Eseti állásfoglalások

A fogás.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 10/2014 (X. 06.) sz. Állásfoglalása

 

A fogás.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(960/2014 sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A fogás.hu domain név az Ingatlanhirdetés Kft. részére nem delegálható.

 

 

Indokolás

 

A fogás.hu domain nevet az Ingatlanhirdetés Kft. (a továbbiakban Panaszolt) igényelte 2014. szeptember 15-én. Az igény ellen a Schibsted Classified Media Hungary Kft. (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

                                                                                                     

Panaszos kifogásában elõadta, hogy Panaszolt által bejegyezni kívánt domain név megtévesztõen hasonlít az általa 2009. november 28-án regisztráltatott jofogas.hu domain névre. Kifogásában hivatkozott arra, hogy õ a jogosultja a jófogás.hu (M1100420 ügyszámú, 202544 lajstromszámú) színes ábrás védjegynek, amelyet a 35. osztályba jelentettek be többek között „reklámozás és kereskedelmi ügyletek” vonatkozásában 2011. február 14-én. Panaszos továbbá a jogosultja a Jófogás.hu (M1203933 ügyszámú,  208028 lajstromszámú) szóvédjegynek, amelyet a 35. osztályba jelentettek be, többek között „reklámozás és kereskedelmi ügyletek” vonatkozásában 2012. október 17-én. Panaszos kérte a fogás.hu domain név delegálásának megtagadását Panaszolt részére.

 

Panaszolt érdemi nyilatkozatában elõadta, hogy Panaszos a fogás.hu összetételre nem rendelkezik védjeggyel, mivel a fogás szóra – annak leíró jellege kapcsán – nem is szerezhetõ lajstromozott oltalom. Hivatkozott arra, hogy a Panaszos domain nevében elõtagként szereplõ „jó” toldalék olyan jelentésbeli többlettel bír, hogy az összetéveszthetõség veszélye nem áll fent, különös tekintettel az ellentartott domain nevek különbözõ kezdõbetûire. Hivatkozott arra is, hogy mivel a fogas.hu domain név alatt szolgáltatásnyújtás nem történik, így bármiféle jogsértés kizárt. Panaszolt a következõ állásfoglalásokat tartotta relevánsnak jelen ügy kapcsán: TT 09/2012 (IV. 10.) huszallas.hu és TT 39/2011 (XI. 29.) hu-szallas.hu. Panaszolt kérte a fogás.hu domain név saját részére történõ delegálását.  

 

A Tanácsadó Testület az adott eset konkrét körülményeit vizsgálva a következõ álláspontot alakította ki:

 

A DSZ 2.2.2 a) pontja szerint nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes. Az 1997. évi XI. törvény (Vt.) 4. § (1) b) pontja alapján nem részesülhet védjegyoltalomban a megjelölés, amelyet a fogyasztók összetéveszthetnek a korábbi védjeggyel a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. A Vt. 12. § (1) bekezdése szerint védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára.

 

Az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 6. § szakasza szerint tilos olyan nevet, árujelzõt vagy egyéb megjelölést használni, amelyrõl a versenytársat, illetve annak termékét, szolgáltatását szokták felismerni.

 

Panaszos 2011 óta védjegyoltalommal rendelkezik Magyarországon a jófogás.hu összetételre reklámozás és kereskedelmi ügyletek kapcsán. Az említett domain alatt jelenleg is elérhetõ tartalom tanulsága szerint Panaszos apróhirdetéseket és ingatlanos hirdetéseket közlõ, online kereskedelmi tevékenységet folytat. Panaszos 2009 óta használja a jofogas.hu domain nevet, amely az intenzív marketingtevékenység következtében széleskörû ismertségre tett szert Magyarországon, így a fogyasztók a „Jó fogást” kereskedelmi névnek is tekintik. Panaszolt cégjegyzékben fellelhetõ adatok szerint az Ingatlanhirdetés Kft. fõ profilja ingatlanügynöki tevékenység, amint erre a cég elnevezése is utal. Ennek okán Panaszos és Panaszolt cég versenytársak. Panaszolt érdemi nyilatkozatában nem tagadta, hogy a fogás.hu domain név alatt versenytársa tevékenységével azonos, gazdasági tevékenység körébe esõ tevékenységet kíván a jövõben folytatni.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a Panaszolt által választott fogás.hu domain név a Panaszolt részére nem delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2014. 10. 06.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.