Eseti állásfoglalások

A dunasport.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  19/2006. (X. 25.) sz. Állásfoglalása

a dunasport.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(715/2006. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 715/2006 számon bejelentett ügyet a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2006. október 25-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A dunasport.hu domain a Napház Kft részére nem delegálható.

 

 

Indokolás:

 

A Napház Kft, regisztrátora az ATW Internet Kft. útján, prioritás nélkül igényelte a dunasport.hu domaint 2006. július 14-én.

 

Az igénylés ellen, jogi képviselõje útján a Duna TV zRt. kért egyedi állásfoglalást, illetve a domain regisztráció elutasítását.

 

A Duna TV zRt. kifejtette, hogy a Duna TV zRt. a delegálni kívánt domain névvel azonos – “Dunasport” – címmel 1993. óta folyamatosan gyárt és sugároz televíziós sportmûsort. Tekintve, hogy a Duna Tv Magyarországon belül korlátlanul elérhetõ, sõt mûsora a határon túli országokban, például az USA-ban, Ausztráliában, Izraelben stb. is sugárzásra kerül, megállapítható, hogy “dunasport” kifejezés, a “fogyasztók” széles körében a Duna TV zRt. “Dunasport” címû mûsorával azonosult.

 

Mindezek alapján a dunasport domain név Napház Kft. általi használata alkalmas lenne a nézõk megtévesztésére. Kifogásolta a panaszos, hogy véleménye szerint az igénylõ a domain név kiválasztása során nem kellõ gondossággal járt. Álláspontja szerint a fenti tényállás alapján a Napház Kft. a szabályzat rendelkezésének ismeretében a domain nevet nem választhatta.

 

A Napház Kft. ügyvezetõje a kifogásra reagálva elõadta, hogy a dunasport.hu már korábban is regisztrálva volt, és ez ellen a Duna TV nem emelt kifogást. Ez is igazolja, hogy igénye teljesen alaptalan. Amennyiben valóban fenn állt volna az érdeksérelem, akkor lehetõsége lett volna a törlési fázisban megállapodni a korábbi tulajdonossal, illetve késõbb is beadhatta volna prioritási igényét, ha ilyen prioritás õt megilleti.

 

Elõadta, hogy a duna(i)sport szóösszetételt több, mint száz éve használják, a Duna Sport Club (DSC) kapcsán, amely országos hírnévre tett szert a dunai és kárpát-medencei versenyeken elért sikereivel. Ezért szeretett volna az igénylõ a klubról és a duna(i)sportról egy weboldalt indítani és megkezdte az ezzel kapcsolatos anyagok, fotók gyûjtését. A sportot bemutató oldalnak a kereskedelmi (hirdetés) oldalát is szeretné az igénylõ kiemelni: dunai hajózás, kajakozás, úszás stb.

 

A Duna TV számos mûsort üzemeltet, köznyelven megszokott neveket (Bioritmus, Aranykorona, Kikötõ, Prizma stb.), az egyik mûsora a Dunasport. Az igénylõ ismeretei szerint a Duna TV által egyik sincs regisztrálva, nincs ezzel kapcsolatos védjegy, és ismeretei szerint ilyen védjegy eljárás sincs a mûsorok neveivel kapcsolatban folyamatban. Jelezte, hogy próbált kompromisszumos megállapodást kötni a Duna Tv zRt.-vel, ez azonban eredménytelen volt.

 

Elõadta, hogy a névválasztás során a lehetõ leggondosabban jártak el, nincs védjegy ilyen tartalommal oltalom alatt, a domain név választás sem megtévesztõ véleménye szerint, hiszen a domain név egyértelmûen Dunán bonyolított sportra utal és nem hozható közvetlen összefüggésbe a Duna TV programjával. Vitatta a Duna TV hivatkozott mûsorának közismertségét, állítása szerint a Duna TV nézettsége csupán 5%-ot ér el, így senki sem tudja, hogy van dunasport nevû mûsor.

 

A Tanácsadó Testület (TT) vizsgálata során megállapította, hogy az érdekeltek egyike sem hivatkozott prioritásos jogra, így e körben a vizsgálat szükségtelen volt.

 

A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint “nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.”

 

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltõ, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztõ minõség vizsgálandó.

 

A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Versenytörvény) 6. § értelmében tilos az árut, szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsõvel, csomagolással, megjelöléssel vagy elnevezéssel elõállítani vagy forgalomba hozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzõt használni, amelyrõl a versenytársat, illetõleg annak áruját szokták felismerni. A Versenytörvény 2. § a tisztességtelen verseny tilalmát általánosságban mondja ki. Mindemellett a Tpvt. 8.§-a tiltja a fogyasztók megtévesztését.

 

A magyar bíróságok és a versenyhatóság gyakorlata egységes abban, hogy magánszemély tevékenysége is tartozhat a Versenytörvény hatálya alá, amennyiben annak piaci hatása van. A jelen esetben a TT ezt a feltételt megvalósultnak találta.

 

A TT álláspontja szerint egy kereskedelmi név (árujelzõ) domain névkénti választása a Versenytörvény fenti rendelkezéseibe ütközhet. Különösen abban az esetben, ha a kereskedelmi név olyan mértékben kötõdik a jogosulthoz, hogy a domain név alapján a felhasználók a jogosult szolgáltatását várják megjelenni. Ezekben az esetekben nem zárható ki a Versenytörvény 6. §, (2.§) illetõleg 8.§-nak megsértése már a domain név választásakor.

 

A TT álláspontja szerint a “dunasport” szóösszetétel a majdnem két évtizedes használat során a Duna TV egyik szolgáltatásához kapcsolódott, a mûsorszolgáltató kereskedelmi nevévé vált. Amennyiben más személy választaná a kereskedelmi névvel azonos domain nevet, az a Tpvt. fenti rendelkezéseit sértheti, hiszen a fogyasztók a mûsor nevének választásakor, nagy valószínûséggel a Duna TV szolgáltatásait várják megjelenni.

 

A TT itt értékelte az a tényt is, hogy az igénylõ nyilatkozatában az õ tervezett szolgáltatására is jelezte a kereskedelmi célt.

 

Mindezek alapján a TT az igénylés teljesíthetõségének verseny jogi alapú, és a 10/2002. (X. 16.) sz. állásfoglalásában kifejtettek alapján a megtévesztõ jelleg miatti akadályát állapítja meg, és álláspontja szerint ezért az igénylés vonatkozásában nem érvényesülhet a “first come first served” elv.

 

A fenti okokból a TT álláspontja szerint a dunasport.hu domain használata az igénylõ részérõl a Szabályzat 2.2.2 a) pontja alapján jelentéstartalmára és használatára nézve gyaníthatóan jogellenes illetõleg c) pontja alapján megtévesztõ lenne, így az igénylõ által a domain név nem választható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2006. október 25.

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.