Eseti állásfoglalások

A danubiaestate.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz


Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 11/2008. (IX. 11.) sz. Állásfoglalása

 

a danubiaestate.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(774/2008. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 774/2008. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2008. szeptember 11-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A danubiaestate.hu domain delegálására vonatkozó igény számára teljesíthetõ.

 

Indokolás:

 

A danubiaestate.hu domain nevet (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2008. május 21-én. Az igénylés ellen a DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Korlátolt Felelõsségû Társaság („Panaszos”) élt kifogással jogi képviselõje útján, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

Kifogásában a Panaszos hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2.1. és 2.2.2. pontjaira, és elõadta, hogy a Panaszos társaság a jogosultja a 131804 illetve 156783 lajstromszámú magyar, valamint a 000976613 lajstromszámú közösségi védjegyeknek, melyek mindegyike szóvédjegy („DANUBIA”), a 35. és a 42. áruosztályban biztosítanak oltalmat, és bejelentési napjaik megelõzik a fenti domain-igénylés dátumát. A Panaszos álláspontja szerint a fenti védjegyek Magyarországon jó hírnevet élveznek, ennek alátámasztásául egy londoni szakfolyóirat minõsítésére hivatkozott, mely a Panaszosnak az iparjogvédelem területén elért eredményeit méltatja.

A Panaszos szerint a fenti domain Panaszolt általi választása megtévesztõ, mert az internet-felhasználók a szóvédjegy által védett megjelölést tartalmazó domain nevet a Panaszos társasággal kapcsolnák össze. A Panaszos szerint a fenti domain Panaszolt általi választása jogellenes is, mert sérti a versenytörvényt (1996. évi LVII. tv.) és a védjegytörvényt (1997. évi XI. tv.).

A Panaszos szerint a 131804 lajstromszámú védjegy a 35. osztály tekintetében is védelmet nyújt számára, és ebben az áruosztályban található a reklámozás és a kereskedelmi adminisztráció, ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása pedig feltételezi ezeket a tevékenységeket. A Panaszos hivatkozott a védjegytörvény 12. § (2) c) pontjára, mely a védjegyjogosult számára oltalmat biztosít olyan árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban is, melyek nem szerepelnek a védjegy árujegyzékében.

Hivatkozott a Panaszos arra is, hogy a nyilvántartott tevékenységei között szerepel ingatlanokkal kapcsolatos tevékenység is („saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, legfeljebb a saját tulajdonú ingatlanok átmeneti hasznosítása erejéig”). A Panaszos szerint a domain Panaszolt részére történõ delegálása megakadályozná a Panaszost abban, hogy ezen tevékenységét „fenti védjegyei és az ’estate’ (ingatlan) szó összetételébõl keletkezõ domain név alatt folytathassa”.

A Panaszos szerint a domain használata jellegbitorlást valósítana meg (versenytörvény 6.§).

Végül hivatkozott a Panaszos az „estate” angol szó leíró jellegére, mely a Panaszolt által nyújtani kívánt szolgáltatások tekintetében áll fenn.

A Panaszolt a fentiekre reagálva fenntartotta igényét. Válaszában a Panaszolt kifejtette, hogy a domain név alatt olyan honlapot kíván üzemeltetni, mely az ingatlanpiac területén tevékenykedne, egészen pontosan ingatlanközvetítõi tevékenységet kíván folytatni, és kifejezetten tagadta, hogy iparjogvédelemmel kívánna foglalkozni. A domain név „danubia” része a Dunára és ezáltal Magyarországra, az „estate” szóelem az ingatlanokra kíván utalni. A Panaszolt elõadása szerint a domain kiválasztásában az is szerepet játszott, hogy a nevének kezdõbetûivel egyezik a fenti két szó kezdõbetûje, és a tervezett logo is ebbõl a két betûbõl áll („DE”).

A Panaszolt szerint a domain nem lenne megtévesztõ, mivel a két név nem egyezik, továbbá a Panaszos társaság más területen tevékenykedik, és a Panaszos a védjegye számára nem az ingatlanpiac területén szerzett jó hírnevet. Hivatkozott arra is, hogy a „DANUBIA” szót más cégek is használják cég- illetve terméknevükben.

Hivatkozott a Panaszolt a versenytörvény 6. §-ának szövegére is, mely alapján a jellegbitorlás csak versenytársnak minõsülõ személlyel szemben állapítható meg, és a Panaszolt és Panaszos pedig nem versenytársak. Szóvá tette a Panaszolt azt is, hogy a Panaszos 131804 lajstromszámú védjegyének árujegyzékében nem szerepel a reklámozás.

A Panaszos viszontválaszában kifejtette, hogy a védjegytörvény a jó hírnevû védjegyek esetében az áruosztályoktól függetlenül biztosítja a védelmet a jogosult számára, a védjegyhez hasonló megjelölés tehát az árujegyzékben nem szereplõ árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban sem használható.

A Panaszos a megtévesztõ jelleggel összefüggésben arra hivatkozott, hogy „az internetes fogyasztó a <danubiaestate.hu> domain név láttán vélhetõen arra a következtetésre jut, hogy társaságunk által nyújtott ingatlanpiaci szolgáltatásokat fog találni a kérdéses domain név alatt elérhetõ honlapon”.

A Panaszolt a második válasziratában többek között elõadta, hogy tagja és ügyvezetõje a DANUBIA ESTATE Ingatlanközvetítõ Korlátolt Felelõsségû Társaságnak, melynek rövidített cégneve megegyezik a vita tárgyát képezõ domainnel.

A Tanácsadó Testület eljárása során elsõsorban azt vizsgálta, jogellenes-e vagy megtévesztõ-e a domain delegálása, illetve menyiben sértené a delegálás a Panaszos Kft. védjegyjogait.

A Tanácsadó Testület vizsgálta a Panaszos védjegyét, annak jó hírnevét, valamint a domain-névvel való összetéveszthetõségét. Bár a Panaszos bizonyítékokkal nem támasztotta alá védjegyének jó hírnevét, ezt a Tanácsadó Testület megállapíthatónak ítélte. A jó hírnév esetében a külföldi ismertség egyébként irreleváns, a törvény a belföldi jó hírnevet részesíti különös védelemben.

Vizsgálta a Tanácsadó Testület a domain névnek a védjeggyel való hasonlóságát, ezzel összefüggésben pedig arra jutott, hogy az „estate” szó a Panaszolt által megcélzott ingatlanpiac tekintetében leíró jellegûnek minõsül, így a domain a védjegyekhez hasonlónak minõsül.

Vizsgálta a Tanácsadó Testület, hogy fennáll-e olyan alapos ok, mely a védjegytörvény 12. § (2) c) pontjának alkalmazását kizárja, illetve a megjelölés használata elõreláthatólag sértené-e vagy tisztességtelenül kihasználná-e a védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jó hírnevét. Ezzel összefüggésben a Tanácsadó Testület úgy látja, hogy a Panaszoltnak alapos oka van a domain használatára, hiszen a társaságnak – melyen keresztül gazdasági tevékenységre használná a domaint – rövidített cégneve megegyezik a domain névvel. A Tanácsadó Testület szerint egyébiránt a megjelölés használata elõreláthatólag nem sértené és nem használná ki tisztességtelenül a védjegy megkülönböztetõ képességét és jó hírnevét, mivel a Panaszos különleges jogállású, ti. szabadalmi ügyvivõi társaság. A szabadalmi ügyvivõkrõl szóló 1995. évi XXXII. törvény 10. § (1) a) pontja szerint a szabadalmi ügyvivõi társaságban akkor végezhetõ ügyvivõi tevékenység, ha a társaság kizárólag szabadalmi ügyvivõi feladatokat lát el. Ebbõl következik, hogy a Panaszos társaság (noha a cégnyilvántartás szerint korlátozott mértékben ingatlanokkal kapcsolatos tevékenységet is végez) jogilag alkalmatlan arra, hogy a fentitõl eltérõ (pl. ingatlanpiaccal kapcsolatos) tevékenységet folytasson, így a gyakorlatban nem fordulhat elõ az, hogy a két piaci szereplõ közötti, fogyasztók részérõl történõ asszociáció folytán a Panaszost sérelem érje. Az ingatlanpiacon a „DANUBIA” szó nem rendelkezik jó hírnévvel, az ingatlanpiac és az iparjogvédelmi szakma jól elhatárolhatóan elkülönül, így a megkülönböztetõ képesség kihasználása sem fenyeget veszélyként.

A Tanácsadó Testület a DRSZ. 2.2.2. bekezdés c) pontjában felsorolt, a Panaszos által hivatkozott megtévesztõ jelleget sem tartotta megállapíthatónak, mert a Panaszolt tervezett tevékenysége, illetve a honlapnak az arculattervezete (http://www.szalaywebdesign.eu/_de/index.php) nem utal arra, hogy a Panaszolt az iparjogvédelemmel vagy a Panaszossal kapcsolatban állna. A domain név „estate” karaktersorára tekintettel nem fenyeget annak veszélye, hogy a védjegyre keresés esetén esetlegesen elgépelés miatt a fogyasztókat a Panaszolt honlapjára irányítsa az internetes böngészés.

Végül a Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszolt és a Panaszos nem versenytársak, így a versenytörvény alkalmazása kizárt, és a Panaszos által hivatkozott jogellenesség jellegbitorlás (versenytörvény 6. §) jogcímén sem állapítható meg.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2008. szeptember 11.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.