., 12., 16., 17., 20., 21., 24. és 27.
áruosztályokkal kapcsolatos egyes áruk és
szolgáltatások tekintetében (lajstromszám:
116671), valamint a 36., 37. és 39. áruosztályok
körébe tartozó egyes áruk és
szolgáltatások tekintetében (lajstromszám:
153458). A TT álláspontja szerint a megjelölés
a védjegyek és földrajzi árujelzõk
oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv.
(Vt.) 12. § (2) bek. c) pontjának alkalmazásában
belföldön jó hírnevet élvezõ
védjegynek minõsül.

A Vt. 12. § (1) bekezdése szerint a
védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak
kizárólagos joga van a védjegy
használatára. A kizárólagos
használati jog alapján a védjegyjogosult
bárkivel szemben felléphet, aki engedélye
nélkül gazdasági tevékenység
körében használ a védjeggyel azonos
megjelölést olyan árukkal, illetve
szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a
védjegy árujegyzékében szereplõkkel;
olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a
védjeggyel összetéveszthetnek a
megjelölés és a védjegy azonossága vagy
hasonlósága, valamint az érintett áruk,
illetve szolgáltatások azonossága vagy
hasonlósága miatt; vagy a védjeggyel azonos vagy
ahhoz hasonló megjelölést a védjegy
árujegyzékében szereplõkkel nem azonos vagy azokhoz
nem hasonló árukkal, illetve
szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a
védjegy belföldön jóhírnevet
élvez, és a megjelölés használata
sértené vagy tisztességtelenül
kihasználná a védjegy
megkülönböztetõ képességét vagy
jóhírnevét (Vt. 12. § (2) bek.). A
törvény nem határozza meg kimerítõen a
védjegyhasználat módjait, azokra csupán
példálódzó felsorolást ad (Vt. 12. §
(3) bek.). A TT 7/2000. (V. 31.) számú Elvi
Állásfoglalásában tárgyalta azt a
kérdést, hogy mennyiben valósulhat meg
védjegyhasználat az Interneten folytatott
tevékenységgel, s a használati
módokról – szintén nem taxatív –
felsorolást is adott: ‘[…] a más
védjegyével azonos vagy összetéveszthetõ
domainnévnek a védjegyjogosult engedélye
nélkül történõ üzleti célú
használata a Vt. alapján tilos, azaz
védjegybitorlást (Vt. 27. §) valósít meg.
Különösen így van, ha a megjelölést az
elektronikus kereskedelemhez kapcsolódó üzleti
levelezésben vagy az interneten megvalósuló
reklámozásban használják a
védjegyjogosult engedélye nélkül.
Hasonlóképpen védjegybitorlásnak
minõsülhet, ha a versenytárs fogyasztóit az õ
védjegyét tartalmazó domainnév jogosulatlan
használatával kívánják
‘átcsábítani’. Nemkülönben
védjegybitorlásnak számít, ha a
jóhírnév védjegy
megkülönböztetõ képességét vagy
jóhírnevét olyan módon
kívánják tisztességtelenül
kihasználni a gazdasági tevékenység
körében, hogy a védjeggyel egyezõ vagy azzal
összetéveszthetõ domainnév
használatának megszüntetését, a
domainnévrõl való lemondást vagy annak
átruházását a védjegyjogosult vagy
más által fizetendõ ellenértéktõl teszik
függõvé’.

 

A TT rendelkezésére
álló adatok alapján
valószínûsíthetõ, hogy a Different Internet
Services Kft. igénylõ gazdasági tevékenység
körében kívánja használni a domaint.
Mivel belföldön jóhírnevet élvezõ
védjegyrõl van szó, e használat ellen a
védjegyjogosult a Vt. 12. § (2) bek. c) pontja alapján
akkor is felléphet, ha a védjeggyel azonos vagy ahhoz
hasonló megjelölést a védjegy
árujegyzékében szereplõkkel nem azonos ill. azokhoz
nem hasonló árukkal, szolgáltatásokkal
kapcsolatban használják, ha a megjelölés
használata sértené vagy
tisztességtelenül kihasználná a védjegy
megkülönböztetõ képességét vagy
jóhírnevét; adott esetben azonban a
rendelkezésre álló információk
szerint a 11671. lajstomszámú védjegy
árujegyzékében szereplõkkel azonos áruk –
gépkocsik – kapcsán történne a védjegy
használata. A TT vizsgálta a Vt.-nek a
védjegyoltalom korlátairól szóló
rendelkezéseit is, és úgy találta, hogy a
szóban forgó esetben nem alkalmazható a Vt. 15. §
b) vagy c) pontja, mivel a használat nem az ‘üzleti
tisztesség követelményeivel összhangban
történne’ – a fordgyor.hu és ford-gyor.hu domain
használata ugyanis nem használtautó-kereskedelemre
utal, hanem a jóhírnevet élvezõ védjegy
és a földrajzi név
összekapcsolásával azt a benyomást kelti, hogy
a védjegyjogosult által ún.
márkakereskedõkön keresztül kínált
szolgáltatások, áruk érhetõk el az adott
címen. A szóban forgó esetben a védjegy
jogszerû használatához a védjegyjogosult
hozzájárulására van szükség.
Ebbõl az okból a TT álláspontja szerint a
fordgyor.hu ill. ford-gyor.hu domain használata a Different
Internet Services Informatikai Kft. részérõl a
hatályos Domainregisztrációs Üzletpolitikai
Irányelvek 3.2. a) pontja alapján
használatára nézve gyaníthatóan
jogellenes ill. c) pontja alapján megtévesztõ lenne,
így az igénylõ által a domainnév nem
választható.

Mivel az idõrendben elsõként benyújtott
igény nem teljesíthetõ, a Testület a For-Top Kft.
másodikként benyújtott igényét
vizsgálta. A Testület rendelkezésére
álló adatok szerint valószínûsíthetõ,
hogy a For-Top Kft. a Ford hivatalos gyõri márkakereskedõje,
ezért a számára történõ
delegálás a Testület szerint
gyaníthatóan nem jogellenes ill. megtévesztõ,
ezért nem ütközik a Domainregisztrációs
Üzletpolitikai Irányelvek rendelkezéseibe. A domainek
a For-Top Kft. számára delegálandók. A TT
felhívja a For-Top Kft. figyelmét, hogy a
védjegyjogosulttal való kapcsolatának
megszûnése esetén a további használat
jogellenes lehet, s ilyen esetben a Domainregisztrációs
Üzletpolitikai Irányelvek 5.1. e) pontja alapján a
domainek felfüggesztésére vagy
visszavonására kerülhet sor.

Jelen döntés a 6/2000. (V.24.) és a 7/2000. (V.
31.) sz. Elvi Állásfoglaláson alapul.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. október 3.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.