A fesztbook.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület   24/2011 (VIII. 01.) sz. Állásfoglalása

 

A fesztbook.hu regisztrációival kapcsolatosan bejelentett panasz

(867/2011. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 867/2011. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A Tanácsadó testület a Panaszt elutasítja, és álláspontja szerint a fesztbook.hu domain név magánszemély számára delegálható.

 

Indokolás

 

A 867/2011 sz. és ügyben magánszemély igényelte a fesztbook.hu domain nevet.

 

A fenti igénylés ellen jogi képviselõje útján a Facebook Inc. (1601 S. California Avenue Palo Alto CA 94304; „Panaszos”) emelt kifogást.

 

A Panaszos elõadta, hogy a facebook világhírû honlap tulajdonosa, több mint 750 millió aktív felhasználóval. A „facebook” kifejezés világszerte számos fajta védelemben részesül, amelyek közül kifejezett jogi alapként a Magyarország területére is kiterjedõ oltalmat keletkeztetõ 005585518 lajstromszámú közösségi védjegyre hivatkozott, amely 2006. december 22-i elsõbbségû védjegy. Álláspontja szerint a jelen ügy tárgyát képezõ igénylés  ellentétes a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 és 2.2.3. pontjaival. Jogalapként a Panaszos a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény („Védjegytörvény”) 12. és 27. §-át jelölte meg és hivatkozott arra, hogy a magyar szabályozás azonos az európai irányelvvel.

 

A Panaszos szerint az igényelt domainben szereplõ „feszt” szóelem kiejtése azonos az angol „face” („fész”) szóval, mivel a „feszt” utolsó hangja tompa „t”-hang. Kifogásával egyidejûleg a domain nevet nem igényelte.

 

Panaszolttól az üggyel kapcsolatban beadvány nem érkezett.

 

A Tanácsadó Testület elõzetesen elvi jelleggel leszögezte, hogy számos kifogás érkezik hozzá a „facebook”-hoz kapcsolódóan és elfogadja a Panaszos érvelését, hogy népszerûsége miatt rendkívül nagy számban elõfordul, hogy rosszhiszemûen igénylik a „facebook” kifejezéshez hasonló, vagy annak elgépelésébõl származó kifejezéseket az igénylõk. A TT azonban a magyar gyakorlatot és a magyar sajátosságokat vizsgálja eljárása során, minden ügyet esetet-esetrõl-esetre vizsgálva.

 

A Tanácsadó Testület rögzíti továbbá, hogy ahhoz, hogy védjegybitorlás lehetõségét vizsgálni tudja, a védjegyszerû használatot is legalább vélelmeznie kell, ilyen azonban amikor az igénylõ magánszemély mindaddig nem feltételezhetõ, amíg nem jelennek meg a weblapon szolgáltatások.

 

A megtévesztés kapcsán a TT hangsúlyozza, hogy a Panaszoson a bizonyítási teher a tekintetben, hogy legalább valószínûsítse a TT felé, hogy vannak olyan fogyasztók akik a „feszt” kifejezést az angol „face” kifejezést elhallásból vagy elgépelésbõl használják.

 

A „fesztbook” esetében a TT nem látta a védjegyszerû használat valószínûségét és a Panaszos által csatolt bizonyítékok hiányában nem találta úgy, hogy lenne annak valószínûsége, hogy a „feszt” szót azonosítják a fogyasztók a „face” angol kifejezéssel.

 

A fentiek alapján a „fesztbook.hu” domain vonatkozásában a Tanácsadó Testület a Panaszt megalapozatlannak találta.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. 08. 01.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.