Eseti állásfoglalások

A centrum-párt.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  18/2004. (X. 28.) sz. Állásfoglalása

 A centrum-párt.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 655/2004 ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. október 28-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A centrum-párt.hu domain név az igénylõ Adatnet Kft. részére nem adható használatba.

 

 

Indokolás:

 

Az 655/2004 sz. ügyben az Adatnet Kft.. (regisztrátora: Port Kft.) 2004. május 19-én benyújtott igénylésében a centrum-párt.hu domain név delegálását kérte, prioritás nélkül. Az igénylés teljesíthetõségét – arra való tekintettel, hogy a domain névként használni kívánt elnevezés egy az országgyûlési választásokon is indult politikai párt közismert nevével egyezik meg, így használata más részérõl megtévesztõnek bizonyulhat – a nyilvántartó aggályosnak találta, ami ellen a regisztrátor 2004. június 19-én az ügy TT elé utalását kezdeményezte. A TT titkársága útján 2004. június 23-án kelt levelében felhívta az igénylõ regisztrátorát, a Port Kft.-t, hogy az igénylõi névhasználati jogosultságot igazoló, rendelkezésére álló dokumentumokat, illetõleg véleményét 14 napon belül terjessze be. Az Adatnet Kft. válaszlevelében elõadta, hogy a cég tulajdonát képezik a centrumpart.hu és a centurmpárt.hu domain nevek, melyek jelenleg is létezõ tartalomszolgáltatás elérhetõségét biztosítják. A szóban forgó politikai párt hivatalos elnevezése egyébként is Összefogás Magyarországért Centrum, e párt a centrum-párt.hu névre egyébként sem adott be igénylést. Elõadta továbbá, hogy a „centrumpárt” megnevezést – ahogy az honlapjukon jól látható – más európai szervezet is jogosan használja.

A TT megvizsgálta a centrumpart.hu domain név alatt elérhetõ tartalmat, és megállapította, hogy annak szolgáltatójának ténylegesen nem az Adatnet Kft. minõsül: az oldalt felkeresõk automatikus továbbirányítással a svéd Centerpartiet (Centrumpárt) <http://www.centerpartiet.se/> által fenntartott tartalomszolgáltatásához férhetnek hozzá, annak a Centrumpárt néven közismertté vált magyar politikai párthoz, vagy Magyarországhoz ténylegesen köze nincs.

A TT a konkrét ügy összefüggésében meg kívánja ragadni a lehetõséget, hogy rámutasson: egy domain név használata megtévesztõnek nem csak a konkrét elnevezés összefüggésében minõsülhet, hanem azzal is, ha a .hu nemzeti fõdomain alá történõ regisztráció esetén az adott elnevezéshez kapcsolt, .hu kiegészítéssel azt a látszatot keltheti, mintha az adott névhasználat Magyarországgal állna összefüggésben. A választott domain név alatti szolgáltatásnyújtás azonban a .hu nemzeti fõdomain alá történõ regisztráció esetén mindenképpen a magyar jog hatálya tartozó, a Magyar Köztársaság területérõl kezdeményezett szolgáltatásnyújtásnak minõsül.

Jelen esetben az Adatnet Kft. által nyújtott szolgáltatás egy külföldi (a svéd nemzeti fõdomain alatt regisztrált) weboldalra történõ automatikus átirányításban merül ki. Az ügy irataiból nem derült ki, hogy az Adatnet Kft. a magyar domain nevet a svéd Centrumpárt felhatalmazásával vagy megbízásából igényelte-e, a névhasználati jog igazolására való felhívásakor azonban erre a körülményre nem hivatkozott. Az Adatnet Kft. tehát a TT álláspontja szerint a www.centrumpart.hu domain nevet gyaníthatóan megtévesztõ módon használja, aminek a név igénylésekor és részére 2001. decemberében történt delegálásakor hatályos Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 3.7 pontja szerinti jogkövetkezménye a névhasználati jog elvesztése. Már használatba adott domain nevek visszavonása, illetõleg a megkötött szolgáltatói szerzõdések elbírálása nem a TT hatáskörébe tartozó kérdés, így a Testület az elé került konkrét igénylés összefüggésében foglal állást, azonban a jogszerûtlen helyzetre mindenképpen fel kívánja hívni a figyelmet.

Az Adatnet Kft. levelében nem nyilatkozott arról, hogy a centrum-párt.hu domain név alatt milyen tartalomszolgáltatást kíván biztosítani. A TT álláspontja szerint egy magyar politikai párt közismert elnevezésének a .hu nemzeti fõdomain alatti az igénylõ részérõl történõ használata nagy valószínûséggel megtévesztõnek minõsülne, így az igénylést nem tartja teljesíthetõnek.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2004. október 28.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.