Eseti állásfoglalások

A danon.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  1/2006. (II. 09.) sz. Állásfoglalása

A danon.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 681/2005. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2006. február 9-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A danon.hu domain a HTK-Horizonte Kft. használatába adható.

 

 

Indokolás:

A 681/2005. sz. ügyben HTK-Horizonte Kft. a danon.hu domain név delegálását igényelte, prioritás nélkül. Az igény ellen a Compagnie Gervais Danone igazolt jogi képviselõje útján a Szabályzatban elõírt határidõn belül nyújtott be kifogást.

A panaszt tevõ kifogásában elõadta, hogy jogosultja 103 Magyarországon is érvényes védjegynek. Ezek közül, jogosultságának igazolására a 172526 és 639073 nemzetközi lajstromszámú „DANONE” szóvédjegyek PIPACS lenyomatait csatolta. Kifejtette, hogy álláspontja szerint az igényelt domain név az összetéveszthetõségig hasonlít a hivatkozott védjegyekre, amely sérti a Vt. 12.§-ban foglalt kizárólagos jogait. E körben hivatkozott arra, hogy véleménye szerint a fogyasztók megtévesztésének veszélye fokozottan fennáll, tekintettel arra, hogy a „DANONE” francia nyelvû és helyesírású védjegy magyar kiejtése „danon”, amelyet a francia helyesírást nem ismerõ magyar fogyasztó a domain szerinti formátumban írna le, így a domain delegálása esetén tévedésbõl a bejelentõ honlapjára jut. Beadványában továbbá hangsúlyozta, hogy a „DANONE” védjegy széles körben ismert és nemzetközileg is használt megjelölés ezért álláspontja szerint igénylõ kifejezetten rosszhiszemûen kérelmezte a domain név delegálását. 

Az igénylõ elõkészítõ iratban fejtette ki, hogy a DANON márkanév alatt 1976 óta készülnek divatékszerek. A megnevezés azonos a készítõ Danon Ltd. izraeli székhelyû társaság cégnevével, amelynek névadója Josef Danon a társaság tulajdonosa. Elõadta továbbá, hogy õ a nevezett termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója és jogosult a vitatott kifejezés használatára. Nyilatkozatában elutasította a rosszhiszemûséget és hangsúlyozta, hogy mivel tevékenységi körük kizárólag ruházati cikkek, ehhez kapcsolódóan kiegészítõ, divatcikkek forgalmazására terjed ki, a domain a fogyasztók számára a „DANONE” élelmiszeripari termékekkel való összetévesztést nem okozhat. Beadványához mellékelten csatolta a társaság cégkivonatát. Benyújtott két, a Danon Ltd. által készített, és vezetõjük, Josef Danon által aláírt dokumentumot a kizárólagos forgalmazói jogok igénylõ részére történõ biztosításáról, valamint egy felhatalmazást a vita tárgyát képezõ domain név regisztrációjára.

A Tanácsadó Testület megvizsgálta, az igénylõ és a panaszos tevékenységi körét, és úgy ítélte meg, hogy a divatékszerekkel kapcsolatos domain használat gyaníthatóan nem megtévesztõ.

A Tanácsadó Testület mind a védjegyeket, mind a megnevezést megvizsgálta. Megállapította, hogy Josef DANON azonos vezérszavú cégén keresztül saját neve alatt forgalmazza külföldön ruházati kiegészítõit, divatékszereit. A DANON márkajelû termékek magyarországi kizárólagos forgalmára adott engedélyt igénylõnek, és ugyanúgy engedélyezte számára a  danon.hu domain igénylését is.

Kétségtelen, hogy a „DANONE ismert belföldi védjegy. Mindazonáltal a védjegyjogosult a Vt. 15. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében – a védjegy esetleges jóhírnevétõl függetlenül – nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében saját nevét használja. A „danon” megnevezés bizonyítottan tulajdonnév, a gyártó megnevezése, így a márkanév használata nem ütközik a védjegyjogba. Josef Danon a nevét szabadon használhatja, ugyanez vonatkozik a „DANON” márkanevû termékek feljogosított magyarországi forgalmazójára. 

Fentiek alapján a domain delegációs kérelmek igénylési sorrendben történõ elbírálása indokolt. A Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja értelmében ezért a domain név a HTK-Horizonte Kft. számára delegálandó.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2006. február 9.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.