Eseti állásfoglalások

A calibra.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (294/2000. sz. ügy)

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 84/2001.
(VIII. 15.) Állásfoglalása

A calibra.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz
(294/2000. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt az
alábbi ügyszámon bejelentett panaszt a
Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2001. augusztus 15-i
ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A calibra.hu domain nem delegálható
az Imosoft Kft számára; az Igénylõnek domainja
azonosítására másik nevet kell
választania.

A calibra.hu domain delegálható a
Mûszaki Könyvkiadó Kft. számára. A TT
felhívja az Igénylõ és a Regisztrátor
figyelmét arra, hogy a domain gazdasági
tevékenység körében meghatározott (a
nizzai osztályozás szerinti 31. áruosztályba
tartozó ill. azokhoz hasonló) árukkal kapcsolatban
történõ jogosulatlan használata
védjegybitorlást valósíthat meg, amely
esetben a domain felfüggesztésére ill.
visszavonására kerülhet sor.

Indokolás:

 

A 294/2000. sz. ügyben a
Nyilvántartó kezdeményezésére a
Mûszaki Könyvkiadó Kft-nek ill. az Imosoft Kft-nek a
calibra.hu domain név vonatkozásában
benyújtott igénye került a Tanácsadó
Testület elé. A két – prioritás
nélkül benyújtott – igénylés
közül a 2000. márciusában tartott
sorsolásos sorbarendezés alkalmával az Imosoft Kft.
igénylése kapott elsõbbséget.

A Mûszaki Könyvkiadó Kft. vitatta az
igény teljesíthetõségét. Indokolása
szerint az MSZH-nál a Calibra Kft., amelynek a Mûszaki
Könyvkiadó Kft. egyedüli tulajdonosa,
védjegybejelentést nyújtott be a Calibra
Könyvek megnevezésre. A Mûszaki Könyvkiadó Kft.
valószínûsítette azt, hogy a Calibra
megnevezést az általa forgalmazott termékekhez
kapcsolódóan használja. A TT-döntés
idõpontjában a Calibra Könyvek megnevezés a Mûszaki
Könyvkiadó Kft. MSZH által lajstromozott
védjegye. A CALIBRA a W. Kordes’Söhne Rosenschulen GmbH
& Co. KG mint jogosult számára a nizzai
osztályozás szerinti 31. áruosztályba
tartozó áruk körére az MSZH által
lajstromozott védjegy.

A TT idõrendi sorrendben vizsgálta az
igények teljesíthetõségének
lehetõségét.

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi
Állásfoglalás szerint ‘a Regisztrátor
kizárólag abban az esetben köteles a
prioritással nem rendelkezõ igénylõ számára
a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegybõl
a szabályzatnak megfelelõen képezhetõ domainnév
delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az
sérti az MSZH által lajstromozott védjegy
jogosultjának a jogait, ha a domain
igényléséhez a körülmények
alapján nyilvánvalóan társul a domain
gazdasági tevékenység körében
való használatára irányuló
szándék’. Ugyanakkor, mivel a Regisztrátort
szerzõdéskötési kötelezettség nem
terheli, a jelen ügy során irányadó
Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja alapján
nem köteles, de jogosult megtagadni a választott domain
delegálását abban az esetben is, ha a domain
jelentéstartalma és/vagy használata
gyaníthatóan megtévesztõ helyzetet
eredményezne – ez jelenti a polgári jog által
megkívánt adott helyzetben elvárható
magatartást.

Az MSZH által – annak online adatbázisa
alapján ellenõrizhetõen – lajstromozott védjegyek
igénylése során gyanítható, hogy az
igénylés helyzete jogellenes/megtévesztõ helyzetet
eredményez – épp e gyanú
eloszlatására lett volna lehetõsége az
Igénylõnek a TT Titkárságának
levelére küldött válaszában. Amennyiben a
domaint gazdasági tevékenység keretein
kívül ill. a belföldön nem
jóhírnevet élvezõ védjegy esetén az
árujegyzékben nem szereplõ árukkal kapcsolatos
gazdasági tevékenység körében
használják, akkor a domain használata nem
feltétlenül ütközik a védjegyjog
szabályaiba. A Regisztrátortól azonban
elvárható, hogy általa felismerten lajstromozott
védjegy igénylésekor meggyõzõdjék a
használat ezen kereteirõl, ill. Igénylõként
felhívásra nyilatkozzék azokról a
Nyilvántartó számára. Ezen nyilatkozat
megtételét az Imosoft Kft. elmulasztotta. A TT
álláspontja szerint a névhasználati
jogosultságot vagy jogos érdeket igazolni elmulasztott
Imosoft Kft. részére történõ
delegálás a jelen ügy
elbírálásánál irányadó
Regisztrációs Szabályzat 5.6. pontja szerinti
gyaníthatóan megtévesztõ helyzetet
eredményezne. Az Imosoft Kft-nek ezért domainje
azonosítására másik nevet kell
választania.

A Mûszaki Könyvkiadó Kft.
valószínûsítette azt, hogy a Calibra
megnevezést az általa forgalmazott termékekhez
kapcsolódóan használja. A TT
állásfoglalása szerint a CALIBRA
megjelölés a védjegyek és a földrajzi
árujelzõk oltalmáról szóló 1997.
évi XI. törvény (Vt.) 12. § c) pontja
alkalmazásában nem minõsül olyannak, mint amely
‘belföldön jóhírnevet élvez’, s
valószínûsíthetõ, hogy a Mûszaki
Könyvkiadó Kft. általi használat a
megjelölés megkülönböztetõ
képességét nem használja ki
tisztességtelenül. A TT szerint nem gyanítható
az, hogy a Mûszaki Könyvkiadó által a
megjelölés saját termékkel kapcsolatos
használata megtévesztõ. A TT mindennek alapján nem
látja akadályát annak, hogy a domain a Mûszaki
Könyvkiadó Kft. számára
delegálásra kerüljön, ám felhívja
a figyelmet arra, hogy a domain meghatározott (a nizzai
osztályozás szerinti 31. áruosztályba
tartozó ill. azokhoz hasonló) árukkal kapcsolatban
gazdasági tevékenység körében
való jogosulatlan használata
védjegybitorlást valósíthat meg, amely
esetben a domain felfüggesztésére ill.
visszavonására kerülhet sor.

Jelen döntés a 6/2000. (V.24.) és
a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglaláson
alapul.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. augusztus 15.

A Tanácsadó Testület
nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.