Eseti állásfoglalások

A buda-pest.hu és ferencvaros.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatos állásfoglaláskérések

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület
65/2000. (XI. 29.) Állásfoglalása

A buda-pest.hu és ferencvaros.hu domain
nevek regisztrációjával kapcsolatos
állásfoglaláskérések

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
552/2000. és 555/2000. ügyszámon iktatott
állásfoglaláskéréseket a
Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2000. november 29-i
ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az igénylések nem
teljesíthetõk.

Indokolás:

 

Az 552/2000. sz. ügyben a
Nyilvántartó a 11 Kft. a buda-pest.hu, az 555/2000. sz.
ügyben a ferencvaros.hu domain névre
vonatkozó igényét terjesztette
állásfoglaláskérés végett a
Tanácsadó Testület elé.

A Szabályzat 12.1 pontja szerint
magyarországi települések neveit csak a helyi
önkormányzat választhatja.

A Magyar Köztársaság
Alkotmányának 42. §-a értelmében a
község, a város, a fõváros és
kerületei, valamint a megye
választópolgárainak
közösségét megilleti a helyi
önkormányzás joga. A helyi
önkormányzás a választópolgárok
közösségét érintõ helyi
közügyek önálló, demokratikus
intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság
érdekében való gyakorlása. A helyi
önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 1. § (1)-e – az Alkotmánnyal összhangban
– mondja ki, hogy a község, a város, a fõváros
és kerületei, valamint a megye önkormányzata a
feladat- és hatáskörébe tartozó helyi
érdekû közügyekben önállóan
jár el. A ‘települési
önkormányzat’ fogalmát a tv. 6. §-a a
község, város, fõváros és
kerületei önkormányzatai gyûjtõfogalmaként
nevesíti. A ‘település’ fogalmát – a
Tanácsadó Testület álláspontja szerint
– a Szabályzat, valamint a magyar jog együttes
értelmezésével nem a szó köznapi
jelentése szerint kell megragadni, hanem azt kell
vizsgálni, hogy valamely településen élõ
választópolgárok – alkotmányos alapjogukkal
élve – az adott településen létrehoztak-e
önkormányzatot. Amennyiben igen, úgy ez az
önkormányzat a Szabályzat 12.1 pontja
értelmében a település nevének
domainkénti választása vonatkozásában
elsõbbségi jogokkal rendelkezik.

 

Az 552/2000. sz. ügyben
megállapítható, hogy – az eltérõ
írásmódtól eltekintve – Magyarország
fõvárosa, Budapest nevének domainkénti
használatba adását kérte az
igénylõ.

Az 555/2000. sz. ügyben Budapest egyik
kerületének neve (Ferencváros) képezte az
igénylés tárgyát. A Budapest fõváros
közigazgatási területérõl és
területi beosztásáról szóló
1994. évi XLIII. tv. 2. § (1) bekezdése az egyes
kerületeket római számmal megjelölten sorolja
fel. A törvény 2. §-a lehetõséget ad a
fõvárosi kerület képviselõ-testületének,
hogy a kerület elnevezését maga határozza meg.
Budapest IX. kerületének neve – közismerten –
Ferencváros. Mindezek alapján a ferencvaros.hu domain
névre kizárólagos joggal Budapest IX.
kerületének Önkormányzata tarthat
igényt.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 29.

A Tanácsadó Testület
nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.