Eseti állásfoglalások

A ciszok.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  06/2006. (V. 08.) sz. Állásfoglalása

A ciszok.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(689/2006 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 689/2006 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2006. május 8-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A ciszok.hu domain név az Európa Ház Egyesület civil szervezet számára delegálható.

 

Indokolás:

 

Az Európa Ház Egyesület civil szervezet 2006. március 24-én igényelte a ciszok.hu domain nevet prioritás nélkül. Az igénylés ellen az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium („Minisztérium”) nyújtott be kifogást 2006. április 4-én. Kifogásában a Minisztérium arra hivatkozott, hogy egyik szervezeti egysége, a Civil Kapcsolatok fõosztálya is regisztrálni kívánja a ciszok.hu domain nevet. Álláspontja szerint az Európa Ház Egyesület Civil Szervezet jogosulatlanul tart igényt a „ciszok” kifejezésre, mert a Civil Kapcsolatok fõosztálya üzemelteti a Civil Szolgáltató Központok hálózatát, amelynek elnevezése „CISZOK”, és ilyen néven kiadványt is jelentetett meg a Minisztérium. A mozaikszó használatának igazolására a Minisztérium hivatkozott a Magyar Köztársaság költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII törvény 1. sz. mellékletének XXIV. Fejezetére.

Az Európa Ház Egyesület levelet küldött a TT-hez, amelyben a TT eljárása felõl érdeklõdött és kérdéseket tett fel a TT részére. A TT e tekintetben megjegyzi, hogy eljárása során a nyilvántartó és a regisztrátorok elvi kérdéseire kell választ adnia. Az Európa Ház Egyesület kérdéseinek egy részére a TT Eljárási Szabályzata ad választ, amelyet a TT jelen állásfoglalásában nem kíván részletezni, mert azok egyértelmûen megválaszolhatók a Domainregisztrációs Szabályzat alapján. Ugyanakkor úgy véli, hogy az Európa Ház által feltett kérdések közül elvi jelentõsége van az alábbi kérdésnek:

„Van-e automatikus prioritása államigazgatási szerveknek (pl. minisztérium) más szervezetekkel (pl. civil szervezetek) szemben  domain regisztráció során?’

 

Késõbbi beadványában az Európa Ház Egyesület nyilatkozott arról, hogy milyen céllal kívánja a ciszok.hu domain nevet üzemeltetni. E tekintetben elõadta, hogy „a ciszok.hu bejegyzése lehetõvé tenné az Európa Ház által nyújtott civil szolgáltatások egységes internetes elérhetõségét. Ezzel meg lehetne oldani, hogy a különbözõ szolgáltatásokhoz kapcsolódóan ne kelljen mindig újabb honlapokat bejegyeztetni (pl.: a Civil Kártyához kacsolódó civilkartya.hu helyett ciszok.hu/civilkartya stb.)”.

 

A TT szerint az Európa Ház helyesen világított rá kérdéseivel arra, hogy a jelen ügyben a TT-nek elsõként arról kell döntenie, hogy prioritást élvez-e a Minisztérium számára a ciszok mozaikszó? Amennyiben nem, abban az esetben további vizsgálata szükséges arról, hogy megtévesztõ vagy jogszabályba ütközõ lenne-e a ciszok.hu domain név delegálása, a Minisztériumtól eltérõ személy részére.

 

A Delegálási Szabályzat 1.4 a) pontja kifejezetten az egyesületek, szervezetek névhasználatát rendezi. E szerint:

„Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név ):

a domain-igénylõ szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat”.

 

A jelen esetben azonban a Minisztérium nem a saját nevének mozaik szavát kérte delegálni, hanem, egyik fõosztályának egy szolgáltatására (Civil Szolgáltatási Központok Hálózata), így a TT álláspontja szerint a „ciszok” nem tekinthetõ a Delegációs Szabályzat 4.1 a) pontja alapján prioritásosnak.

Ezt követõen a TT azt vizsgálta, hogy prioritást alapozna-e önmagában az, hogy a Minisztériumnak van egy „Ciszok” elnevezésû kiadványa. Tekintettel arra, hogy a Delegálási Szabályzat 1.4 pontja nem tartalmazza ezt a lehetõséget, a TT álláspontja szerint a Minisztérium igénylése nem lenne prioritásosnak tekinthetõ.

 

A fentiek alapján tehát, abban az esetben, ha a Minisztérium igénylést nyújtana be a ciszok.hu domain névre, igénylését nem prioritásos eljárással lehetne csak kezelni, amely esetben elsõsorban a kérelmek benyújtásának a sorrendje a döntõ tényezõ. Ez alól kivételt képez, ha a korábban benyújtott nem prioritásos igénylés delegálása (i) jogellenes, (ii) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy (iii) megtévesztõ.

A TT szerint a jelen esetben nyilvánvalóan csak a (iii) eset merülhet fel. A „megtévesztés” fogalmát a TT általában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény („Versenytörvény”) alapján értelmezi. A jelen esetben azonban nem adnak iránymutatást a Versenytörvény rendelkezései, mert a Minisztérium illetve az Európa Ház Egyesület ciszok.hu domain névhez kapcsolódó tevékenysége nem piaci magatartás. A TT szerint ezért az esetleges „megtévesztés” akkor merülhet fel, ha feltételezhetõ, hogy az Európa Ház Egyesület azért kívánja igényelni a ciszok.hu domain nevet, hogy azt a látszatot keltse, hogy tevékenysége a Minisztériumhoz kötõdik.

A TT szerint az Európa Ház Egyesület kellõ módon igazolta, hogy mire kívánja használni a domain nevet, és nem gyanítható az, hogy tevékenységét a Minisztérium által is használt mozaik szóval kívánná népszerûsíteni, vagy ehhez kapcsolni. A TT e tekintetben kiemeli, hogy eljárása során kizárólag a domain név delegálásnak kérdését vizsgálja.

 

A fentiek alapján a TT álláspontja szerint delegálható a domain név az Európa Ház Egyesület számára. A TT azonban külön felhívja azonban az egyesület figyelmét, hogy a ciszok.hu domain név használata nem válhat megtévesztõvé.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2006. május 8.

 

 A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.