Eseti állásfoglalások

A businessmagazin.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 13/2009. (VI. 16.) sz. Állásfoglalása

 

a businessmagazin.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(794/2009. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 794/2009. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2009. június 16-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület egyhangú véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A businessmagazin.hu domain delegálására vonatkozó igény az „Agrárhaszon” Kommunikációs Korlátolt Felelõsségû Társaság számára teljesíthetõ.

 

Indokolás:

 

A businessmagazin.hu domain nevet az „Agrárhaszon” Kommunikációs Korlátolt Felelõsségû Társaság (2200 Monor, Dugonics út 19.) (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2009. február 26. napján. Az igénylés ellen a BUSINESS MAGAZIN KIADÓ Kft. („Panaszos”) élt kifogással 2009. március 4. napján.

Kérelméhez kapcsolódóan a Panaszos elõadta, hogy 2001. áprilisa óta adja ki havi megjelenésben a Business Magazint a nyomtatott sajtóban, mely a kezdetektõl fogva folyamatos fejlõdést mutat. Ennek alátámasztására mellékelte az általa kiadott folyóirat 2001. év áprilisi és 2008. év decemberi száma fedõlapjának másolatát.

Panaszos kifogásának jogcímét nem jelölte meg és ezen felül beadványában csak üzleti érdekeit adta elõ, a Tanácsadó Testület azonban a Panaszos által elõadottak alapján nem talált olyan okot amely alapján a Panaszolt igénye visszautasítható lenne. A Domain Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja szerint „az egyes igények teljesítése azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik”.

A fentiek alóli kivétel a Szabályzat szerint, hogy a nem prioritásos igény teljesítését más, ugyanazon domain névre vonatkozó, de késõbb nyilvántartásba vett prioritásos igény teljesítése megelõzheti, ha a prioritásos igénylés egyéb feltételei fennállnak. Bár a Panaszos formailag nem prioritásos igényt nyújtott be, a Tanácsadó Testület megjegyzi, hogy a Panaszos cégneve tekintetében az eljárás tárgyát képezõ domain név nem felel meg a Domain Regisztrációs Szabályzat 1.4.1 pontjában foglaltaknak. Így egy esetleges prioritásos igény benyújtása sem akadályozhatta volna meg a domain név Panaszolt részére történõ delegálását, amennyiben a Panaszos prioritását a saját cégnevére alapozta volna. A tárgybani domain név ugyanis nem esik teljesen egybe a Panaszos cégnevével, illetve az eltérés nem olyan jellegû, amelyet a Domain Regisztrációs Szabályzat 1.4.1 pontja lehetõvé tesz, mivel a domain név nem tartalmazza a „Kiadó” szót, amely azonban a Panaszos cégnevének szerves része.

A Tanácsadó Testület az igénylõ érveivel is egyetértve és a mindkét fél által elõadottakat figyelembe véve, sem jogszabályba sem pedig a domain Regisztrációs Szabályzatba foglalt kizáró okot nem lát, amely az igénylés elutasítására vezetne.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2009. június 16.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.