Eseti állásfoglalások

A fonterra.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

A Tanácsadó Testület 04/2017. (V.10.) sz.
Állásfoglalása

 

A fonterra.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1019/2017. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

A fonterra.hu domain név
az igénylõ
részére nem delegálható.

 

Indokolás:

 

A
fonterra.hu domain név delegálását magánszemély
(„Panaszolt”)
kérte, amely ellen, jogi képviselõi útján a VIEGA HOLDING GMBH & CO. KG („Panaszos”)
nyújtott be határidõben kifogást és eseti állásfoglalás iránti kérelmet.

 

Panaszos
jelezte, hogy 005961149 lajstromszám alatt jogosultja a FONTERRA európai uniós védjegynek
a 6., 11., 17., és 19 áruosztályok vonatkozásában, továbbá számos, a FONTERRA
megjelölést tartalmazó európai uniós védjegynek, többek között a 011512191
lajstromszámú FONTERRA BASE ROLL, a 011512332 lajstromszámú FONTERRA BASE FLAT
és a 013539507 lajstromszámú FONTERRA SMART CONTROL védjegyeknek. Elõadta, hogy
a védjegyek alapján Magyarországon is kizárólagos joga van a FONTERRA szó
használatára.

 

Kifejtette,
hogy a Panaszolt igénylésének teljesítése esetén a védjegyekhez fûzõdõ
kizárólagos jogai sérülnének, a Panaszolt pedig védjegybitorlást követne el,
tekintettel arra, hogy a Panaszolt számára engedélyt nem adott a védjegy
használatára és a Panaszolt gazdasági tevékenysége körében használná a domaint.
Elõadta továbbá, hogy a domain név Panaszolt általi használata megtévesztõ is lenne,
mert arra engedne következtetni, hogy Panaszos termékei és azok leírása
található az igényelt domain név alatt.

 

Panaszos
kifejtette továbbá, hogy az igénylés teljesítése a tisztességtelen piaci
magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVI. törvény 2. és
6. § -aiba is ütközne, jellegbitorlást is megvalósítva. Álláspontja szerint Panaszolt
a választott domain névvel Panaszos ismertségét kihasználva törekszik
tisztességtelen elõnyre szert tenni és az igénylés megadásával meg is
tévesztené a fogyasztókat a tekintetben, hogy Panaszos termékei és
szolgáltatásai találhatók a domain név alatt. Ezt támasztja alá szerinte az is,
hogy a FONTERRA kifejezésnek a magyar nyelvben semmilyen jelentése nincs.

 

Hivatkozott
a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1. pontjára, idézve a Panaszolt domain név
választása elõtti cégjegyzék és védjegy adatbázis megvizsgálására vonatkozó
kötelezettségeit a jogsérelem elkerülése érdekében, illetve a
Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjára a választott domain név
megtévesztõ és jogellenes voltát hangsúlyozva.

 

Hivatkozott
továbbá a Tanácsadó Testület 7/2000 (V.31.) és 8/2000 (VIII.9.) elvi
állásfoglalásaira, amelyek alapján véleménye szerint a Tanácsadó Testületnek a
delegálást meg kell tagadnia, illetve a Panaszolttól elvárható a jóhiszemû és
tisztességes eljárás a domain igénylés alatt, hogy igénylése más jogait ne
sértse.

 

Kérte
a Panaszolt számára történõ delegálás megtiltását, továbbá a domain név
Panaszos részére történõ delegálását is a Domainregisztrációs Szabályzat 9.7
pontja alapján.

 

Beadványához
csatolta a kérdéses domain whois rekorját, a kifogás tárgyában eljárók meghatalmazásait,
illetve az EUIPO 2017.04.18. napján lehívott védjegyinformációs adatlapját, a FONTERRA
szóvédjegyre vonatkozóan.

 

Panaszolt igénylését
fenntartva elõadta, hogy azért szeretne igényt tartani a fonterra.hu domainre,
hogy a tulajdonában lévõ FONTERRA s.r.o. társaság honlapjának elérését segítse,
továbbá vállalkozásoknak szóló pályázati anyagában is feltüntette a domaint.
Panaszolt válaszának alátámasztására két szlovák nyelvû iratot csatolt, állítása
szerint a FONTERRA s.r.o. cégjegyzék adatait.

 

Tanácsadó
Testület (TT)
a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt kizáró okok
meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain, amely
jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes;
megbotránkozást vagy félelmet keltõ; vagy megtévesztõ. A TT szerint a
regisztrálni kívánt domain név esetében annak megbotránkoztató vagy félelmet
keltõ mivolta nem merülhet fel és Panaszos sem hivatkozott ezen indokra, ezért
az ezzel kapcsolatos további vizsgálatot mellõzte.

 

A
TT ellenõrizte a hivatkozott védjegyek státusát az EUIPO nyilvános
adatbázisában és megállapította, hogy a Panaszos valóban jogosultja a fent
hivatkozott európai uniós FONTERRA védjegyeknek.

 

A
TT egyetért továbbá a Panaszossal abban, hogy a FONTERRA szó jelentése a magyar
nyelvhasználatban nem ismert.

A
TT az EU védjegyrendelet (207/2009/EK rendelet) szabályaira hivatkozik jelen
esetben, mivel a Panaszos védjegyei európai uniós védjegyek. A 207/2009/EK
rendelet 9. cikke szerint a közösségi védjegyoltalom a jogosult számára
kizárólagos jogokat biztosít. A kizárólagos jogok alapján a jogosult bárkivel szemben
felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a
közösségi védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve
szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a közösségi védjegy
árujegyzékében szereplõ árukkal, illetve szolgáltatásokkal, vagy olyan
megjelölést, amelyet a fogyasztók a közösségi védjeggyel összetéveszthetnek a
megjelölés és a közösségi védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint a
megjelölés és a közösségi védjegy árujegyzékében szereplõ áruk, illetve
szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; az összetéveszthetõség
magában foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati
képzettársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez.

 

Az
igényelni kívánt domain név az országmegjelölésen kívül a Panaszos európai
uniós szóvédjegyével egyezõ karaktersorozat.

 

A
TT a továbbiakban azt vizsgálta, hogy a Panaszolt gazdasági tevékenysége
körében használja-e az igényelt domain nevet, illetve Panaszos védjegyeinek
áruosztályába tartozó árukkal kapcsolatban. A Panaszolt által csatolt iratok
szlovák nyelvûek. Az egyik irat feltehetõleg a szlovák cégregiszter FONTERRA
s.r.o. társaságra vonatkozó kivonatának elsõ oldala, a másik irat is a társaság
adatait tartalmazza. Panaszolt a csatolt iratok magyar fordítását nem
mellékelte, így a TT döntéséhez nem tudta a csatolt iratokat figyelembe venni.
A Panaszolt állítása szerint a tulajdonában álló FONTERRA s.r.o társaság
honlapjának elérését segítené a választott domain név. A TT vizsgálata szerint
az Európai Igazságügyi Portálról elérhetõ Szlovák Köztársaság Igazságügyi
Minisztériuma által üzemeltetett Cégnyilvántartás adatai szerint a FONTERRA,
s.r.o társaság 2016.11.24. napján regisztrált cég, amelynek tagja a Panaszolt.
A cég tevékenységi körei szlovák nyelven érhetõk el az említett
cégadatbázisban, Panaszolt sem ismertette a cég tevékenységét, vagy csatolt
arra vonatkozóan iratokat. Így a TT-nek nem állt rendelkezésére tételes anyag
ahhoz, hogy eldöntse, a cég tevékenysége, amihez az igényelt domain név is
kapcsolódna Panaszolt állítása szerint, a Panaszos védjegyoltalmaival
érintett-e. Panaszolt nem vitatta, hogy Panaszos védjegyeinek árujegyzékébe
tartozó árukkal kapcsolatos lenne a tevékenysége. Panaszolt nem vitatta továbbá
sem az igénylés jogellenességét, sem megtévesztõ jellegét, illetve a gazdasági
tevékenység körében történõ használatot sem.

 

A
TT hangsúlyozza, hogy a kérdéses domain nevet nem a FONTERRA s.r.o társaság,
hanem Panaszolt igényelte, aki nem azonos a hozzá köthetõ társasággal. A
hivatkozott társaság létezése ezért, – bár azonos a társaság neve a kérdéses
domain névvel, – a jelen igénylésnél nem vehetõ figyelembe. Panaszoltnak tehát
a TT rendelkezésére bocsátott információk alapján nem áll fenn olyan joga a
FONTERRA karaktersor tekintetében, amely szembeállítható lenne Panaszos
védjegyoltalmával.

 

A védjegyek és földrajzi
árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 76/D. § szerint az
európai uniós védjegy bitorlására ugyanazokat a jogkövetkezményeket kell
alkalmazni, mint a Vt. alapján lajstromozott védjegy bitorlására.

A
Tanácsadó Testület véleménye szerint, – osztva a Panaszos álláspontját -, ha a
domain név a Panaszolt, mint igénylõ számára delegálásra kerülne, gyaníthatóan
jogellenes helyzet állna elõ, mivel a Panaszolt a védjeggyel azonos (azzal
összetéveszthetõ) megjelölést használna a védjegytulajdonos engedélye nélkül,
lehetségesen a védjegy árujegyzékében szereplõ árukkal kapcsolatban, és a
magyar joggyakorlat szerint a kereskedõ nem sugallhatja azt, hogy a
vállalkozása része a védjegytulajdonos eladóhálózatának.

 

A
TT véleménye szerint a Panaszos védjegyének domain névként történõ használata
azt a téves benyomást is keltheti a fogyasztóban, hogy gazdasági kapcsolat áll
fenn a Panaszos és a Panaszolt között, a Panaszolt a Panaszos kereskedelmi
hálózatához tartozik. Az átlagos használók elõtt úgy tûnhet fel, mintha a
domain név magának a védjegyjogosultnak a honlapjára mutat. Ebben a formában a
védjegy Panaszolt általi használata megtévesztõvé válna.

 

A
TT már elvi állásfoglalás szintjén is kifejtette, hogy a Domainregisztrációs
Szabályzat elõírásai alapján elvárható az igénylõtõl, hogy eljárása során
jóhiszemûen, tisztességesen cselekedjék, ne szolgáltasson megtévesztõ
információt, ne nyújtson be olyan igénylést, mely – teljesítése esetén – más
névkizárólagossági vagy egyéb jogának sérelmével járna.

Panaszolt
nem hivatkozott arra, hogy eleget tett volna az igényelt domain név
megválasztása elõtt a Domenregisztrációs Szabályzat 2.2.1. pontjában elvárt, a
cégjegyzékre, illetve a védjegy adatbázisra vonatkozó ellenõrzési kötelezettségeinek.

 

A
Versenytörvényt a TT jelen esetben nem találta alkalmazhatónak, mivel a
rendelkezésére bocsátott információkból nem állapítható meg kétséget kizárólag,
hogy a felek versenytársak lennének.

 

Fentiekre
és a rendelkezésre álló dokumentumokra tekintettel a TT megállapította a
jogellenesség és a megtévesztés megalapozott gyanújára okot adó körülményeket,
ezért a panaszt megalapozottnak találta. Mindezek alapján az igénylés a Domainregisztrációs
Szabályzat 2.2.2. a) és c) pontjaiba ütközik, ezért a „fonterra.hu” domain név részére nem delegálható.

 

A
TT felhívja a Panaszos figyelmét a Domainregisztrációs Szabályzat 9.7.
pontjára, amely alapján a TT eseti állásfoglalásában abban a kérdésben foglal
állást, hogy az adott domain az adott Panaszolt számára delegálható vagy nem
delegálható. Amennyiben az eseti állásfoglalás alapján a feltételes használatba
adott domain törlésére kerül sor, a törlés napjától számított 60 napig az adott
domainre csak a Panaszos jogosult új igényt benyújtani, feltéve, hogy az ilyen
irányú szándékot a panasz benyújtásánál a Panaszos Regisztrátora a
Nyilvántartásban jelezte. Panaszosnak az említett rendelkezések szerint kell
eljárnia az igényelt domain név megszerzése érdekében.

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2017. május 10.

 

 

A Tanácsadó
Testület nevében:

 

 

 

 

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.