Eseti állásfoglalások

A filadepo.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 02/2013. (I. 29.) sz. Állásfoglalása

 

A filadepo.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(926/2012. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A filadepo.hu domain név részére nem delegálható.

 

Indokolás

 

mint igénylõ (a továbbiakban: Panaszolt), 2012. december 6-án igényelte a filadepo.hu domain nevet, amely ellen – jogi képviselõje útján – a Fila Luxembourg S.Á.R.L. (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással.

 

A Panaszos kifogásában elõadta, hogy világszerte számos jóhírû védjegy tulajdonosa, így többek között a:

 

– 003545605 lajstromszámú „FILA” közösségi védjegynek, 2003. november 17-ei elsõbbséggel, a 18., 25. és 28. áruosztályokban, mely oltalom Magyarország területére 2004. május 1-je óta érvényes; illetve a

 

– 000057042 lajstromszámú „FILA” közösségi védjegynek, 1996. április 1-jei elsõbbséggel, a 9., 12., 14., 18., 25. és 28. áruosztályokban, mely oltalom Magyarország területére 2004. május 1-je óta érvényes.

 

A Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2.1 pontja szerint a domain-igénylõ a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehetõ legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fûzõdõ jogát, személyiséghez fûzõdõ jogát, kegyeleti jogát, iparjogvédelmi vagy szerzõi jogát stb.) ne sértse. A domain igényfõtõl elvárható, hogy a domain név megválasztása elõtt ellenõrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.”

 

Az igénylõ mind a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának weboldalán, mind a 06-80-345-678 ingyenesen hívható számon hozzáférhetõ védjegy-adatbázisából meggyõzõdhetett volna arról, hogy a Panaszos érvényes védjeggyel rendelkezik a „FILA” megjelölésre.

 

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes, vagy megtévesztõ.

 

A közösségi védjegyrõl szóló 207/2009/EK Tanácsi rendelet (2009. február 26.) (KVR) 9. cikk b) pontja szerint a közösségi védjegyoltalom a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. A kizárólagos jogok alapján a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a közösségi védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a közösségi védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint a megjelölés és a közösségi védjegy árujegyzékében szereplõ áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

 

A filadepo.hu domain név teljes mértékben tartalmazza a Panaszos fentebb hivatkozott védjegyeivel védett „FILA’ megjelölést, melyhez egy további toldat („depó’) járul. A Szellemi Tulajdon-védelmi Szervezet (WIPO) Arbitrációs és Mediácíós Központja által, az UDRP eljárások keretében folytatott gyakorlata szerint a pusztán termékfajtára, -jellegre vagy más hasonló kiegészítõ információra utaló utótag csekély, de inkább semmiféle megkülönböztetõ szerepet nem tölt be az összetéveszthetõség vizsgálata során. Ez alapján megállapítható, hogy a Panaszos védjegye és az igényelt domain név közötti összetéveszthetõség fennáll. Ezek alapján az átlagos fogyasztó a „filadepo.hu” domain név kapcsán arra a téves következtetésre juthat, hogy a domain név, illetve az ahhoz tartozó tartalom a Panaszoshoz kötõdik.

 

A Panaszos elõadta továbbá, hogy az Európai Közösségek Bírósága gyakorlata szerint harmadik személy (vállalkozás) a védjegyet nem használhatja olyan módon, hogy azt a képzetet keltse, hogy közte és a védjegyjogosult között kereskedelmi kapcsolat áll fenn, különösen azt a képzetet nem keltheti, mintha õ a gyári hálózat hivatalos tagja lenne vagy, hogy az érintett vállalkozások között valamilyen különleges kapcsolat áll fenn (BMW, 063/97).

 

Mivel a Panaszos a FILA védjegyek használatára a Panaszoltnak engedélyt nem adott, a domain név regisztrálása esetén az igénylõ gyaníthatóan védjegybitorlást követne el, így a domain bejelentés gyaníthatóan jogellenes, és a DRSZ 2.2.2.a.) pontjába ütközik.

 

A Panaszos szerint az igény teljesítése a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény elõírásaiba is ütközik, mivel az igénylõ a domain név használatával nemcsak a Tpvt. 2. §-ban foglalt általános tilalmat sértené, de 6. §-a alatt tilalmazott jellegbitorlást is megvalósítaná, hiszen a Panaszos cégneve és védjegyei világszerte elért ismertségét jogtalanul és rosszhiszemûen használná ki.

 

Ezen kívül a Ptk. 75. § (1) bekezdése értelmében a személyhez fûzõdõ jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. A személyiségi jogok sérelmét jelenti többek között a jogtalan névhasználat, tehát nem választható olyan név, amely más névhasználatát sérti. Mivel a Panaszos cégneve Fila Luxembourg S.Á.R.L., a Panaszos névhasználathoz való jogának gyanítható megsértése nézetünk szerint megállapítható.

 

A Panaszos kifogása alátámasztására hivatkozott még a Tanácsadó Testület gyakorlatára, így a 7/2000. (V.31.) számú és a 8/2000. (VIII. 9.) számú elvi állásfoglalásra is, illetve kérte a domain regisztráció haladéktalan felfüggesztését és a Panaszolt igényének elutasítását.

 

A Panaszolt válaszában elismerte, hogy a domaint valóban gazdasági tevékenysége körében kívánja használni, de nem a FILA nevezetû sportszerekkel, hanem filatéliával fog foglalkozni, magyarul bélyegekkel, levelekkel és képeslapokkal. Véleménye szerint sem a tevékenység, sem a név nem sért semmilyen védjegyet, illetve mások gazdasági tevékenységét. Véleménye szerint a ‘FILA” szórészlet számtalan magyar szóban fellelhetõ, hétköznapi, gyakran elõforduló szótagszórészlet, azaz nem megalapozott a domain bejegyzés akadályozása erre való hivatkozással. Sok magyar filatéliai cég a ‘fila’ szótövet/szórészletet használja, és gazdasági tevékenységet is végeznek pl.: kecsfila.hu, filateam.hu, vertesfila.hu, hungarofila.hu, eurofila.hu, dunafila.hu. stb. domain nevek alatt.

 

A Tanácsadó Testület (TT) döntése során a Panaszos érvelését fogadta el. Álláspontja szerint a filadepo.hu domain név, a magyar nyelv szabályai szerint domináns, elsõ részében meg-egyezik a „FILA” védjeggyel, így a „depo” kiegészítés ellenére – amely a TT véleménye sze-rint lényeges megkülönböztetõ képességgel nem rendelkezik – az összetéveszthetõség fenn-áll. Emiatt adomain delegálása, a védjegyjogosult azon nyilatkozata nélkül, amely szerint az a védjegynek, a Panaszolt által domain névként történõ használatához hozzájárul, valószínûsíthetõen megtévesztõ illetve jogellenes volna, így ezen nyilatkozat hiányában az igényelt filadepo.hu domain névnek, a Panaszolt részére történõ delegálására nem kerülhet sor.

 

Azzal, hogy a Panaszolt tevékenységét az igényelt domain használatával kívánja folytatni, alappal feltehetõ, hogy az eredeti „FILA” védjegy ismertségének kihasználásával próbál tisztességtelen elõnyhöz jutni, illetve joggal gyanítható, hogy a fogyasztók a filadepo.hu domaint, a védjegygyel való nagyfokú hasonlósága miatt összetévesztik, illetve domain jelentésbeli tartalma az internethasználókban olyan téves képzetet alakít ki, hogy a domain név mögött a közismert és jóhírû védjegy illetve tulajdonosa áll.

 

Azt a Panaszolt általi védekezést, mely szerint a „fila” szót számos filatéliával foglakozó cég, domain nevében már használja, a TT elfogadni nem tudta, egyrészt mert a Panaszolt által hivatkozott domain nevek a „fila” kifejezést általában a domain név nem hangsúlyos, második részében hordozzák, tehát a megtévesztõ értelmezés nem valószínû, másrészt mert a jogellenesség illetve az összetéveszthetõség TT általi megállapítása nem függ, nem függhet attól, hogy a védjeggyel vagy más joggal rendelkezõ személy, a tárgyi ügyhöz nem tartozó esetekben érvényesítie jogát, jogos érdekeit, az e jogokat és érdekeket sértõ domain igénylés ellen.

 

A fentieket összefoglalva a Panaszos filadepo.hu domain névre vonatkozó igénye a TT álláspontja szerint jogellenes és megtévesztõ, ami ellentétben áll a domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjával.

 

A TT ezért a panaszt megalapozottnak találta és álláspontja szerint a filadepo.hu domain név részére nem delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2013. 01. 29.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

   

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.