Eseti állásfoglalások

A codtea.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

A Tanácsadó Testület 19/2017. (XII. 05.)
sz. Állásfoglalása

 

A codtea.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1035/2017. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

A codtea.hu domain név az
igénylõ Hatóanyag-Szakértõ Kft. részére delegálható.

 

Indokolás:

 

A
codtea.hu domain név delegálását a Hatóanyag-Szakértõ Kft. („Panaszolt”)
kérte, amely ellen a Lemovo s.r.o („Panaszos”) nyújtott be határidõben kifogást
és eseti állásfoglalás iránti kérelmet.

 

Panaszos
kifejtette, hogy a CoD Tea kifejezés egy konkrét termék nevét jelentõ, a
Panaszos által használt kereskedelmi név. A domain névnek megfelelõ termék és
kereskedelmi név a Panaszos szerint közismert, és a Panaszoshoz kötõdik, a
terméket 2003 óta forgalmazzák a Panaszos jogelõdjei, majd 2009 óta õ maga.
Panaszos elõadta továbbá, hogy kizárólagos forgalmazója a terméknek az EU-ban,
illetve kizárólagos védjegyhasználattal is rendelkezik. A közismertség, a
kereskedelmi név társasághoz kötõdése és a kizárólagos forgalmazás alátámasztására
a CoD tea terméket tartalmazó vagy arról szóló, a különbözõ médiumokból
származó dokumentumokat és többek között a CoD Tea étrendkiegészítõként való
szlovákiai forgalmazását Panaszosnak engedélyezõ Szlovák Köztársaság
Közegészségügyi Hivatala 2010-es határozatának másolatát annak magyar
fordításával együtt csatolta a beadványához. Panaszos e körben hivatkozik a
Tanácsadó Testület („TT”) 4/2000 (V.10.) Elvi állásfoglalására a
kereskedelmi név alapján õt megilletõ prioritásra a domain névvel kapcsolatban.

 

Panaszos
a saját (
www.lemovo.eu) és Panaszolt (www.onchoshop.hu
– itt Panaszolt forgalmazóként jelenik meg) weboldalán található információkkal
alátámasztva kifejti továbbá, hogy a Panaszolt és a Panaszos versenytársak,
mindkét vállalkozásnak egyezõk a termékei, egyezõ a tevékenysége és a termékek
célcsoportja is, azaz krónikus betegségben szenvedõ embereknek ajánlanak
táplálékkiegészítõket. Elõadja, hogy míg Panaszos 2003, addig Panaszolt csak
2015 óta forgalmaz egyezõ termékeket. Elõadja továbbá, hogy Panaszolt szerinte
teljes mértékben tisztában van azzal, hogy sérti Panaszos jogait, mert évekig
viszonteladója volt Panaszosnak, illetve Panaszos volt munkatársait, így pl.
Dávid Tamást alkalmazza. Vitatja, hogy Panaszoltnak forgalmazói érdeke lenne a
domain megszerzésére, mivel termékei más név alatt futnak és nevük nem
tartalmazza a vitatott domaint. Panaszos szerint a Panaszolt domain név
választása sérti a tisztességes kereskedelmi gyakorlatot, megtévesztõ, tudatos
és szándékos tevékenység, és a domain Panaszolt általi blokkolására irányul.
Mindezek alátámasztására a www.onchoshop.hu weboldalt, az Igazságügyi
Minisztérium cégadatbázisában Panaszoltra vonatkozó cégadatokat és Panaszos
Panaszoltnak kiállított számláját – olvashatatlan minõségben- csatolta az
iratokhoz. Az üzleti tisztesség körében hivatkozott továbbá a Domain
Regisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 10.3. d) pontjára, illetve a TT 7/2000
(V.31.) és 4/2000 (V.10.) Elvi állásfoglalásaira.

 

Panaszos
kifejti továbbá, hogy szerzõdés alapján kizárólagos védjegyhasználattal
rendelkezik a „CoD” szóvédjegy vonatkozásában. Ennek alátámasztására kizárólag
a Tanácsadó Testületnek külön email útján beadványánál késõbb megküldött bizonyítékként
csatolta egy, a „CoD” védjegy használatára vonatkozó jogvélemény egyes részeit.

 

Panaszos
elõadja továbbá, hogy a Regisztrátor nem értesítette partnercégét, a Global-COD
Kft.-t, aki a domain elõzõ tulajdonosa volt, – és akitõl egyébként a domaint át
kívánta venni és ennek érdekében egy szlovák regisztrátort bízott meg a névátruházással
és abban a tudatában volt, hogy a névátjelentés megtörtént – a
delegálás-fenntartási szerzõdés felmondásáról, így annak jogai sérültek és
elõállhatott az a helyzet, hogy versenytársa regisztrálta a ténylegesen õ
általa 2009 óta használt vitatott domaint. Elmondása szerint 2017 októberében
tapasztalták, hogy a domain még mindig a partnercég nevén van és nem üzemel.
Elmondása szerint meg is keresték a Regisztrátort a névátírás ügyében, de nem
kaptak választ. 2017.11.05. napján kísérelte meg elmondása szerint a domain
regisztrációt, azonban akkor már foglalt volt a Panaszolt által. Ennek
alátámasztására csatolta a Regisztrátor üres névátjelentõ nyomtatványait tartalmazó
e-mailjét, amely a Global-COD Kft. e-mailjére válaszolt, illetve a 2016-os
aláírt névátjelentõ nyilatkozatokat tartalmazó, a Regisztrátornak címzett,
2017. októberi e-mailjének másolatát. Méltányos elbírálást kér a domain
regisztrálása ügyében hivatkozva annak õáltala történõ tényleges, több mint 8
éve tartó használatára és a névátírás folyamatának korábbi elindítására.  Elõadja
továbbá, hogy az értesítések meg nem érkezése mögött feltehetõleg versenytársi
idegenkezûség áll.

 

Panaszos
a szlovák Igazságügyi Minisztérium adatbázisából lehívott angol és szlovák
nyelvû cégkivonatát is csatolta beadványához.

 

A
csatolt dokumentumok némelyike olvashatatlan.

 

Panaszos
kérte a Panaszolt számára történõ delegálás megtiltását, továbbá a domain név
Panaszos részére történõ delegálását.

 

Panaszos
beadványára reagálva a Regisztrátor (Net-Tech Consulting Kft.)
kifejtette, hogy 2016.07.10-én került kiküldésre a domain fenntartását érintõ
éves díjbekérõje, amely többszöri fizetési felszólításai ellenére sem került kifizetésre,
így a domain 2017.07.20. napján felfüggesztésre került. A Regisztrátor beadványa
tartalmazza az elõadottakra vonatkozóan a rendszere által naplózott adatokat (fizetési
felszólítások kiküldése, a domain akkori tulajdonosa, a Global-COD Kft. értesítési
email címének átírása). Nyilatkozott továbbá, hogy névátírási kérelem nem
érkezett be cégéhez. Kifejti továbbá, hogy a domain hónapokig nem volt
elérhetõ, így furcsállja, hogy a felszabadulása napján vették észre a mûködés
hiányát és próbálták meg a tartozást rendezni.

 

Panaszolt
igénylését
fenntartva válaszában elõadta, hogy észlelte, hogy a domain 2017. nyarán
elérhetetlenné vált, majd felmondás és törlés alá került, így igényelte a
domaint. Kifejtette, hogy a Panaszos és Panaszolt nem versenytársak, mert
Panaszos csak Szlovákiában, míg Panaszolt csak Magyarországon forgalmaz
termékeket. Vitatja továbbá a Panaszosnak, mint szlovákiai cégnek a jogait a
.hu végzõdésû domainre, illetve Panaszos jóhiszemûségét is. Kifejti, hogy a
domain volt tulajdonosának és a Panaszosnak ugyanaz a személy az ügyvezetõje.

 

Panaszolt
elõadja továbbá, hogy a „CoD” márkanév tulajdonosa Dávid Tamás, hivatkozva
többek között a 009104506 közösségi védjegyre. Kifejti, hogy Panaszos nem
védjegytulajdonos, illetve Dávid Tamás védjegytulajdonos minden használati
jogot visszavont a Panaszostól, ennek alátámasztására csatolja a
védjegytulajdonos nyilatkozatát, illetve az EUIPO és SZTNH adatbázisok találati
eredményeit.

Vitatja
továbbá Panaszos és a domain elõzõ tulajdonosa közötti jogutódlást.

 

Elõadja
továbbá, hogy Magyarországon nincs CoD Tea forgalomban, Szlovákiában sem, mert
ott a „tea” kifejezés helyett a „caj” kifejezést használják, így vitatja a
Panaszos által gyártott termék és a domain közötti relevanciát. Kifejti
továbbá, hogy a CoD Tea Magyarországon be van tiltva, ennek alátámasztására
mellékeli a vonatkozó 2015.02.17-én kelt közigazgatási határozatot kisatírozott
címzettel, illetve elõadja, hogy Panaszos rosszhiszemûségét igazolja, hogy a
codtea.sk domaint nem jegyeztette be.

 

Panaszolt
hivatkozik arra, hogy Dávid Tamás a CoD teát már a Panaszos megalakulása elõtt,
az 1990-es évektõl kezdõdõen készítette – mellékelve a vonatkozó könyvek
borítójának másolatait.

 

Panaszolt
vitatja továbbá, hogy Panaszost váratlanul érhette a domain törlése, illetve az
általa nem megismert panaszosi bizonyítékok figyelembe vételét is.

 

Beadványához
csatolta a Panaszos és a Global-COD Kft. cégkivonatait és Dávid Tamás
védjegyjogosult nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Panaszos és partnercége és
védjegyjogosult között minden kapcsolat megszûnt, védjegyhasználati jogokat
visszavonta tõlük, ezzel ellentétben Panaszolt a domain regisztráció kapcsán
nevében járt el. Kifejti a nyilatkozó továbbá, hogy a CoD tea nem egyetlen
terméket, hanem ellenõrzött receptúrát és minõséget jelöl, amelynek több
forgalmazója is lehet. Védjegyadatbázis kutatás eredményeket is csatolt
beadványához.

A
Tanácsadó Testület (TT) a rendelkezésre álló adatokból és
a nyilvánosan elérhetõ információk alapján döntött.

 

A TT
elõször a Panaszosnak a regisztrátori eljárásra vonatkozó
panaszát vizsgálta meg. A TT megjegyzi, hogy- ahogy már eddigi döntéseiben is
kifejtette,- a domain delegálási ügyben eljáró féltõl elvárható, -különösen, ha
az nem magánszemély-, hogy a delegálási szabályokat megismerje és a domain név
átadása és átvétele során a szükséges intézkedéseket megtegye. Az ennek
elmulasztása miatti jogkövetkezményeket általános szabályként magának kell
viselnie. (A TT megjegyzi, hogy a domain korábbi használójának
fõtevékenysége
egyébként a számítógép üzemeltetés, így feltehetõleg informatikai jártassággal
kell rendelkeznie.)
A
TT a rendelkezésére álló adatokból azt a következtetést vonta
le, hogy a „névátírás” a DRSZ 7.1 pontjának megfelelõen nem zajlott le a
Global-KOD Kft., mint a domain korábbi használója és a Panaszos között, nincs
adat arra sem, hogy a delegálás fenntartására a Regisztrátor (vagy egyéb
regisztrátor) és a Panaszos, mint új domain használó között megállapodás
született volna, ami egyébként a névátruházásnak a DRSZ 7.1 a) pontja alapján
feltétele. A névátírás elmaradásának okairól a TT nem rendelkezik adatokkal,
azonban felhívja Panaszos figyelmét, hogy a jelen eljárásnak nem is lehet tárgya
a Regisztrátor és Panaszos között esetlegesen felmerülõ kereskedelmi-szolgáltatási
kérdések elbírálása. A jelen eljárás kérdése az, hogy a domain Panaszoltnak
történõ delegálása sérti-e a DRSZ rendelkezéseit. A jelen eljárásnak szintén
nem tárgya
harmadik
személy (Global-COD Kft.) hivatkozott eljárási sérelmének megítélése
. A
TT azonban megjegyzi, hogy az Internet Archive wayback machine 2017.06.01. napi
archív információja alapján a honlap kereskedelmi tényleges tartalma már ekkor
nem volt elérhetõ, átalakítást jelzett és egy Panaszosi honlapra voltak átirányítva
a domain felhasználói. A Panaszosnak tehát ekkor már észlelnie kellett volna a
rendezetlen helyzetet és lehetõsége lett volna megtenni a szükséges lépéseket.
Mindezek alapján a TT nem látta bizonyítottnak, hogy a Regisztrátor eljárása a
konkrét ügy tekintetében nem felelt meg a DRSZ rendelkezéseinek.

 

A TT
ezek után a DRSZ 2.2.2 pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta.
Eszerint nem választható olyan domain, amely jelentéstartalmára vagy
használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes; megbotránkozást vagy félelmet
keltõ; vagy megtévesztõ. A TT szerint a regisztrálni kívánt domain név esetében
annak megbotránkoztató vagy félelmet keltõ mivolta nem merülhet fel és Panaszos
sem hivatkozott ezen indokra, ezért az ezzel kapcsolatos további vizsgálatot
mellõzte.

 

A
TT ellenõrizte a releváns nyilvános internetes védjegy adatbázisokat, és
megállapította,- Panaszolttal összhangban,- hogy Panaszos nem rendelkezik a
domain nevet tartalmazó oltalmat adó megjelöléssel. A Panaszos beadványában
hivatkozta, azonban ahhoz nem csatolta a kizárólagos védjegyhasználatot igazoló
szerzõdést, illetve semmilyen, erre vonatkozó más iratot sem. A TT megjegyzi,
hogy Panaszos ugyan megküldött külön email formájában a TT-nek egy, a „CoD”
védjegy használatára vonatkozó jogvélemény egyes részeit, azonban ezt a
dokumentumot állásfoglalási kérelméhez nem csatolta. A TT megjegyzi, hogy eljárásában
alapelv, hogy a TT a mindkét fél által megismerhetõ adatok és iratok alapján
dönt. A TT felhívja Panaszos figyelmét a TT Szervezeti és Eljárási Szabályzata
6 § 2. pontja alapján fennálló kötelezettségére, miszerint az állásfoglalás
kéréshez – másolatban – csatolni kell az esetre vonatkozó valamennyi, az
állásfoglalás szempontjából releváns iratot.  Amennyiben a TT-nek, és a másik
félnek nem bocsátja a rendelkezésére a fentieknek megfelelõen a bizonyítékait a
Panaszos, viselnie kell annak kockázatát, hogy a TT csak az eljárási
szabályoknak megfelelõen megismert adatok alapján hozza meg a döntését. Összességében
tehát sem a nyilvános védjegy adatbázisokban elérhetõ információk, sem Panaszos
által felhozottak alapján nem vált bizonyítottá a Panaszosnak a kérdéses domainnel
kapcsolatos, kizárólagos, jelenleg is érvényben levõ védjegyhasználati joga.

 

A
TT megjegyzi, hogy védjegyjogi alapon éppen Panaszolti oldalon állhat fenn esetlegesen
a domain delegálására vonatozó igény. Az EUIPO és az SZTNH nyilvános
adatbázisában megtalálható adatok szerint – összhangban a Panaszolt által
hivatkozottakkal- Dávid Tamás valóban egyik jogosultja többek között a 009104506
lajstromszámú európai uniós „CoD” aktív szóvédjegynek az 5, 30, 32,44
áruosztályokban, amelyek többek között a „tea” árukat is magában foglalják. A
Panaszolt becsatolta továbbá a 2017.11.22 napján kelt, a védjegyjogosulttól
származó, teljes bizonyító erejû nyilatkozatot, amelyben a védjegyjogosult úgy nyilatkozik,
hogy a domain regisztrációja tekintetében a Panaszolt a védjegyjogosult nevében
eljáró félnek tekintendõ. A nyilatkozat egyébként tartalmazza azt is, hogy
Panaszos, illetve a Global-COD Kft. és védjegyjogosult között minden kapcsolat
megszûnt és a védjegy jogosultságokat 2015-ben visszavonta Panaszostól. A TT
megjegyzi, hogy Dávid Tamás a hivatkozott védjegynek 3 jogosultja közül az
egyik, a másik két jogosult nem szerepel a nyilatkozatban (sem más, a TT
rendelkezésére bocsátott iratban). A TT azonban– tekintettel arra, hogy jelen
eljárásban azt kellett vizsgálnia, hogy a Panaszoltnak történõ delegálás
ütközik-e a DRSZ rendelkezéseibe,- további védjegyjogi vizsgálatot nem
folytatott.

 

A
TT ezek után azt vizsgálta, hogy a domain Panaszos kizárólagos kereskedelmi
neve-e. Ennek körében megállapítja, – egyetértve Panaszolttal, hogy a Panaszos
által csatolt forgalmazói engedély Panaszos lemovo.eu és cod-sk.com
weboldalaival együtt a CoD Tea nevû termék Panaszos szlovákiai általi
forgalmazására ad bizonyítékot, azonban nem támasztja alá a Panaszos állítását,
miszerint a terméket az egész Európai Unió egész területén (vagy akár
Szlovákiában is) kizárólagosan forgalmazná. Magyarországi forgalmazásra szintén
nem hoz bizonyítékot Panaszos. A termék ismertségét alátámasztó általa csatolt dokumentumok
közül is csak a saját konkrét termékét, illetve a saját honlapjának egyes
részeit ábrázoló dokumentumok köthetõk a Panaszoshoz.

 

A
TT megállapítja továbbá, hogy egyéb, a domain nevét tartalmazó honlapokat
ellenõrizve azoknak a Panaszostól elkülönült személyek a domain használói (pl.
codteainfo.hu), illetve számos ilyen oldal hosting cégeké és eladásra kínált
(pl. codtea.com, codtea.info, codtea.eu).

 

A
TT a rendelkezésére álló adatok alapján nem tartja tehát megalapozottnak, hogy
a domainnel megegyezõ karaktersor a Panaszos kizárólagos kereskedelmi neve
lenne, vagy, hogy annak más általi használata jogsértõ vagy megtévesztõ lenne.

 

A
TT a Panaszos által felhozott, névválasztással megvalósuló Panaszolti
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat körében megjegyzi továbbá, hogy a jelen eljárás
keretei nem teszik lehetõvé azt, hogy a felek az egymással esetlegesen fennálló
kereskedelmi vitájukat jelen eljárásban rendezzék.

 

Fentiekre
és a rendelkezésre álló dokumentumokra tekintettel a TT nem állapította meg a
jogellenesség és a megtévesztés megalapozott gyanújára okot adó körülményeket, illetve
eljárási szabálysértést sem, ezért a panaszt nem találta megalapozottnak. A TT
véleménye szerint az igénylés nem ütközik a DRSZ rendelkezéseibe, a TT
álláspontja szerint ezért az ügyben a DRSZ szerinti delegálásban irányadó
„first come first served” elv dönt, azaz, az igénylés annak a részére
teljesíthetõ, aki korábban nyújtotta be az igénylést. Mindezek alapján a TT úgy
döntött, hogy a „codtea.hu” domain név a Hatóanyag-Szakértõ Kft. részére
delegálható.

 

A
TT végezetül megjegyzi, hogy a rendelkezésére álló adatok alapján a domain nem
egyezik a betiltott termék nevével, ezért tehát a delegálás önmagában való
jogellenességének vizsgálata nem merült fel. A TT azonban felhívja a Panaszolt
figyelmét, hogy függetlenül a domain delegálhatóságától, amennyiben a CoD tea
jelenleg is tiltott készítmény (erre utal a Panaszolt által benyújtott 2015.
évben kelt közigazgatási határozat), a tiltott készítmény forgalmazása vagy az
azzal kapcsolatos más jogellenes kereskedelmi tevékenység egyéb jogi
szankciókkal járhat.

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2017. december 05.

 

A Tanácsadó
Testület nevében:

 

 

 

 

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.